Home

all

Strategy, AI, DX, Sustainability

กลยุทธ์, ปัญญาประดิษฐ์,
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, ความยั่งยืน

เราคิดและวางแผนกลยุทธ์
ให้ลูกค้าโดยใช้ AI ในการขับเคลื่อน
และก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้องค์กรและ
ธุรกิจดำเนินได้อย่างยั่งยืน

Strategy

Strategy

เราเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่โลกยุคใหม่
โดยจะทำการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ของลูกค้าให้เป็น AI, Digital Automation
เพื่อสร้างสังคมการทำงานสมรรถนะสูง
และขยายไประดับภูมิภาค

AI

AI

Artificial Intelligence

“ AI First “ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ลดความผิดพลาด ลดต้นทุนในการดำเนินงาน
พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร

DX

DX

Digital Transformation

พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน
Digital Transformation และ Enterpriseor
Business Content Platform ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ซึ่งมีองค์กรชั้นนำจำนวนมากเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ และบริการจากพวกเรา

Sustainability

Sustainability

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีผลกระทบ
ที่ดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว

previous arrow
next arrow

Our Product and Service

e-Office

e-Office

Electronic Office System (EOS)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กร
ทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว ประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้
จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Q-Doc

Q-Doc

Enterprise Content Management (ECM)

ระบบจัดเก็บเอกสาร
และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพ
เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์ ที่มีการ
จัดการไฟล์แบบรวมศูนย์กลางขององค์กร
ซึ่งจำเป็นแก่การทำงานร่วมกัน และการค้นหา
ข้อมูลขั้นสูงไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย

AI-OCR

AI-OCR

(Optical Character Recognition)

AI-Scanning and Data Service

ระบบสแกนและแปลงไฟล์
เอกสารด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบที่ช่วยในการสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ
พร้อมทั้งแปลงไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์เอกสาร
และมีระบบในการแบ่งประเภทเอกสาร
ที่ช่วยในการรองรับระบบ Full Text Search
อีกทั้งยังสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลที่อ่อนไหวได้ (Redaction)

AI-FaceSSO

AI-FaceSSO

(Single Sign-On)

AI-face detection login system

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อการ
เข้าสู่ระบบด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบการตรวจสอบและจดจำใบหน้า
ช่วยในการล็อกอินแบบง่าย ๆ เพียง
สแกนใบหน้า ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้
ไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน และมีรหัส OTP
ยืนยันตัวตน รองรับการใช้งาน
ที่หลากหลายและมีความปลอดภัยสูง

AI-Facetime

AI-FaceTime Attendance

AI-Face Scan and
Time Attendance

ระบบสแกนใบหน้าบันทึกเวลางาน
ด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบสแกนใบหน้า บันทึกเวลางาน
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้า
ผ่านหน้ากากอนามัย และการใช้งานร่วมกับ
Digital Door Lock ซึ่งเป็นเครื่องบันทึก
เวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัส

e-learning

e-Learning Platform

Electronic Learning

การเรียนรู้ออนไลน์

e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เปิดโอกาสให้เรียนรู้
ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก
ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

AI-uFrom

AI-uFrom

ระบบสร้างแบบฟอร์มด้วยเทคโนโลยี AI

เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูง
และมีเครื่องมือพร้อมใช้งาน นี่คือโซลูชัน
การจัดการแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ มีตัว
สร้างแบบฟอร์มที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว
มีแบบฟอร์มให้สร้างได้ตามความต้องการ

uAPI

uAPI

Universal API Platform

ตัวกลางเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่าง ๆ
ทั้ง LINE Facebook และ Google
ทําให้จัดการข้อมูลจํานวนมากได้ สะดวก
รวดเร็ว และใช้ง่าย ซึ่งมาพร้อมกับระบบ
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน HTTPS
และรองรับหลากหลาย Data Base

Q-Doc Capture Station

Q-Doc Capture Station

Scan Station Program

ระบบสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติ

ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการ
สแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติ
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในการ
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงาน
กับเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ProTec PDPA

ProTec PDPA

PDPA Platform

ระบบช่วยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริหารจัดการความยินยอม
และคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย
ระบบนี้ช่วยจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

AI-ThaiGPT

AI-ThaiGPT

AI-Customer
Service & Chatbot

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

AI Chatbot สามารถจําลองการพูดคุย
การสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุย
กับผู้ใช้จริง ๆ ทำให้สามารถตอบสนอง
อย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

previous arrow
next arrow
all

Strategy, AI, DX, Sustainability

กลยุทธ์, ปัญญาประดิษฐ์, การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, ความยั่งยืน

เราคิดและวางแผนกลยุทธ์ให้ลูกค้าโดยใช้ AI
ในการขับเคลื่อน และก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยให้องค์กรและธุรกิจดำเนินได้อย่างยั่งยืน

Strategy

Strategy

เราเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่โลกยุคใหม่ โดยจะทำการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าให้เป็น AI, Digital Automation
เพื่อสร้างสังคมการทำงานสมรรถนะสูงและขยายไประดับภูมิภาค

AI

AI

Artificial Intelligence

“ AI First “ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความผิดพลาด
ลดต้นทุนในการดำเนินงาน พัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพของบุคลากร

DX

DX

Digital Transformation

พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน Digital Transformation
และ Enterpriseor Business Content Platform ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งมีองค์กรชั้นนำ
จำนวนมากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการจากพวกเรา

Sustainability

Sustainability

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีผลกระทบที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว

Our Product and Service

e-Office

e-Office

Electronic Office System (EOS)

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว
ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Q-Doc

Q-Doc

Enterprise Content Management (ECM)

ระบบจัดเก็บเอกสาร และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล และรูปภาพ (Content) เป็นซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์ ที่มีการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์กลางขององค์กรจำเป็นแก่การทำงานร่วมกัน และการค้นหาข้อมูลขั้นสูงไว้ในโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย เพื่อกำหนดบทบาทของผู้ใช้ต่าง ๆ

AI-OCR

AI-OCR (Optical Character Recognition)

AI-Scanning and Data Service

ระบบสแกนและแปลงไฟล์เอกสารด้วยเทคโนโลยี AI

ระบบที่ช่วยในการสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งแปลงไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์เอกสาร และมีระบบในการแบ่งประเภทเอกสาร ที่ช่วยในการรองรับระบบ Full Text Search อีกทั้งยังสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่อ่อนไหวได้ (Redaction)

AI-FaceSSO

AI-FaceSSO (Single Sign-On)

AI-face detection login system

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วย AI

ระบบการตรวจสอบและจดจำใบหน้าที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ช่วยในการล็อกอินแบบง่าย ๆ เพียงสแกนใบหน้าก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ ไม่ต้องจํารหัสล็อกอินและมีรหัส OTP ยืนยันตัวตน ระบบนี้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รองรับการใช้งานที่ หลากหลาย และมีความปลอดภัยสูง

AI-Facetime

AI-FaceTime Attendance

AI-Face Scan and Time Attendance

ระบบสแกนใบหน้าบันทึกเวลางานด้วยเทคโนโลยี AI

สแกนใบหน้าบันทึกเวลางาน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัย และการใช้งานร่วมกับ Digital Door Lock ระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตู ซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเวลางานที่ยืนยันตัวบุคคลได้แบบไร้สัมผัสตอบโจทย์การใช้งานแห่งยุค New Normal

e-Learning Platform

e-Learning Platform

Electronic Learning

การเรียนรู้ออนไลน์

การเรียนการสอนแบบ e-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงานองค์กรทุกระดับสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ หรือบนโทรศัพท์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

AI-uFrom

AI-uFrom

ระบบสร้างแบบฟอร์มด้วยเทคโนโลยี AI

เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูง และมีเครื่องมือพร้อมใช้งาน นี่คือโซลูชันการจัดการแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ มีตัวสร้างแบบฟอร์มที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีแบบฟอร์มให้เลือกสร้างได้ตามความต้องการ

uAPI

uAPI

Universal API Platform

ตัวกลางเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ทั้ง LINE Facebook และ Google ทําให้การจัดการข้อมูลจํานวนมาก สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ซึ่งมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย HTTPS และรองรับหลากหลาย Data Base

Q-Doc Capture Station

Q-Doc Capture Station

Scan Station Program

ระบบสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติ

ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลและรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

PDPA

ProTec PDPA

PDPA Platform

ระบบช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริหารจัดการความยินยอมและคำร้องขอใช้สิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว (PDPA) ของประเทศไทย ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

AI-ThaiGPT

AI-ThaiGPT

AI-Customer Service & Chatbot

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

AI Chatbot สามารถจําลองการพูดคุยหรือการสนทนาของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริง ๆ ทำให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

Our Highlights

จุดเด่นของเรา

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี

กว่า 19 ปี ในการดำเนินธุรกิจ

ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า

เพื่อสร้าง Solution ที่เป็นไปได้ด้วย

ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับ

World class จึงได้รับความไว้วางใจจาก

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่

คุณสมบัติเพื่อระดับองค์กร

เราสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการที่เป็นคุณสมบัติระดับองค์กร

ที่เราให้พัฒนา และบริการ อย่างต่อเนื่อง

 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะมีความเสถียร

ในระดับองค์กรอย่างแท้จริง

การเติบโตอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นสร้าง และพัฒนาเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย มีหัวใจในการพัฒนา

ระบบงาน เสริมสร้างนวัตกรรม

และคิดค้นเทคโนโลยี ก้าวทันโลกยุคใหม่

ให้เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร

เราให้ความสําคัญ และจะพัฒนา

ส่งเสริมบุคลากรของเราให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

การทำงานร่วมกัน เราเน้นสร้างทีม

ทำงานร่วมกันให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

เพราะเราทำงานเป็นองค์กร เราต้อง

จับมือกันให้แน่นเพื่อองค์กจะได้แข็งแรง

และก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการหลังการขาย

เราตระหนักในผลงานที่ส่งมอบแก่ลูกค้า

และเราพร้อมให้บริการหลังการขาย

ที่รวดเร็ว และยอดเยี่ยม

Our Highlights

จุดเด่นของเรา

ประสบการณ์ยาวนานกว่า 19 ปี

กว่า 19 ปี ในการดำเนินธุรกิจ

ทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า

เพื่อสร้างSolution ที่เป็นไปได้ด้วย

ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีระดับ

World class จึงได้รับความไว้วางใจจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่

คุณสมบัติเพื่อระดับองค์กร

เราสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการที่เป็นคุณสมบัติระดับองค์กร

ที่เราให้พัฒนา และบริการ อย่างต่อเนื่อง

 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะมีความเสถียร

ในระดับองค์กรอย่างแท้จริง

การเติบโตอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นสร้างและพัฒนา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีหัวใจในการ

พัฒนาระบบงาน เสริมสร้างนวัตกรร

และคิดค้นเทคโนโลยี ก้าวทันโลกยุคใหม่

ให้เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร

เราให้ความสําคัญ และจะพัฒนา

ส่งเสริมบุคลากรของเราให้มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การทำงานร่วมกันเป็นทีม

การทำงานร่วม เราเน้นสร้างทีมทำงาน

ร่วมกันให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด เพราะเรา

ทำงานเป็นองค์กร เราต้องจับมือ

กันให้แน่นเพื่อองค์กรจะได้แข็งแรง

และก้าวต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการหลังการขาย

เราตระหนักในผลงานที่ส่งมอบแก่ลูกค้า

และเราพร้อมให้บริการหลังการขาย

ที่รวดเร็ว และยอดเยี่ยม

Our Core Values

ค่านิยมหลัก

Our Core Values

ค่านิยมหลัก

Product and Service

ผลิตภัณฑ์และบริการ

e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานขององค์กร

ทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว

Q-Doc

ระบบจัดเก็บเอกสารและ

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารข้อมูล

เป็นการจัดการไฟล์แบบ

รวมศูนย์กลางขององค์กร

Ai-OCR

ระบบสแกนเอกสาร

ระบบสแกนเอกสาร คือ

การแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพ

หรือไฟล์ เป็นข้อความที่แก้ไขได้

Ai-FaceSSO

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ

เป็นระบบสแกนใบหน้า เพื่อการ

เข้าสู่ระบบ ไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน

และไม่ต้องจำรหัสผ่าน

Ai-Facetime

ระบบบันทึกเวลาด้วยใบหน้า

ระบบสแกนใบหน้า บันทึกเวลางาน

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสามารถ

สแกนใบหน้าผ่านหน้ากากอนามัยได้

e-Learning

การเรียนรู้ออนไลน์

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงาน

องค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน

AI-uForm

ระบบสร้างแบบฟอร์ม

มีเครื่องมือพร้อมใช้งาน นี่คือ

โซลูชันการจัดการแบบฟอร์ม

ที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบ

แบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล

 

uAPI

ตัวกลางเชื่อมต่อระบบต่างๆ

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่างๆ

ทั้ง LINE Facebook และ Google

ทําให้การจัดการข้อมูล จํานวนมาก

สะดวก รวดเร็ว และใช้ง่าย

 

Q-Doc Capture Station

ระบบบันทึกเอกสารด้วยการจับภาพ

ระบบซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถ

ในการสแกนเอกสารและจับภาพ

อัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย

องค์กรในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล

และรูปภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ

PDPA

ระบบช่วยดูและรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริการ และระบบที่ช่วย

ดูแลรักษาความปลอดภัย

ด้านข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

Ai-ThaiGPT

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

จําลองการสนทนาของมนุษย์ ให้มี

ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้

ติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการลูกค้า

และธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Product and Service

ผลิตภัณฑ์และบริการ

e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบที่รวมการทํางานของ

องค์กรทั้งหมดไว้ภายในระบบเดียว

Q-Doc

ระบบจัดเก็บเอกสารและ

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารข้อมูล

เป็นการจัดการไฟล์แบบ

รวมศูนย์กลางขององค์กร

Ai-OCR

ระบบสแกนเอกสาร

ระบบสแกนเอกสาร คือ

การแปลงข้อความที่อยู่ในรูปภาพ

หรือไฟล์ เป็นข้อความที่แก้ไขได้

Ai-FaceSSO

ระบบสแกนใบหน้า

เพื่อเข้าสู่ระบบ

เป็นระบบสแกนใบหน้า เพื่อการ

เข้าสู่ระบบ ไม่ต้องจํารหัสล็อกอิน

และไม่ต้องจำรหัสผ่าน

Ai-Facetime

ระบบบันทึกเวลาด้วยใบหน้า

ระบบสแกนใบหน้า บันทึกเวลางาน

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ

สามารถสแกนใบหน้า

ผ่านหน้ากากอนามัยได้

e-Learning

การเรียนรู้ออนไลน์

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หน่วยงาน

องค์กรทุกระดับ สามารถนําไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน

AI-uForm

ระบบสร้างแบบฟอร์ม

มีเครื่องมือพร้อมใช้งาน นี่คือ

โซลูชันการจัดการแบบฟอร์ม

ที่สมบูรณ์สําหรับแบบทดสอบ

แบบสํารวจ การรวบรวมข้อมูล

 

uAPI

ตัวกลางเชื่อมต่อระบบต่างๆ

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับ

ระบบต่างๆ ทั้ง LINE Facebook

และ Google ทําให้การจัดการ

ข้อมูลจํานวนมาก สะดวก

รวดเร็ว และใช้ง่าย

Q-Doc Capture Station

ระบบบันทึกเอกสาร

ด้วยการจับภาพ

ระบบซอฟต์แวร์ที่มี

ความสามารถในการสแกนเอกสาร

และจับภาพอัตโนมัติที่ถูกออกแบบ

มาเพื่อช่วยองค์กรในการจัดเก็บ

เอกสาร  ข้อมูล และรูปภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

PDPA

ระบบช่วยดูและรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริการ และระบบที่ช่วย

ดูแลรักษาความปลอดภัย

ด้านข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

Ai-ThaiGPT

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

จําลองการสนทนาของมนุษย์ ให้มี

ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ช่วยให้

ติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการลูกค้า

และธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Our Clients