Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

สร้างความสำเร็จ ให้องค์กรด้วยเครื่องมือสำคัญ (Design Thinking)

การ สร้างความสำเร็จ ขององค์กรก็เหมือนความสำเร็จของทุกคนในองค์กรเช่นกัน องค์กรเติบโตมีกำไร พนักงานทุกคนก็ย่อมได้รับผลดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง หรืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทุกคน การ สร้างความสำเร็จ ก็ถือเป็นกลยุทธอย่างหนึ่งที่จะนำพาทุกคนในองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นควรเริ่มจากกระบวนการทางความคิด ซึ่งกลยุทธแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่อยากนำเสนอกันในวันนี้ ประเด็นสำคัญในการ สร้างความสำเร็จ ด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ   1. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้เรามองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคได้   2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้เรารู้จักมองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการทำงานต่างๆ ได้รอบทิศและรอบคอบขึ้น   3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ฝึกให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีลำดับการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะนำไปใช้กับการปฎิบัติงานอย่างไรก็ตาม  4. สร้างความสำเร็จ ทำไมองค์กรต้องเรียนรู้เรื่อง Design หรือ “การออกแบบ” ทั้งๆ ที่องค์กรไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสร้างสรรค์, ศิลปะ, ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ด้านสถาปัตยกรรมเลยแม้แต่น้อย […]

AdminP

AdminP

April 9, 2020

วิธีตั้งเป้าหมายยังไงในองค์กรให้ได้ผลชัวร์

ทำไมเราต้อง ตั้งเป้าหมาย?   คนทั่วไปยังไม่ทราบถึงเหตุผลที่ทำไมคนเราถึงต้อง ตั้งเป้าหมาย รวมถึงประโยชน์ของมันที่มีมากกว่าที่คิด ซึ่งบางคนก็อาจทำมันเพียงเพราะแค่มีคนบอกว่ามันสำคัญก็ได้ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะใช้เวลาของคุณ เพื่อเขียนรายการเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต หรือแม้แต่สิ่งที่ต้องทำ คุณจะต้องรู้ก่อนให้ได้ว่า ทำไมการกำหนดเป้าหมายถึงสำคัญ? แล้วมันมีประโยชน์ต่อตัวคุณอย่างไรบ้าง?   การนำหลักการ SMART มาตั้งเป้าหมายขององค์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   ประเด็นสำคัญ   เป้าหมายที่ดีต้องสามารถบรรลุได้ ซึ่งเป้าหมายที่บรรลุได้จะกระตุ้นให้เราอยากเอาชนะเป้าหมายให้ได้ เป้าหมายที่ดีจะต้องมีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน มีวันสิ้นสุดของเป้าหมาย เพื่อที่จะทำให้เกิดการวางแผนการทำงานได้ครอบคลุม เราสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ เพื่อปฎิบัติให้สำเร็จเป็นลำดับขั้นตอนไปได้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการสำเร็จเป้าหมายย่อยๆ หลายๆ อันเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้เช่นกัน เป้าหมายที่ดีจะต้องมีการวัดผลได้ มีวิธีวัดผลชัดเจน บ่งชี้สิ่งที่เกิดจากผลได้ และประมวลผลนำไปใช้งานได้   ในการทำธุรกิจนั้นองค์กรมักจะมีการตั้งเป้าหมาย (Objective) เสมอ หรือแม้แต่การจะทำงานใดๆ ก็ตามพนักงานทุกคนก็มักจะมีการตั้งเป้าหมายของการทำงานนั้นๆ ด้วยเช่นกัน การตั้งเป้าหมายตั้งเป็นสิ่งที่ดีและควรทำอย่างยิ่ง เพราะมันจะทำให้เราเห็นหมุดหมายที่เราอยากไปถึงหรือทำให้สำเร็จได้ แล้วก็ยังสามารถเห็นทิศทางของการทำงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด การตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพได้ด้วย แต่การตั้งเป้าหมายที่ลอยๆ ไม่ชัดเจน หรือเป็นนามธรรมเสียจนไม่เห็นแนวทางปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายก็อาจกลายเป็นเป้าหมายที่ไร้ประสิทธิภาพไปเลยก็ได้ ดังนั้นการที่จะตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพนั้นเราอาจนำหลัก SMART เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของเราชัดเจนตลอดจนมีแนวทางปฎิบัติที่ลงมือทำได้ง่ายขึ้น […]

AdminP

AdminP

April 9, 2020

วิธีการ สร้างแรงบันดาลใจ ให้พนักงานในองค์กรของคุณเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

การสร้างแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีม หากขาดการ สร้างแรงบันดาลใจ แล้วนั้น อาจทำเกิดอาการหมดไฟในการทำงานได้ หัวหน้างานจึงควรต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นลำดับต้นๆเพราะการทำงานจะมีประสิทธิภาพได้นั้น บุคลลในองค์กรย่อมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกัน เรามาดูแนวทาง 10 วิธีการ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นกันครับ 1. จัดการฝึกอบรมและพัฒนา   วิธีนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขามีความรู้ ตลอดจนมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เขาเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนพัฒนาในสายอาชีพของตน โดยการจัดการอมรมนั้นมีหลากหลายวิธีดังนี้ ฝึกอบรมการโค้ช (Coaching) :เป็นการฝึกพัฒนาตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ฝึกถึงความรับผิดชอบของตนได้ดี การฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองค์กร (In house and public training) :เป็นการให้พนักงานได้ฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้น หลากหลายขึ้น การหมุนเวียนตำแหน่งงาน (Job Rotation) :การสับเปลี่ยน โยกย้าย หรือหมุนเวียนตำแหน่งงานนั้น มีประโยชน์ตรงที่ทำให้พนักงานไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงาน ทั้งยังได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการทำงานเพิ่มขึ้น ได้ลองอะไรที่หลากหลาย ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ   2. สวัสดิการและสิทธิพิเศษอื่นๆ   สวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ หัวหน้างานสามารถใช้สวัสดิการและสิทธิพิเศษที่เหมาะสมในการเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจกับลูกน้องได้ หรือองค์กรเองก็สามารถจัดสรรเรื่องนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจพนักงานได้เช่นกัน […]

AdminP

AdminP

April 9, 2020

วิธี สร้างคนเก่ง ภายในองค์กรของคุณให้ได้ผลลัพธ์เกินคาด

สร้างคนเก่ง ให้กับองค์กรแบบที่ได้ผลลัพธ์ที่เกินคาด เป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าถูกคนถูกเวลา   การสร้างคนเก่ง เราอาจจะเริ่มจากคำถามว่าแล้วคนเก่งๆ จากองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบไหน และสุดท้ายคงจะหนีไม่พ้นว่า คนที่มีศักยภาพก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธ์ที่รอการเติบโต เหลือแค่การ รดน้ำ พรวนดิน และการเอาใจใส่ก็พร้อมที่จะงอกเงยออกมาเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่สง่างามให้ร่มเงา และบุคคลที่ว่านั้นคงจะเป็นใครไม่ได้  คนกลุ่มนี้มีส่วนสำคัญอย่างมาก พวกเขาคือคนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับทีม เป็นการกำหนดวัฒนธรรมในการทำงาน เป็นสาเหตุของการอยู่ต่อหรือการไปของพนักงาน ใช่แล้ว, พวกเขาคือ ผู้จัดการนั่นเอง  นักวิจัยจาก Gartner ได้ทำการศึกษาพนักงานและผู้จัดการกว่า 7,300 คนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างหลากหลาย ตามด้วยการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกหลายร้อยคน สิ่งที่ค้นพบน่าปะหลาดใจและทำลายความเชื่อเก่าๆ ที่มีต่อการพัฒนาคนไป รายงานฉบับนี้ได้ทำการแบ่งประเภทของผู้จัดการออกตามวิธีการที่พวกเขาใช้ในการ Coaching พนักงานออกได้เป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. Teacher Managers   ผู้จัดการประเภทนี้ใช้วิธีการโค๊ชจากความรู้ความถนัดของตัวเอง คอยให้คำแนะนำในลักษณะของการสอนจากสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาก่อนเป็นการส่วนตัว โดยส่วนมากแล้วผู้จัดการกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในความรู้ทักษะเฉพาะทางหรือเชิงเทคนิคที่สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี พวกเขาทำงานได้ดี โดยอาจจะทำงานในลักษณะตัวคนเดียวมาก่อน ก่อนที่จะค่อยๆ ไต่ลำดับขั้นในองค์กรจนได้มาทำงานในข่ายของการบริหารในที่สุด 2. Always-on Managers   ผู้จัดการประเภทนี้เรียกได้ว่าดูแลใส่ใจต่อการโค๊ชพนักงานเป็นอย่างดี พวกเขาชอบให้ Feedback  กับพนักงานเป็นอย่างมาก พวกเขาพร้อมเสมอที่จะคอยสอนงานและให้คำแนะนำกับพนักงานแทบจะตลอดเวลาที่มีโอกาส จัดว่าเป็นประเภทของผู้จัดการที่ทุ่มเวลาแก่การพัฒนาพนักงานมากที่สุดในทั้งสี่ประเภทเลยทีเดียว 3. Cheerleader Managers […]

AdminP

AdminP

April 9, 2020

Harrison Assessment พัฒนาและสรรหาบุคลากร ของท่านให้มีคุณภาพ

ช่วยให้คุณทำงานง่ายในสายงาน HR Harrison Assessment หรือเรียกสั้นๆว่า HAก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1990 โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก 38 ภาษา และบุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วมประเมินจำนวนกว่า 2,500,000 คนทั่วโลก   เป็นเครื่องมือในการสรรหาและพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพสำหรับองค์กรของท่าน โดยเป็นแบบทดสอบพร้อมรายงานผลที่แม่นยำทีสุด และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงทำให้องค์กรเติบโตสร้างผลกำไรได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างมืออาชีพให้กับองค์กรของคุณ พร้อมดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย ระบบการวิเคราะห์ความสำเร็จของงานของ Harrison Assessment service ได้พัฒนามาจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้งานสำเร็จ โดยวิจัยจากงานวิจัยมากกว่า 6,500 งานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ของพนักงานซึ่งจะช่วยในการปรับพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จของพนักงานยิ่งขึ้นได้ โดยอาศัย ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม 175 พฤติกรรม ซึ่งรวมถึงแนวโน้มการทำงานซ้ำซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของงานบางประเภทได้ เป็นความสามารถพิเศษที่กำหนดเป้าหมายและความต้องการส่วนบุคคล และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลและองค์กร การวิเคราะห์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของพวกเขา รวมถึงการกำหนดบทบาทการฝึกสอนผู้บริหารการพัฒนาประสิทธิภาพแผนพัฒนาบุคคลการมีส่วนร่วมของพนักงานความสามารถในการเป็นผู้นำและการพัฒนาสมรรถนะเชิงพฤติกรรม และพัฒนาทีมในการมีส่วนร่วมขององค์กร ช่วยให้ผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมผู้นำที่มีอยู่ของคุณมีความสามารถในการทำตามแผนกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?ค้นหาโดยใช้การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำที่ปรับแต่งได้ของเราซึ่งวัดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการจัดการแต่ละบทบาท การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณให้อำนาจผู้จัดการของคุณด้วยข้อมูลสำคัญที่พวกเขาต้องการเพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละคน รายงานการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจัดทำแผนงานของแรงบันดาลใจความคาดหวังและรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของพนักงานแต่ละคนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเก็บรักษาให้สูงสุด องค์กรของคุณจะได้ประโยชน์จาก Harrison Assessment ในด้านของ สรรหาผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถคัดสรรผู้เชี่ยวชาญได้โดยอัตโนมัติ […]

AdminP

AdminP

April 7, 2020