Ai-ThaiGPT

Service

All Product and Service

AI Chat for Business

คือ โมเดลขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกสอน ซึ่ง AI Chat มีความสามารถในการ จำลองการพูดคุยหรือการสนทนา ของมนุษย์ให้มีความเป็นธรรมชาติ มากขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ และเรียนรู้ จากการพูดคุยกับผู้ใช้จริงๆ ทำให้สามารถตอบสนองอย่างมีคุณภาพ
และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

Why choose our service?​

1

สามารถสแกนใบหน้า
ผ่านหน้ากากอนามัย
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

2

สแกนใบหน้าที่มาพร้อม
กับโปรแกรม Time
Attendance รองรับ
Cloud Server ในการ
จัดเก็บข้อมูล

3

ยืนยันตัวตนเพื่อลงเวลา
การทํางาน และควบคุม
การเข้าออก (Access
Control) ทุกรูปแบบ

ประโยชน์ของ Ai - ThaiGPT

นำเสนอคอนเทนท์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการสร้าง โปรโมท ส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ

ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้ Chatbot ช่วยในการตอบคำถามของลูกค้าเบื้องต้นได้

สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าใหม่ โดยมาจากการสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากับลูกค้า

เป็นผู้ช่วยในการทำงาน ช่วยในการเตรียม และตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ เช่น การเขียนอีเมล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เป็นต้น

ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ช่วยประหยัดเวลาและการลดต้นทุนในการแก้ปัญหา หรือตอบคำถามของลูกค้า

Ai Chat Diagram

Asset 1@4x

How to use Ai - ThaiGPT