สแกนเอกสาร (OCR ) มาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ

สแกนเอกสาร  OCR (Optical Character Recognition) คือระบบบันทึกข้อมูลอัจฉริยะสู่การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือไฟล์สแกนเป็นข้อมูลที่สามารถถูกต้องโดยโปรแกรมประมวลผลคำ ทำงานโดยการสแกนรูปภาพเพื่อระบุตัวอักษรและคำ จากนั้นแปลงเป็นข้อความดิจิทัลที่สามารถบันทึก ค้นหา และแก้ไขได้ โดยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (MIT)     คุณสมบัติของสแกนเอกสาร การแปลงไฟล์ที่แม่นยําและมีความรวดเร็ว สแกนเอกสารที่ทันสมัยมีความสามารถในการแปลงไฟล์ที่แม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลเอกสารดิจิทัล ระบบเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) สำหรับการแปลงภาพของข้อความที่ถูกสแกนเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์ OCR มีความซับซ้อนและสามารถระบุตัวอักษรและคำจากเอกสารที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่พิมพ์หรือเขียนด้วยมือ นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้ยังสามารถจัดการกับหลายภาษาและมีความสามารถในการรู้จำรูปแบบต่างๆ ของตัวอักษรได้ดี นอกเหนือจากความแม่นยำในการรู้จำข้อความแล้ว ความเร็วในการประมวลผลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ระบบสแกนเอกสารสมัยใหม่สามารถสแกนและแปลงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาในการประมวลผลเอกสาร การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้ระบบเหล่านี้สามารถปรับปรุงความแม่นยำและความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ระบบสแกนเอกสารสามารถประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น การศึกษา, การแพทย์, ธนาคาร และการบริหารเอกสารทางกฎหมาย ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น รองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบ สแกนเอกสารในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก และสามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างของรูปแบบไฟล์ที่มักจะได้รับการรองรับ ได้แก่ […]

ผู้ดูแลระบบ

December 7, 2023