บริการของเรา

All Product and Service

Universal API Platform

ระบบ Backend API เพื่อการเชื่อมโยง และกระบวนการพัฒนาแบบ Rapid Development Process

Mobile App

บริการออกแบบและพัฒนาสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android

SSO & PMS

ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านแบบรวมศูนย์ และ Authentication แบบครั้งเดียว ร่วมกับ ระบบงานเดิม

ระบบการเรียน การถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบ ประเมิน และออกใบรับรองแก่บุคลากร ในองค์กร

Business/Entreprise
Content Platform (ECP)

ระบบการบริหารจัดการ เนื้อหา ข้อมูล(content) ขององค์กร และการบริหารจัดการงานเอกสารอิเล็คทรอนิกส์

Business/Entreprise
Web Application

ระบบ Web App ขององค์กร เพื่อปรับปรุง Business Process ให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Harrison
Assessment Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาและรายงานผล การพัฒนาพรสวรรค์บุคคลากร ภายในองค์กร (Talented Management)

Social & Digital
Marketing platform

ระบบการสร้างตัวตน และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล/ผลิตภัณฑ์ให้องค์กรบนโลกออนไลน์ทั้ง FB, LINE, Youtube แบบอัตโนมัติ

Scan and Entry
Service Mobile Application

บริการจัดการงานเอกสาร สแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลขึ้นระบบเพื่อจัดเก็บและค้นหาง่าย เป็นการทำ Digitization และ eDocument Conversion

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียด

(ทางบริษัทจะตอบกลับใน 1 วันทำการ)