Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Day: July 1, 2020

5 วิธีการจัดเก็บเอกสาร E-Doc ให้ได้ผลดีเยี่ยมต่อหน่วยงานของคุณ

การจัดเก็บเอกสาร E-Doc มีความสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร การจัดการเอกสารมีความสําคัญต่อหน่วยงาน ทำให้เกิดการควบคุม เอกสารอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อสนองความต้องการด้านการบริหาร และ การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดทั้งงบประมาณ รวมถึงบุคลากร หน่วยงานที่มีการจัดการเอกสารอย่างถูกต้อง จะทำให้เอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งาน ของหน่วยงานได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เป็นหลักประกันว่า เอกสารสำคัญ ได้รับการคุ้มครอง และ สงวนรักษาตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผู้จัดทำ หรือ ผู้รับเอกสารเอกสารกึ่งกระแสการใช้งาน หรือ เอกสารที่ใช้งานน้อยลง มีการนำมาจัดเก็บไว้ที่ศูนย์เก็บเอกสารอย่างปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายเอกสารที่ไม่มีประโยชน์ มีการกำจัดในเวลาที่เหมาะสม ส่วนเอกสารที่มีคุณค่าถาวรจะมีการโอนย้ายไป สงวนรักษาที่หอจดหมายเหตุ เพื่อให้บริการการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อไป   องค์ประกอบในการจัดเก็บเอกสารการเก็บเอกสารจะให้ได้ผลดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 5 ประการคือ 1 เจ้าหน้าที่ จะเก็บเอกสาร ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลรักษาเอกสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งหน้าที่โดยตรงของพนักงานเก็บเอกสารคือมีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เป็นระบบ 2 เอกสารซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ภาพ ฟิล์มข้อความ แผ่นพับภาพโฆษณาจดหมาย ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเก็บรักษา ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป 3 ระบบการจัดเก็บคือ ระบบหรือวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เอกสารอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ซึ่ง แต่ละบริษัทอาจจะมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจนั้นๆ […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

ระบบจัดเก็บเอกสาร Document management ส่งผลดีต่อธุรกิจได้อย่างไร

ระบบจัดเก็บเอกสาร เมื่อธุรกิจให้ความสำคัญกับเอกสาร โดยถือว่าเอกสารเป็นเสมือนความจำของธุรกิจ และเอกสารใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหรือค้นคว้าในอนาคตแล้วดังนี้ ธุรกิจต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่ดี เพื่อรวบรวมเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ เอกสารไม่ชำรุดเสียหาย ซึ่งสะดวกต่อการค้นหา ในเวลาที่ต้องการใช้ งาน และมีวิธีการ เก็บเอกสารที่เหมาะสม กับธุรกิจ ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ ในการเก็บเอกสาร จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเก็บเอกสาร เป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น ก่อนจะเก็บเอกสาร จะต้องมีการวางแผน ไว้ล่วงหน้า ให้พร้อม โดยคำนึงถึง สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสถานที่จัดเก็บเอกสา รหรืออุปกรณ์สำหรับเก็บเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ในขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารเป็นต้น   การบริหารจัดการเอกสาร Document management คือกระบวนการที่องค์กรได้บริหารหรือจัดการเอกสารโดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บเอกสาร Store จัดการ manage และติดตามtracking เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดอายุของเอกสารปัจจุบันเราสามารถให้คำนิยามของการบริหารจัดการเอกสารว่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาควบคุมและจัดการเอกสารในองค์กรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายเอกสาร documents โดยตรง ซึ่งการจัดเก็บภาพเอกสาร   Capture เป็นกระบวนการทำงานด้านเอกสาร Workflow ที่จัดเก็บ Repositories เอกสาร ระบบการสร้าง Output System รายการดึงข้อมูลจากในเอกสารไปใช้งานซึ่งในทุกขั้นตอนต้องมีการติดตามจัดเก็บและควบคุม เอกสาร Key […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-DOC มีความสำคัญอย่างไรต่อหน่วยงานราชการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของหน่วยงานราชการ ในปัจจุบันนั้น มีความสำคัญมากต่อองค์กร และส่วนมากล้วนแต่เป็นเอกสาร ที่เป็นกระดาษ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่า เอกสารจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการ จัดเก็บเอกสารเหล่านั้น ไม่สามารถทำได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ละองค์กรมีการจัดการ เก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อผู้ใช้สามารถนำมา ทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกรวดเร็ว ในการทำงาน ในบทความนี้ จึงได้ทำการศึกษา กระบวนการบริหารงานเอกสาร แบบเดิม และ คิดแนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย และ เทคโนโลยีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเอกสาร ในลักษณะการบริหารแบบใหม่ จากการค้นคว้าผลงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการเอกสาร ซึ่งพบผลวิจัย และ บทความที่สอดคล้อง ใกล้เคียงกับแนวคิดดังกล่าว สามารถนำมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้   อังษณา อรุณรัติยากร [1] งานวิจัยนี้กล่าวถึงระบบที่ใช้ในการควบคุมดูแลและจัดการเอกสารต่างๆโดยทำการพัฒนาเครือข่าย ภายในองค์กร และมีการจัดเก็บรายละเอียด เกี่ยวกับเอกสาร ไว้ในฐานข้อมูล ส่วนแฟ้มเอกสาร จัดเก็บไว้ในระบบแฟ้มข้อมูล […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

เพราะอะไร ทำไมทุกองค์กรถึงควร จัดการเอกสาร ด้วย ระบบจัดเก็บเอกสาร

สำหรับปัญหาขององค์กรในการ จัดการเอกสาร ในแต่ละวันจะมีหนังสือราชการ จากหน่วยงานทั้งภายนอก และ ภายในต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนที่เข้ามาที่ และยังมีหน่วยงาน ลักษณะแบบนี้ัอยู่เป็นจำนวนมากในขณะที่จำนวนเอกสาร และ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร ต้องใช้มากขึ้นทุกวัน แต่ห้องที่ใช้งาน และ ตู้จัดเก็บเอกสาร มีขนาดเท่าเดิม เมื่อได้รับหนังสือเข้าแล้ว ต้องมีการลงทะเบียนหนังสือเข้า ในสมุดจดบันทึก ส่งฉบับสำเนาเพื่อเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา และ เกษียณหนังสือใบรอ หลังจากนั้น จึงจัดเก็บเอกสารฉบับจริง ใส่แฟ้มไว้ และส่งเอกสารสำเนา แจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มต่างๆ หรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรง กับหนังสือที่เข้า ในแต่ละฉบับ ที่ได้รับจึงส่งต่อถึงมือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรง นอกจากหนังสือราชการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีหนังสือที่ต้องส่งไปยังองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนจำนวนมากเช่นเดียวกัน จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถจำแนกปัญหาออกเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1 มีความสิ้นเปลืองการจัดซื้อทรัพยากรสำหรับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมากมาย 2 เสียเวลาในการค้นหาเอกสารที่ต้องการโดยใช้เวลานาน บางเอกสารได้รับมาแล้วนำมาเก็บใส่แฟ้มเอาไว้พอถึงเวลาจะใช้นั้นต้องใช้เวลาในการรื้อค้นหลายชั่วโมงกว่าจะครบ 3 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสำเนาจัดเก็บเอกสารนานเกินไป 4 หากที่จัดเก็บเอกสารกระดาษหรือตัวต้นฉบับหายไปหรือหากมีการชำรุดและกรณีเกิดอัคคีภัย จะไม่มีสำเนาเอกสารต้นฉบับ […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

EDMS (Electronic Document Management System) ดีอย่างไรกับองค์กร

ทำความรู้จักกับ EDMS การติดต่อสื่อสารกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยุคสมัยปัจจุบันนี้ มีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น กว่ายุคสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่างๆส่วนมาก ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ เริ่มมีความสำคัญในการพัฒนา และ เลือกใช้ระบบสารสนเทศ ในสำนักงานกันมากขึ้น รวมทั้ง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานในองค์กร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร ในการจัดการเอกสาร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดการตัดต้นไม้ อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการทำงานเอกสาร ให้มีการพัฒนาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจในองค์กรได้อีกด้วย ข้อดีของการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นั้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสาร ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพิ่มเติม ลบ แก้ไข ค้นหา ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้งานผ่าน Web Browser ในที่ทำงานในองค์กร จึงไม่มีปัญหาเอกสารฉบับจริงเสียหายชำรุด […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

5 สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนสร้าง Application ของคุณ

การใช้งานของสมาร์ทโฟนที่มีเพิ่มมากขึ้นอยู่ในทุกวัน หลายคนก็ได้นำมาประกอบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผนวกให้สอดคล้องกับการทำงาน ทุกวันนี้มีตัวเลือกมากมายในการสร้าง Mobile Application และจะไม่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป คุณสามารถสร้างแอพพลิเคชันที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาก่อนทำ Application    โลกของซอฟต์แวร์มีการพัฒนาอยู่เสมอ ในหลายปีที่ผ่านมาสิ่งต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพื้นที่นี้ วันนี้คุณมีตัวเลือกมากมาย มีเทมเพลตส่วนประกอบเฟรมเวิร์กแอพไฮบริดที่ต้องพิจารณา คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าอะไรเหมาะกับคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการพัฒนาแอพใหม่มีปัจจัยบางอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอพมือถือและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การสร้างที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมา  วันนี้แอดมินจะมาบอกว่ามี 5 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาแอพมือถือมาเริ่มกันเลย     1. การพิจารณา Platfrom ที่สนับสนุน  นี่เป็นสิ่งแรกที่คุณต้องคิดตั้งแต่ต้นว่าแอพของคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดบ้าง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคุณจะต้องให้ความสำคัญกับ Android และ iOS เป็นหลักเพราะทั้งสองอย่างนี้มีความโดดเด่นที่สุด  อย่างไรก็ตามคุณจะต้องพิจารณาอุปกรณ์ที่จะใช้แอพของคุณด้วยนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบมีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ไอแพดและแท็บเล็ตของ Android นั้นไม่เหมือนกัน ข้อมูลนี้จะให้แบบไดนามิกที่แตกต่างกันในการสร้างแอพของคุณตั้งแต่ข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่อาจไม่มีข้อจำกัดมากเท่ากับสมาร์ทโฟนขนาดเล็ก คุณควรคิดถึง Progressive Web App หรือ PWAs แอพพลิเคชั่นเว็บขั้นสูง ผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังเข้าถึงแอพมือถือของคุณและเว็บจากสมาร์ทโฟนของพวกเขา ข้อดีเช่นหากมีใครบางคนกำลังเรียกดูบนโทรศัพท์ของพวกเขาและค้นหาบางอย่างบน Google  PWA จะอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่แอพของคุณได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมกับมันไม่ว่าจะเต็มหรือบางส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการสร้าง […]

Avatar

adminb

July 1, 2020