DIGITAL SIGNAGE

ตู้กดบัตรคิว Que Matchine


ตูบัตรคิวอัตโนมัติ นั่นเปนอยางไร โดยทั่วไปแลวบริษัทหรือ สํานักขนาดใหญหรือองคกรที่มีลูกเขาเขาใชบริการเปน จํานวนมาก จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการระบบคิวที่ดี ดังนั้นการใชงานระบบคิวที่มีควาทันสมัย ใชงานงาย เปนผลใหองคของทานไดรับความพึงพอใจในการใหบริการไปดวย เชนเดียวกัน นอกจากลูกคาแลวสําหรับพนักงานก็จะทํางาน งายไปดวยชวยเชนกันเพราะจะชวยใหองคกรของทานสามารถ คัดแยกผูมาติดตอใชบริการไดอยางถูกตอง งายตอการให บริการ และสามารถแบงงานหนาที่ของพนักงานไดอยางเปน หมวดหมู นอกจากนั้นแลวจะชวยใหคุณสามารถกําหนดวิธีที่ ทีมงานของคุณจะจัดการกับลูกคาเมื่อพวกเขาเขาชมสาขา ของคุณ และทุกสาขาของคุณ จะชวยใหทั้งองคกรของคุณ ทํางานไดอยางราบรื่น เปนไปโดยความเรียบรอย ไมวาจะเปน องคกรใหญหรือซับซอนมันจะตอบปญหาไดหมดถาเรามีการ บริหารจัดการคิวที่ดี

Specification

Digital signage 40 inch
Digital Signage สำหรับนำเสนอขอมูลในรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง ไฟลนำเสนอตางๆ และตกแตงสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา รานอาหาร โชวรูม โรงแรม สถานศึกษาธุรกิจ บริษัท สามารถปรับเปลียนขอมูลที่จะประชาสัมพันธไดทันที ทำ ใหลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ไดรับขอมูลขาวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทขอมูลขาวสาร ทำใหการประชาสัมพันธ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหนาจอทันที ทำใหสะดวก ตอการจัดการขอมูลตางๆ ระบบ Digital Signage ลงทุน ในครั้งแรกเทานั้น โดยเราสามารถทำการอัพเดท ขอมูลที่ปาย Digital signage ได และสามารถแสดงผลแสดงผลไดทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว

Specification

Digital signage 50 inch


Digital Signage สำหรับนำเสนอขอมูลในรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง ไฟลนำเสนอตางๆ และตกแตงสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา รานอาหาร โชวรูม โรงแรม สถานศึกษาธุรกิจ บริษัท สามารถปรับเปลียนขอมูลที่จะประชาสัมพันธไดทันที ทำ ใหลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ไดรับขอมูลขาวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทขอมูลขาวสาร ทำใหการประชาสัมพันธ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหนาจอทันที ทำใหสะดวก ตอการจัดการขอมูลตางๆ ระบบ Digital Signage ลงทุน ในครั้งแรกเทานั้น โดยเราสามารถทำการอัพเดท ขอมูลที่ปาย Digital signage ได และสามารถแสดงผลแสดงผลไดทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว

Specification

Specification

Specification

Selfie 50 inch


การนำเทคโนโลยีรูปแบบใหมผสมผสานกับงานแตงงาน งานเลี้ยง งาน event งานสัมนา งานเลี้ยงรุน งานวันเกิด และงานอื่น ๆ โดยใหผูรวมงานมีสวนรวมในการทำกิจกรรม ภายในงาน ดวยระบบทัชสกรีน รองรับปากกา S pen สำหรับเซนตคำอวยพรดี ๆ บนจอยักษจุใจ ปรับแตงภาพ ไดตามใจ และปริ๊นภาพใหกับผูรวมงานเปนของชำรวย งานแตงไดอีกดวย
- ถายภาพ แอ็คทา สวยๆ หนากลอง แตงภาพบนจอ เลือกกรอบ และเซนตขอความ ขีดเขียน - แตงเติมบนภาพ - แชรภาพ สุดเกไป facebook, email

- ปริ้นภาพ 4*6 แบบ thank you card - มอบเปนของชำรวยไดอีกดวย!

Digital signage 32 inch แนวนอน


Digital Signage สำหรับนำเสนอขอมูลในรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง ไฟลนำเสนอตางๆ และตกแตงสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา รานอาหาร โชวรูม โรงแรม สถานศึกษาธุรกิจ บริษัท สามารถปรับเปลียนขอมูลที่จะประชาสัมพันธไดทันที ทำ ใหลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ไดรับขอมูลขาวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทขอมูลขาวสาร ทำใหการประชาสัมพันธ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหนาจอทันที ทำใหสะดวก ตอการจัดการขอมูลตางๆ ระบบ Digital Signage ลงทุน ในครั้งแรกเทานั้น โดยเราสามารถทำการอัพเดท ขอมูลที่ปาย Digital signage ได และสามารถแสดงผลแสดงผลไดทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว

Specification

Digital signage 40+32 inch

Digital Signage สำหรับนำเสนอขอมูลในรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่ง ไฟลนำเสนอตางๆ และตกแตงสถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา รานอาหาร โชวรูม โรงแรม สถานศึกษาธุรกิจ บริษัท สามารถปรับเปลียนขอมูลที่จะประชาสัมพันธไดทันที ทำ ใหลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ไดรับขอมูลขาวสารทันที เมื่อเราทำการอัพเดทขอมูลขาวสาร ทำใหการประชาสัมพันธ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากหนาจอทันที ทำใหสะดวก ตอการจัดการขอมูลตางๆ ระบบ Digital Signage ลงทุน ในครั้งแรกเทานั้น โดยเราสามารถทำการอัพเดท ขอมูลที่ปาย Digital signage ได และสามารถแสดงผลแสดงผลไดทันที โดยทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว

Specification

Specification

TOP UP ตู้เติมเงินลงบัตร


สร้างความสะดวกให้ท่านมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องเติมเงินลงบัตรแบบอัตโนมัติ ที่ทำให้ท่านสะดวกมากขึ้นในการใช้จ่ายและธุรกรรมต่างๆผ่านบัตรของท่าน

Top-Up ตูเติมเงินลงบัตร
สามารถ เติมเงิน Rabbit Card ได สามารถ เติมเงินมือถือได 4 ระบบ Ais Dtac True Mycat สามารถ จายคาโทรศัพท รายเดือนได ทุกระบบ Ais Dtac True สามารถ ซื้อบัตรเงินสด True Money สามารถ เติมเงินเขากระเปา Mpay TrueWallet มีเสียงพูดอธิบายวิธีการใชงาน มีสัญญาณกันขโมย แบบไซเรน สามารถ เช็คยอดเงิน ผานหนาตูได คุณสมบัติ

เครื่องจำหน่ายบัตรอัติโนมัติ

Digitalsignage 49"

บริการให้เช่าจอทัชสกรีน, สมุดอวยพรดิจิตอล, Kiosk, digital signage, tv wall, selfie, scanner, ระบบสแกนเอกสารครบวงจร, สำหรับงานแต่งงาน, งานสัมมนา, งาน event, งานเลี้ยง, งานวันเกิด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

© 2014 by K&O Systems.

CONTACT US15, 17 Q-Doc Studio

Banglumpulang Khlongsan

Bangkok 10600
dcs@ko.in.th

Phone:  +66 (0)82 645 4469

          +66 (0)86 594 5494

Tel :     +66 (0)2 860 6659

 

Hotline

NEED HELP?
 
Mon. - Fri. 09.00 am. - 17.00 pm.CALL US  +66 (0)82 645 44699
                         +66 (0)86 594 5494
                         +66 (0)2 860 6659
                 
 
  • YouTube - White Circle
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google Clean

@ko.in.th