Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

e-Learning Platform

e-Learning Platform

เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาระบบการจัดการการเรียนออนไลน์ Learning Management System (LMS) ผลิตสื่อการเรียน และให้คำปรึกษาด้านการตลาดที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่มากมาย

ครบ และจบ ทุกความต้องการ

Discussion Board ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตั้งประเด็น พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบวัดความรู้ จับเวลาการทำแบบทดสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ

ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขการเรียนและออกแบบใบประกาศได้ตามหลักสูตร

การมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล (Assignment)

ระบบเปิด-ปิดห้องเรียนสามารถตั้งระยะเวลาได้ จบในคลิก!เดียว

ระบบหลังบ้าน (backend) เพื่อให้ผู้สอนสามารถจัดการระบบได้ด้วยตนเอง

ระบบ Server ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับผู้เรียนพร้อมกันจำนวนมาก

ระบบชำระเงินที่หลากหลายทั้ง บัตรเครดิต, ATM เดบิต, ระบบผ่อนชำระ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Internet Banking, QR Payment, Pay social, WeChatPay และ Alipay

ระบบป้องกันการ Copy Video พร้อมการจัดเก็บวิดีโอ ที่ปลอดภัย ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

รายงานวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ แบบทันที เก็บข้อมูลผู้เรียน ติดตามการเรียน และผลการเรียนการทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างรายงานผลของผู้เรียน

การเรียนการสอนแบบ E-Learning

การเรียนการสอนแบบ E-Learning เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรทุกระดับ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทำให้ระบบศึกษาเปลี่ยนจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดียบนเว็บ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ผู้เรียนอิสระในการเรียน สามารถเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
set3_1@2x

ให้คำปรึกษาในการผลิตสื่อต่างๆ

set3_2@2x

ทีมงาน Production ถ่ายทำเนื้อหาบทเรียน พร้อมอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ

set3_3@2x

ทีมงานกราฟฟิคดีไซน์

set3_4@2x

ทีมงานด้านโฆษณาและการตลาด ให้คำปรึกษาด้าน SEO&SEM

set3_5@2x

หลักสูตรจากสถาบันต่างๆ ในราคาพิเศษ

ปัจจุบัน E-Learning มีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันทั่วโลกใช้ E-Learning ในการจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาและองค์กรหน่วยงานทุกระดับทั่วโลกและพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับการเรียนการอบรมแบบ E-Learning มากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทย สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งและองค์กรต่างๆในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในการใช้ E-Learning รวมทั้งมีแนวทางในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยออนไลน์ (Online University) หรือการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยและองค์กรบางแห่งได้เปิดรับสมัคร หลักสูตร E-Learning ในหลายๆ สาขาวิชา และมีแนวโน้มที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจสมัครเรียนมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขนาดของมหาวิทลัยได้เป็นเท่าตัวโดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของอาคารเรียน ห้องเรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สำคัญจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เท่านั้น ส่วนองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถควบคุมระบบการทำงานของผู้ใช้งานได้อย่างง่าย และสะดวก ประหยัดทรัพยากรทั้งด้านการจัดอบรม สถานที่ และอาจารย์ที่อบรมด้วย ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนด้วย E-Learning

เหตุผลที่ทำไมต้องมาใช้บริการเรา

ระบบ e-Learning Platform เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทั้งด้านทรัพยากรเวลา การจัดการสถานที่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายจากทุกที่ทุกเวลา

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนั้น ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและยื่นคำร้องเรียนขอเรียนผ่านระบบ โดยผู้ดูแลระบบกองฝึกอบรม (Course Admin) จะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาคำร้องและระบบจะแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้เรียนเพื่อทราบต่อไป ซึ่ง Course Admin มีสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข รายวิชา หรือบทเรียนต่าง ๆ ได้ตามสิทธิที่ได้รับ

ในส่วนของผู้เรียนที่ได้รับพิจารณาให้เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ ได้ สามารถเข้าถึงบทเรียนในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ด้วยเนื้อหาเสมือนเรียนกับผู้สอนในห้องเรียน  มีแบบทดสอบให้ผู้เรียนฝึกฝน มีข้อสอบเพื่อวัดผล โดยระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลการเรียน การทำแบบทดสอบ ข้อสอบ เพื่อประเมินผลของผู้เรียน และรับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบแต่ล่ะหลักสูตร  โดยเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ออกแบบเนื้อหาแต่ละบทเรียน ในรูปแบบมัลติมีเดีย มีลักษณะสื่อประสมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ(Text), ภาพ(Graphic), เสียงประกอบ(Sound), ภาพเคลื่อนไหว(Animation) โดยผู้เรียนสามารถควบคุมการแสดงผลได้

ตัวอย่างรายละเอียดการออกแบบระบบ (Design Specification)

1.1 บทบาทของผู้ใช้ในการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานในระบบ แบ่งบทบาทตามสิทธิและบทบาทหน้าที่การใช้งาน โดยแบ่งประเภท ดังนี้

1.1.1 Student หมายถึง ผู้ที่เข้าถึงระบบในบทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย พนักงาน หัวหน้ากอง ผู้จัดการฝ่าย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ

1.1.2 Instructor หมายถึง ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงระบบได้ในบทบาทผู้สอน โดยสามารถตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนได้

1.1.3 Course Admin หมายถึง ผู้ใช้งานของกองฝึกอบรม ที่ได้รับสิทธิ์ในการบริหารการเรียนการสอน โดยสามารถการสร้าง ลบ และจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของทุกวิชาที่มีอยู่ในระบบ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา การกำหนดสิทธิ์การเรียนของผู้เรียน การดูรายงานรายวิชาต่าง ๆ และตอบรับคำขอเข้าเรียน

1.1.4 System Admin หมายถึง ผู้ใช้งานของฝ่าย ITD ที่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงการควบคุมการทำงานของระบบ ทั้งในส่วนของการรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และการสำรองข้อมูลของระบบ ทั้งนี้ System Admin จะเป็นผู้เชื่อมต่อข้อมูลของพนักงานจากฐานข้อมูล LDAP (LDAP คือ โปรโตคอลที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน Directory Service) เพื่อสร้าง Username, Password, ข้อมูลส่วนตัว, ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, กอง/ฝ่าย, อีเมล์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทุกคน

ขอใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียด

(ทางบริษัทจะตอบกลับใน 1 วันทำการ)