การ สแกนเอกสารธุรกิจประกันภัย ช่วยอำนวยความสะดวกแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การ สแกนเอกสารธุรกิจประกันภัย ดีอย่างไรต่อธุรกิจ

อีกหนึ่งธุรกิจที่มีการใช้เอกสารมากมายในแต่ละวัน หนึ่งในธุรกิจนั้นคือ “ธุรกิจประกันภัย” ไม่ว่าจะเป็ยเอกสารสัญญาฉบับต่างๆที่ต้องใช้ปริมาณกระดาษหลายแผ่น และนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดูแลเอกสารของทางลูกค้าเช่นเอกสารสำคัญไปจนถึงเอกสารความลับต่างๆอีกมากมาย ซึ่งหลากหลายบริษัทประกันภัยนั้น นับว่ามีการแข่งขันสูงในเรื่องของการให้บริการ ซึ่งจะว่าไปแล้วความรวดเร็วก็ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของงานบริการเช่นเดียวกัน

สแกนเอกสารธุรกิจประกันภัย จึงเป็นอีกหนึงทางเลือกที่จะทำให้บริษัทประกันมีความรวดเร็วในการให้บริการ เพราะเอกสารประกันภัยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการแปลงข้อมูลลูกค้าให้เป็นดิจิตอล และนอกจากนี้บริษัทก็ควรมีซอฟแวร์ในการส่งเสริมงานบริการให้คล่องตัวมากขึ้น นั่นก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารที่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บข้อมูลเอกสารต้นฉบับให้สามารถค้นหาเจอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสำหรับบทความนี้แอดมินขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการประกันภัยว่ามมีอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยครับ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยมีอะไรบ้าง

1. ใบคำขอเอาประกันภัย (Application Form)
ใบคำขอเอาประกันภัยคือ เอกสารซึ่งผู้เอาประกันภัยกรอกข้อมูลของภัย หรือความเสี่ยงภัยเพื่อแสดงความประสงค์จะขอเอาประกันภัยแก่ผู้รับประกันภัย เพื่อให้ผู้รับประกันภัยได้ประเมินความเสี่ยงภัยจากข้อมูลที่ได้รับ กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั่วไปผู้รับประกันภัยจะมีแบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันภัย (Application Form)  ข้อมูลที่ต้องการคือ ชื่อ นามสกุลผู้เอาประกันภัย ที่อยู่ อาชีพ รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัย ภัยที่ต้องการคุ้มครอง ส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์กับวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยความเสี่ยงภัยปัจจุบัน ประวัติการทำประกันภัย ฯลฯ  บางกรณี อาจจะต้องเพิ่มเงื่อนไขพิเศษหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือบอกปฏิเสธไม่รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวีธีการต่าง ๆ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง มิฉะนั้นจะทำให้ สัญญาประกันภัยมีผลเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกัน ภัยสามารถบอกล้างสัญญานั้นได้

2. กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy)
กรมธรรม์ประกันภัยคือเอกสารสัญญาประกันภัยที่มีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งระบุถึงสาระสำคัญ ของข้อตกลง เงื่อนไขและความคุ้มครอง ตามสัญญาประกันภัย

3. ใบสลักหลังกรมธรรม์ (Endorsement)
ใบสลักหลังกรมธรรม์เป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้กับผู้เอาประกันภัยไว้เป็นหลักฐานกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขคุ้มครอง ข้อยกเว้น ตลอดจนข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในกรมธรรม์ประกันภัยได้ในระหว่างที่สัญญาประกันภัย
มีผลคุ้มครอง

4. หนังสือรับรองการประกันภัย (Certificate of Insurance)
หนังสือรับรองการประกันภัยเป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อรับรองการรับประกันภัยการขนส่งสินค้า
ทางทะเล ซึ่งผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย ได้มีกรมธรรม์เปิดไว้แล้ว การออกหนังสือรับรองการประกันภัยดังกล่าวจะกระทำ
เมื่อผู้เอาประกันภัยทราบจำนวนสินค้าที่เอาประกันภัย ไว้ได้ส่งลงเรือลำใด ณ ท่าเรือใด และแล่นออกจากท่าเรือเมือใด ผู้เอาประกัน ต้องแจ้งขอออกหนังสือรับรองการประกันภัยจากบริษัทประกันภัยแต่ละครั้ง หนังสือรับรองการประกันภัยจะออกได้ภายใต้เงื่อนไข
กรมธรรม์เปิดเท่านั้น

5. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว  (Cover Note)
หนังสือคุ้มครองชั่วคราวเป็นเอกสารที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อให้การคุ้มครองชั่วคราว เช่น 30 วัน
ในระหว่างที่ผู้รับประกันภัยรอข้อมูลบางอย่างจากผู้ขอเอาประกันภัย หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการออกกรมธรรม์  ซึ่งในระหว่างนี้สัญญาประกันภัยย่อมเป็นไปตามข้อความ และเงื่อนไขในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวที่ผู้รับประกันภัยออกให้ แต่โดยปกติแล้วจะเป็นเงื่อนไขและ
ข้อคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยจะออกให้ภายหลัง ผลของการคุ้มครองตามหนังสือคุ้มครองชั่วคราวจะสิ้นสุดลง
ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยรายนั้นแล้ว  หรือระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีการขยายระยะเวลาในหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนั้นอีก

6. กรมธรรม์เปิด  (Open Cover)
กรมธรรม์เปิดเป็นเอกสารของการประกันภัยที่เปิดความคุ้มครองแบบกว้างๆ เพื่อให้ความคุ้มครองแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมถึงวัตถุที่เอาประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างผู้เอาประกัน และผู้รับประกันภัย โดยปกติจะใช้กับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

 

โดยหากท่านผู้อ่านท่านใดต้องการที่จะใช้บริการ สแกนเอกสาร หรือ ระบบจัดเก็บเอกสาร ทางบริษัทฯ ก็ยินดีให้คำแนะนำครับ

 

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

หรือ E m a i l : d c s @ k o . i n . t h

ส า ม า ร ถ รั บ ช ม วี ดี โ อ ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ใช้ ง า น จ ริ ง ไ ด้ ที่ นี่

Related Articles