OCRย่อมาจากOptical Character Recognition เป็นเทคโนโลยีในการแปลงข้อความจากเอกสารที่สแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ค้นหาและแก้ไขได้ OCR ทำเช่นนี้ได้อย่างไร? ซอฟต์แวร์ OCR จะอ่านรูปภาพที่สแกนและสร้างเลเยอร์ของข้อความที่ซ่อนอยู่ใต้รูปภาพ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถอ่าน ระบุ และค้นหาข้อความนี้ได้ มาดูรายละเอียดด้านล่างกันเลย