บริการรับสแกนเอกสาร ทั้งในและนอกองค์กร พร้อมจัดเก็บให้เป็นระบบ

รับสแกนเอกสาร

บริการรับสแกนเอกสาร ทั่วไป ทั้งใน และ นอกสถานที่

บริการรับสแกนเอกสาร รับเอกสารทุกประเภทมากมายทั้งในองค์กรและนอกองค์กรนอกจากนี้ยังต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการเอกสารที่นิยมมากที่สุดคือขนาด A4, A3, F14 เช่นเอกสารประวัตินักศึกษา เอกสารใบสมัครสมาชิกเอกสารบุคคลเอกสารประกันภัยเอกสารเวชระเบียนเอกสารหน่วยงานราชการสมัครรายงานแบบฟอร์มเอกสารด้านบัญชีเอกสารสัญญาต่างๆเอกสารหน่วยงานราชการ ฯลฯ บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ TIFF

ทํ า ไ ม อ ง ก ร ถึ ง ต้ อ ง ส แ ก น เ อ ก ส า ร

เรียนกันตรงๆว่างานสแกนเอกสารจะดูเป็นงานง่าย ๆ แต่ต้องใช้รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนใจจริงและระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะเอกสารสำคัญมาก ๆ อาชีพผู้ชำนาญงานการวิจัยประโยชน์ของการสแกนเอกสารนั้นมีตัวอย่างมากมายเช่น

  • ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับองค์กรและสำนักงาน – ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการเอกสารต่าง ๆ
  •  สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ช่วยป้องกันข้อมูลจากภัยต่างๆ
  • สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่
  • ประหยัดสามารถใช้จ่ายได้รับ
  • บริการรับสแกนเอกสาร

 

การให้บริการจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบในการดำเนินงานคือ

 

1. ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ บ บ บ ริ ก า ร น อ ก ส ถ า น ที่ 

ทาง บริษัท K&O จะทำการตรวจเอกสารในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของ บริษัท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตำแหน่งงานที่มีอยู่ในขณะนี้ การจัดทำเอกสารการตรวจเอกสารและตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากที่สุด 

 

2. ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ บ บ น อ ก ส ถ า น ที่

เรามีศูนย์สแกนเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพดูแลงานอย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลโดยเจ้าหน้าที่เอกสาร อย่างเป็นความลับโดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยข้อมูลเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยทำสัญญาปกปิดความลับของลูกค้า (ข้อตกลงไม่เปิดเผย)

 

 

อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร บ ริ ก า ร รั บ ส แ ก น เ อ ก ส า ร

อัตราค่าบริการจะคิดจากความยากของงานเป็นส่วนใหญ่หรือถ้าลูกค้าใช้งานในปริมาณมากมากส่วนลดก็มากตามไปด้วย

S C A N B a r c o d e S e p a r a t i o n

เราได้นำระบบ Barcode Separation เข้ามาประยุกต์ใช้กับการรับสแกนเอกสารของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดข้อผิดพลาดจากวิธีแบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีระบบ Barcode จะช่วยให้การทำงานของท่านเป็นระเบียบมากขึ้นโดยเมื่อเราสแกนเอกสารผ่าน Barcode โปรแกรมที่เราใช้ทำงานร่วมกับ Barcode จะทำหน้าที่แบ่งไฟล์เป็นหมวดหมู่ และเพิ่มความถูกต้องของการสแกนเอกสาร โดยประโยชน์ของระบบ Barcode Separation มีดังนี้

  • จัดไฟล์อย่างเป็นระเบียบ
  • ความถูกต้องแม่นยำ
  • ความเร็วในการทำงาน
  • ลดข้อผิดพลาด

S C A N S A V I N G 
จากประสบการณ์ในการรับสแกนเอกสาร รับบันทึกข้อมูล สแกนหนังสือ และเอกสารสำคัญ ให้กับลูกค้า เราจึงทราบถึงปัญหาต่างๆในการบันทึกข้อมูลดี ซึ่งหากใช้วิธีแบบเดิมๆทาง บริษัทบริการรับสแกนเอกสาร ของเราจึงได้นำประสบการณ์ทั้งหมด 15ปี นำมาปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากที่สุดเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกต้องและแม่นยำที่สุด เราจึงเขียนโปรแกรมที่ครบวงจรในการบันทึกข้อมูลและ QC ตรวจสอบเอกสาร เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

ระบบ Scan No.1 QC

ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ด้วยการ QC ถึง 200%

ระบบพิสูจน์อักษร

เราใช้ระบบพิสูจน์อักษรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมงานพิมพ์เพื่อช่วยในการ QC ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุด

หลังจากที่เราทำงาน รับสแกนเอกสาร เรียบร้อยลูกค้าของเราหลายๆท่าน อยากให้ทำลายเอกสารที่สแกนเสร็จเรียบร้อย แต่กลัวเรื่องความลับของเอกสาร โดยขั้นตอนการทำลายเอกสารมีดังนี้

หลังจากรับสแกนเอกสารของลูกค้าเสร็จ เราจะนัดเจ้าหน้าที่มารับเอกสารที่บริษัทหรือที่หน่วยยงานของลูกค้า
นำเอกสารเข้าทำลายด้วยเครื่องย่อยอัดกระดาษที่โรงงานทำลายเอกสาร
นำเอกสารเข้าต้มทำลายเพื่อทำการ Recycle ที่โรงหลอมกระดาษ
ออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร
สำหรับบทความของเราชิ้นนี้ เพื่อนๆคงทำตามกันไม่ยากนะครับ หากมีข้อสงสัยสนใจใช้บริการ รับสแกนเอกสารหรือบันทึกข้อมูล ติดต่อ 02-860-6659,082-645-4469 ยินดีให้คำปรึกษา

Related Articles