Electronic Document Management System

EDMS (Electronic Document Management System) ดีอย่างไรกับองค์กร

ทำความรู้จักกับ EDMS การติดต่อสื่อสารกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยุคสมัยปัจจุบันนี้ มีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น กว่ายุคสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่างๆส่วนมาก ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ เริ่มมีความสำคัญในการพัฒนา และ เลือกใช้ระบบสารสนเทศ ในสำนักงานกันมากขึ้น รวมทั้ง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานในองค์กร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร ในการจัดการเอกสาร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดการตัดต้นไม้ อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการทำงานเอกสาร ให้มีการพัฒนาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจในองค์กรได้อีกด้วย ข้อดีของการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นั้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสาร ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพิ่มเติม ลบ แก้ไข ค้นหา ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้งานผ่าน Web Browser ในที่ทำงานในองค์กร จึงไม่มีปัญหาเอกสารฉบับจริงเสียหายชำรุด […]

AdminP

July 1, 2020