ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ ให้เราดูแลเรื่องบริหารจัดการเอกสารสำหรับองค์กร และการให้บริการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ภายในองค์กร สำนักงาน รวมถึงบริษัทต่างๆ กับปริมาณงานสแกนเอกสาร 70 ล้านหน้า ต่อปี 

            ถึงวันนี้เราได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสาร ด้วยระบบจัดเก็บเอกสาร Q-Doc ที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับงานจัดเก็บไฟล์ทุกชนิดในคอมพิวเตอร์แบบเป็นระบบ  ค้นหาเอกสารได้ง่าย ค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ต่างๆได้รวดเร็ว รองรับการใช้งาน ทั้งคอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต 

หากคุณและองค์กรของคุณต้องการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารจากเดิมที่เคยใช้อยู่ มาถูกทางแล้วเพราะ เราสามารถออกแบบดีไซน์และให้คำปรึกษางานด้านเอกสาร ไฟล์ต่างๆขององค์กรคุณให้มีประสิทธิภาพ และอัพเดทตลอดเวลา หรือหากต้องการที่จะให้เราออกแบบการจัดการเอกสารขององค์กรคุณในรูปแบบใด ก็สามารถทำได้ตามที่คุณต้องการ 

สนใจให้เรา สาธิตระบบการจัดการเอกสาร เราก็มีทีมงานที่พร้อมให้บริการ ในการสาธิต และแนะนำ ให้ฟรี เพียงแค่คุณติดต่อเข้ามาที่ เมนูติดต่อเราเท่านั้น หรือโทรสายด่วนสายตรงหาเราตอนนี้ เพื่อองค์กรที่พัฒนา ด้วยคุณภาพระดับโลกของงานบริการที่หลากหลายองค์กรให้การยอมรับ

Q-Doc เป็นระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ครบวงจรและถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานด้านเอกสารโดยเฉพาะ และยังสามารถจัดการเอกสารด้วยระบบเดียว ความสามารถของโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารนี้ สามารถจัดเก็บไฟล์ของคอมพิวเตอร์ได้ทุกประเภทโดยมีการจัดเรียงอย่างเป็นหมวดหมู่ให้มีระบบในการจัดการเอกสารและไฟล์ต่างๆ นับว่าเป็นโปรแกรมจัดการไฟล์ได้แบบครบวรจร โดยระบบจัดการไฟล์ จะช่วยให้สามารถกำหนดรูปแบบของโปรแกรมจัดการไฟล์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งผลต่อการค้นหาเอกสารไฟล์ทำให้ค้นหาง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาเนื้อหาภายในเอกสารได้ อย่างละเอียดเช่น เลขที่บิล หัวข้อต่างๆภายในเอกสาร เป็นต้น

 

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนบุคลากรในการดูแลเอกสารในองค์กรได้อย่างมาก เพราะมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ครอบคลุม รวมถึงการเก็บรักษาไฟล์เอกสาร และการจำกัดสิทธิ์การใช้งานในเนื้อหาของเอกสารและสื่อนั้นๆได้อีกด้วย รวมถึงการรักษาความลับ และความปลอดภัยให้เอกสาร เราพร้อมให้ความรู้ด้านโปรแกรมและระบบจัดเก็บเอกสารให้ท่านได้ทุกองค์กร ขอเพียงปรึกษาเราเพื่อการพัฒนางานเอกสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วยกัน ความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว ที่คุณเลือกได้

ข้อดีของโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Q-Doc

1. องค์กรทำงานคล่องตัวขึ้น ด้วยระบบที่ช่วยลดปริมาณกระดาษให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล 

2. ช่วยลดค่าจัดเก็บเอกสารต่อปีที่แสนแพงและมากเกินความจำเป็น

3. ช่วยแก้ปัญหาเอกสารสูญหาย เอกสารเก่าข้อมูลสูญหาย และเอกสารชำรุดเสียหาย

4. ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนผิดพลาดบ่อย และปัญหาการทำงานด้านเอกสาร

5. ลดจำนวนพนักงานในการดูแลเอกอสาร ทำให้ช่วยค่าใช้จ่ายในองค์กร ลดปัญหางานไม่มีประสิทธิภาพ

6.ตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมการค้นหาเอกสารได้อย่างละเอียด

จุดเด่น ของโปรแกรมจัดเก็บเอกสารระบบจัดเก็บเอกสาร Q-DOC

OCR (โอซีอาร์) คือ อะไร

Optical character recognition หรือที่เรียกกันสั้นๆวา OCR (โอซีอาร) : คือ การแปลงไฟลภาพเอกสาร ใหเปน ไฟลขอความโดยอัตโนมัติ ทําใหไมตองเสียเวลาพิมพงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม OCR

- ประหยัดพื้นที่จัดเก็บขอมูล เนื่องจากไฟลขอความมีขนาดเล็กกวาไฟลภาพมาก

- สะดวกในการปรับแตงและแกไขเอกสาร เนื่องจากไฟลขอความสามารถปรับแตงและแกไขไดงายกวาไฟลภาพ

Q-DOC Statement OMR

Q-DOC Distributed Data Entry

ข้อดีของระบบ Q-DOC Distributed Data Entry

Q-DOC Distributed Data Entry หมายถึง การประมวลผลที่มีการกําหนดการทํางานตามฝายงาน โดยแตละ

ฝายงานจะไดรับขอมูลและจัดเก็บขอมูลในแตละสวนของตนเอง โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมและจัดเก็บที่ศูนยกลาง

โอเอ็มอาร์ ( OMR – Optical Mark Reader )

เปนเครื่องมือที่นําไปใชประโยชนในการตรวจขอสอบหรือคะแนนของกลุมบุคคลจํานวนมาก เชน การสอบ

และสามารถปรับใชกับ ตรวจแบบสอบถาม, แบบประเมินผลการทํางาน, แบบประเมินผลความพอใจ, สอบคัดเลือก

เขาเรียน/ เขาทํางาน, สอบเก็บคะแนนทุกประเภท, แบบสอบถาม/ประเมินผล, สอบหลังการฝกอบรม, ฟอรมสั่งซื้อ

สินคา, ตรวจผลการเลือกตั้งแบบสอบถาม/ วิจัยการทําแบบสอบถาม โดยจะอานเครื่องหมาย ( Mark ) ที่ผูเขาสอบ

ไดระบายหรือขีดสัญลักษณอื่นๆ ไวในกระดาษคําตอบ

Q-DOC OMR

โอเอ็มอาร์ ( OMR – Optical Mark Reader )

เปนเครื่องมือที่นําไปใชประโยชนในการตรวจขอสอบหรือคะแนนของกลุมบุคคลจํานวนมาก เชน การสอบ

และสามารถปรับใชกับ ตรวจแบบสอบถาม, แบบประเมินผลการทํางาน, แบบประเมินผลความพอใจ, สอบคัดเลือก

เขาเรียน/ เขาทํางาน, สอบเก็บคะแนนทุกประเภท, แบบสอบถาม/ประเมินผล, สอบหลังการฝกอบรม, ฟอรมสั่งซื้อ

สินคา, ตรวจผลการเลือกตั้งแบบสอบถาม/ วิจัยการทําแบบสอบถาม โดยจะอานเครื่องหมาย ( Mark ) ที่ผูเขาสอบ

ไดระบายหรือขีดสัญลักษณอื่นๆ ไวในกระดาษคําตอบ

ความถูกต้องและแม่นยําสูง

* ตรวจได ไมวาจะระบายคําตอบดวย ปากกา, ดินสอ,

* ปากกาลูกลื่น, ปากกาเมจิกหรือปากกาเจล

* ตรวจได แมจะระบายคําตอบไมชัดหรือลบไมสะอาด

* ตรวจได แมวาภาพกระดาษคําตอบจะเอียง เบี้ยว ยอ ขยาย หรือผิดขนาด

* ตรวจไดทั้งกระดาษคําตอบแบบ A4, A5 แบบมี 2 หนา และมีหลายวิชาในหนาเดียวกัน

* ตรวจกระดาษคําตอบที่มีหลายหนาในชุดเดียวกันได

 

ใช้ง่ายที่สุด ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ

* แคสแกน ก็สามารถตรวจ วิเคราะห และสรุปผลใหโดยอัตโนมัติรองรับการวิเคราะหแบบอิงกลุมและอิงเกณฑ, วิเคราะห

   คะแนน (Score analyis), วิเคราะหขอสอบ (Test analysis) และสงออกขอมูลเปน Text, CSV File ได

* ลดขั้นตอนและความผิดพลาดจากการตรวจแบบเดิมๆ

* ใชงาย ตรวจเองไดโดยไมจําเปนตองรวมตรวจที่จุดเดียว ทําใหงานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

* ตรวจเร็วทันใจ ดวยความเร็วในการสแกน

* ประหยัดที่สุด ออกแบบและพิมพฟอรมกระดาษคําตอบไดในแบบและจํานวนที่ตองการ โดยใชกระดาษ 80g ที่มีขาย

   โดยทั่วไป และใช Printer ที่คุณมี โดยไมจําเปนสั่งกระดาษคําตอบจากโรงพิมพในจํานวนมากๆ ใหสิ้นเปลืองอีกตอไป

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
  • YouTube - White Circle
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google Clean

@ko.in.th