นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่สำนักงานปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน สำนักงานจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
บริษัทเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ บริษัทตระหนักดีว่า ท่านในฐานะพนักงานของบริษัท หรือผู้สมัครงานของบริษัท ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักงานได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอความยินยอมจากท่านก่อนการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสม
บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
(1) ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
(5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของสำนักงานดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมใช้ข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
เพื่อใช้ในการสมัครงานของท่าน
เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท
กรณีอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ของท่าน โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบและ ได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลในเรซูเม่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน เป็นต้น
เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ (Log File) ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บไซต์
บริษัทใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookie) มาจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของท่าน โดยคุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของท่านไว้จนกว่าท่านจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าท่านจะทำการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทจะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท เพื่อปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทแก่ท่านต่อไป
บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการประมวลผลทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท โดยบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่น ที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมซึ่งได้รับอนุญาตจากท่านรวมถึงที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายเท่านั้น
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัทหรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท
– คัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม
– สิทธิเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล และขอรับสำเนา
– สิทธิการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
– สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามาถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
– สิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูล
– การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิขอให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

แบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล