Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-DOC มีความสำคัญอย่างไรต่อหน่วยงานราชการ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของหน่วยงานราชการ ในปัจจุบันนั้น มีความสำคัญมากต่อองค์กร และส่วนมากล้วนแต่เป็นเอกสาร ที่เป็นกระดาษ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่า เอกสารจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการ จัดเก็บเอกสารเหล่านั้น ไม่สามารถทำได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ละองค์กรมีการจัดการ เก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อผู้ใช้สามารถนำมา ทำประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกรวดเร็ว ในการทำงาน ในบทความนี้ จึงได้ทำการศึกษา กระบวนการบริหารงานเอกสาร แบบเดิม และ คิดแนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย และ เทคโนโลยีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเอกสาร ในลักษณะการบริหารแบบใหม่ จากการค้นคว้าผลงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการเอกสาร ซึ่งพบผลวิจัย และ บทความที่สอดคล้อง ใกล้เคียงกับแนวคิดดังกล่าว สามารถนำมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้   อังษณา อรุณรัติยากร [1] งานวิจัยนี้กล่าวถึงระบบที่ใช้ในการควบคุมดูแลและจัดการเอกสารต่างๆโดยทำการพัฒนาเครือข่าย ภายในองค์กร และมีการจัดเก็บรายละเอียด เกี่ยวกับเอกสาร ไว้ในฐานข้อมูล ส่วนแฟ้มเอกสาร จัดเก็บไว้ในระบบแฟ้มข้อมูล […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

เพราะอะไร ทำไมทุกองค์กรถึงควร จัดการเอกสาร ด้วย ระบบจัดเก็บเอกสาร

สำหรับปัญหาขององค์กรในการ จัดการเอกสาร ในแต่ละวันจะมีหนังสือราชการ จากหน่วยงานทั้งภายนอก และ ภายในต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนที่เข้ามาที่ และยังมีหน่วยงาน ลักษณะแบบนี้ัอยู่เป็นจำนวนมากในขณะที่จำนวนเอกสาร และ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร ต้องใช้มากขึ้นทุกวัน แต่ห้องที่ใช้งาน และ ตู้จัดเก็บเอกสาร มีขนาดเท่าเดิม เมื่อได้รับหนังสือเข้าแล้ว ต้องมีการลงทะเบียนหนังสือเข้า ในสมุดจดบันทึก ส่งฉบับสำเนาเพื่อเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา และ เกษียณหนังสือใบรอ หลังจากนั้น จึงจัดเก็บเอกสารฉบับจริง ใส่แฟ้มไว้ และส่งเอกสารสำเนา แจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มต่างๆ หรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ โดยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรง กับหนังสือที่เข้า ในแต่ละฉบับ ที่ได้รับจึงส่งต่อถึงมือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรง นอกจากหนังสือราชการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังมีหนังสือที่ต้องส่งไปยังองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนจำนวนมากเช่นเดียวกัน จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถจำแนกปัญหาออกเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1 มีความสิ้นเปลืองการจัดซื้อทรัพยากรสำหรับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมากมาย 2 เสียเวลาในการค้นหาเอกสารที่ต้องการโดยใช้เวลานาน บางเอกสารได้รับมาแล้วนำมาเก็บใส่แฟ้มเอาไว้พอถึงเวลาจะใช้นั้นต้องใช้เวลาในการรื้อค้นหลายชั่วโมงกว่าจะครบ 3 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสำเนาจัดเก็บเอกสารนานเกินไป 4 หากที่จัดเก็บเอกสารกระดาษหรือตัวต้นฉบับหายไปหรือหากมีการชำรุดและกรณีเกิดอัคคีภัย จะไม่มีสำเนาเอกสารต้นฉบับ […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

EDMS (Electronic Document Management System) ดีอย่างไรกับองค์กร

ทำความรู้จักกับ EDMS การติดต่อสื่อสารกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยุคสมัยปัจจุบันนี้ มีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น กว่ายุคสมัยก่อนอย่างเห็นได้ชัด องค์กรต่างๆส่วนมาก ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ เริ่มมีความสำคัญในการพัฒนา และ เลือกใช้ระบบสารสนเทศ ในสำนักงานกันมากขึ้น รวมทั้ง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานในองค์กร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการ อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากร ในการจัดการเอกสาร ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ และยังช่วยลดปริมาณขยะ ลดการตัดต้นไม้ อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการทำงานเอกสาร ให้มีการพัฒนาสามารถบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจในองค์กรได้อีกด้วย ข้อดีของการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นั้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสาร ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพิ่มเติม ลบ แก้ไข ค้นหา ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้งานผ่าน Web Browser ในที่ทำงานในองค์กร จึงไม่มีปัญหาเอกสารฉบับจริงเสียหายชำรุด […]

AdminP

AdminP

July 1, 2020

วิธีแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนของ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่องค์กรต่างๆควรรู้

หลายปีมานี้หลากหลายองค์กรได้มีนโยบาย เรื่องการลดการใช้กระดาษ โดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการควบคุมเอกสาร ที่ต้องแจกจ่ายให้ทั่วถึงกันทั้งองค์กร โดยจะใช้เป็นในรูปแบบของ Electronic file หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะจะเป็นการจัดเก็บไว้บนเซิฟเวอร์ส่วนกลาง โดยที่ทั้งองค์กรสามารถเข้าถึงเอกสารได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถแก้ไขไฟล์ คัดลอก ย้าย ลบ เอกสารได้ตามต้องการ แต่หลายๆองค์กรก็อาจจะประสบปัญหา หรือ สงสัยว่า จะควบคุมหมายเลข (Contorl copy No.) ของแต่ละบุคคลนั้นอย่างไร หรือในกรณี ที่ได้รับเอกสารแล้วจำเป็นต้องเซ็นรับทราบกลับมาจะทำอย่างไร รวมถึงการติดตามเอกสารจากแผนกต่างๆที่รอคิวสามารถทำได้อย่างไร?   ซึ่งโดยทั่วไปลักษณะของ การลดกระดาษขององค์กรนั้น จะมีขั้นตอนต่างๆ ตามลักษณะเช่น เอกสารควบคุม ไฟล์เอกสารต้นฉบับจะแชร์ไว้บน Server เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเอกสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูได้ โดยจัดทำไว้เป็นไฟล์ PDF คาดด้วยลายน้ำข้อความว่า “Uncontrolled When Print Out” ส่วนหน่วยงานใดที่ต้องการสำเนาไป ติดในจุดปฏิบัติงาน เช่น WI หรือ ต้องร้องขอมายัง DCC  ซึ่งการควบคุมเอกสารในลักษณะนี้ จะช่วยลดเวลาในการทำงานไปได้เป็นอย่างมาก เพราะสะดวกรวดเร็วกว่า ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนคงต้องมานั่งใช้ตรายางสแตมป์ว่า […]

AdminP

AdminP

June 30, 2020

6 วิธีเพิ่มรายได้บนบล็อก ของคุณจากการตลาดผ่านโซเชียลอย่างถูกวิธี

หากคุณกำลังมองหา วิธีเพิ่มรายได้บนบล็อก ของคุณคุณควรทดลองทำ Affiliate Marketing มันไม่ได้ใช้เวลามากเกินไป คุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างผลิตภัณฑ์ คุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างผลิตภัณฑ์หรือเสนอบริการและสร้างช่องทางเพื่อโปรโมต หากดำเนินการอย่างเหมาะสมการตลาดแบบพันธมิตรจะทำให้คุณมีรายได้จำนวนพอสมควร ตามรายงานจาก AffStat 34.5% ของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องจะได้รับ $ 20,000 ต่อปีและ 12.7% ทำรายได้ $ 75,000 หรือมากกว่า นอกจากนี้ยังมีบล็อกเกอร์อันดับต้น ๆ เช่น Pat Flynn ที่สร้างตัวเลขหกหลักต่อปี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณมีคุณสามารถสร้างรายได้เล็กน้อยที่ด้านข้างหรือดื่มด่ำกับมันเต็มเวลาเพื่อสร้างตัวเลขขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นฉันได้รวบรวมคำแนะนำนี้เพื่อเพิ่มรายได้การตลาดพันธมิตรผ่านบล็อก …   1. ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ชมของคุณต้องการ: วิธีเดียวที่คุณสามารถเรียนรู้ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผู้อ่านของคุณจะซื้อคือถ้าคุณถามพวกเขา ดังนั้นเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบสำรวจเพื่อค้นหาประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ วิธีเพิ่มรายได้บนบล็อก คุณควรเรียนรู้ด้วยว่าพวกเขายินดีจ่ายเท่าใดและเนื้อหาประเภทใดที่พวกเขามักใช้ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และซื้ออย่างไร สำหรับการตั้งค่าและเรียกใช้แบบสำรวจคุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นแบบฟอร์ม Aida หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อผู้ที่ให้คำตอบโดยละเอียดที่สุดในแบบสำรวจและสัมภาษณ์พวกเขา   2. เริ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่แล้ว: ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการโปรโมตคือผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่แล้วซึ่งผู้ชมของคุณจะสนใจเช่นกัน ถ้าคุณชอบพวกเขาพวกเขาก็อาจจะชอบพวกเขาเช่นกัน ดังนั้นหาก บริษัท เสนอโปรแกรมพันธมิตรให้สมัครและเริ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตน มุ่งเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ที่เสนอข้อตกลงที่ดีที่สุดให้คุณเช่นเปอร์เซ็นต์การขายที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ความงามเช่นครีมก็อาจจะดีที่สุดที่จะคัดท้ายไปจาก Amazon ในขณะนี้ที่พวกเขาได้ตัดพวกเขาร้อยละคณะกรรมการ […]

AdminP

AdminP

June 29, 2020

7 เคล็ดลับเพื่อให้แน่ใจว่า การโปรโมท Twitter ของคุณนั้นคุ้มค่าที่สุด

วันนี้แอดจะบอกเคล็ดลับ การโปรโมท Twitter หากคุณเคยใช้ (หรือมีลูกค้าใช้) ทวีตที่ได้รับการโปรโมตในธุรกิจของคุณเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการทำให้การลงทุนของคุณคุ้มค่า คำตอบต่อไปนี้ทที่จัดทำโดยสภาผู้ประกอบการเยาวชน (YEC)ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับเชิญเท่านั้นซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดในโลก ในความร่วมมือกับ Citi เมื่อเร็ว ๆ นี้ YEC ได้เปิดตัว#StartupLabซึ่งเป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาเสมือนจริงฟรีที่ช่วยให้ผู้ประกอบการหลายล้านคนเริ่มต้นและขยายธุรกิจผ่านวิดีโอแชทสดไลบรารีเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญและบทเรียนอีเมล   1. เ พิ่ ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง คุ ณ Shaun Kingฉันชอบทวีตที่ได้รับการโปรโมตและพบว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความคิดที่ดี อย่างไรก็ตามคุณจะใช้งบประมาณในเวลาไม่นานและอาจต้องเพิ่มสองหรือสามเท่าตามที่คุณวางแผนไว้ คนส่วนใหญ่ตั้งงบประมาณต่ำกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้มาถึงที่พวกเขาต้องการ – Shaun King , HopeMob   2. มุ่ ง เ น้ น ไป ที่ กิ จ ก ร […]

AdminP

AdminP

June 26, 2020

Tumblr เหมาะสำหรับธุรกิจของเราหรือไม่ ? พร้อมเจาะลึกคำศัพท์และโพสต์บล็อก

มาดูกันว่า Tumblr คืออะไร และ เหมาะสำหรับธุรกิจของเราหรือไม่ Tumblr คือ แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมชนิดหนึ่งแบบเดียวกับ Facebook หรือ Twitter แต่ลักษณะการใช้งานจะเป็น Blog ซึ่งรองรับไฟล์สารพัดและทำการ Reblog (คล้ายกับการ Share หรือ Retweet) โดยจุดเด่นอยู่ที่ตรงความสวยงาม และความง่ายในการเขียนขึ้นบทความ “tumblr” บางคนก็เรียกว่า ทัมม์ หรือ ทัมเบลอ เป็น micro blogging ที่มีการนำลูกเล่นหลาย ๆ อย่างรวมเข้าไปอยู่ในบล็อก ๆ เดียว เราสามารถ reblog ข้อความของคนอื่น (คล้ายกับการ retweet) เขียนเล่าเรื่องยาว ๆ อัปโหลดวีดิโอ ไฟล์เสียง ลงภาพเคลื่อนไหว.gif ลงภาพนิ่ง และโพสต์คำคมลงไปบนบล็อกได้หมดเลยTumblr เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับธุรกิจจำนวนมากในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและสร้างความดึงดูดใจสำหรับผู้ติดตามได้เป็นอย่างมาก บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในหกส่วนที่เกิดจาก Wishpond ชุดนี้จะสำรวจประโยชน์ทางธุรกิจของแพลตฟอร์มบล็อกTumblr และวิธีที่จะช่วยให้คุณทำการตลาดออนไลน์ได้ ข้อกำหนดและคำศัพท์ของTumblr นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดและคำศัพท์บางอย่างที่ใช้กับTumblr * GIF […]

AdminP

AdminP

June 26, 2020

วิธีใช้ Google+ เพื่อโปรโมทบล็อกของคุณให้เป้นที่รู้จัก และมีผู้เข้าชมเว็บเยอะๆ

ถ้าหากว่าไม่มีการเข้าชมเว็บบล็อกที่ยอดเยี่ยมโพสต์ของคุณจะไม่ได้รับการอ่านไม่ว่าบทความของคุณจะมีคุณภาพหรือไม่ก็ตาม Google+ มีโอกาสมากมายสำหรับการโปรโมตบล็อกของคุณและเพิ่มอัตราการเข้าชม สำหรับนักการตลาดแล้วก็เจ้าของกิจการหลายราย เว็บสังคมนี้ยังคงเป็นปัญหา ธุรกิจจำนวนมากอาจลองใช้เว็บแล้วผิดหวัง เพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแนวทางการเชื่อมต่อกับตลาดของพวกเขา ข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยมที่ฉันได้ยินมาจากนักการตลาด G + ที่มีประสบการณ์เป็นการคลายความนึกคิด Facebook ของคุณเพิ่ม Twitter บางส่วนโปรยในกลุ่ม LinkedIn บางกลุ่มเตรียมเครือข่ายจริงรวมทั้งต่อไปคุณจะเริ่มใช้ G + ได้จริงๆ การเข้าชมเว็บบล็อกของคุณเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการตลาด ยิ่งคุณสามารถโปรโมตรายละเอียดของคุณได้มากเท่าใดคุณก็จะยิ่งมีดวงตามากขึ้นเพียงแค่นั้น ยิ่งคุณได้ดวงตาเยอะแค่ไหนก็ยิ่งมีการแบ่งปันรายละเอียดของคุณเพิ่มมากขึ้นแค่นั้น ยิ่งมีการแบ่งปันรายละเอียดของคุณมากมายเท่าไรชั้นการค้นหาของคุณก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นเรื่อยฯลฯ ฉันพึ่งจะเขียนบนโพสต์เพื่อคำเสนอแนะสำหรับเพื่อการโปรโมตบล็อกของคุณด้วย Twitter: 12 สูตร: วิธีการใช้ Twitter เพื่อส่งเสริมจำนวนการเข้าชมไปยังบล็อกของคุณ นี่เป็นกลเม็ดเก้าข้อสำหรับการใช้ Google Plus เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมโพสต์บล็อกของคุณ   วิธีการใช้ Google+ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมบล็อกของคุณเคล็ดลับ # 1: สร้างหน้าธุรกิจ Google+ ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้อย่างแรกที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อมีการตั้งค่าของคุณเพจ Google+ เพื่อธุรกิจ สิ่งนี้คล้ายกับการผลิตหน้าธุรกิจบน Facebook: คุณจะต้องมี G + ส่วนตัวเพื่อสร้างเว็บธุรกิจ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งพวกธุรกิจของคุณและก็ปรับแก้รูปภาพโปรไฟล์คำคมแล้วก็ส่วนชี้แนะได้ รวมเว็บของคุณ   เมื่อคุณตั้งค่าหน้าของคุณ (หรือปรับปรุงรูปที่คุณมีอยู่แล้ว) ให้มั่นใจว่าได้ใช้ประโยชน์จากรูปถ่ายปกขนาดใหญ่ รูปภาพของคุณสามารถมีขนาดใหญ่ถึง 2120 x 1192 พิกเซลดังที่เจาะจงในรูปภาพปก G +นี้:   แนวทางเพิ่มปริมาณการเข้าชมบล็อกของคุณ: รวม URL บล็อกของคุณในส่วนเสนอแนะของคุณและก็ให้คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ว่าเพราะอะไรผู้ใช้ควรจะเยี่ยมชม รวมเว็บบล็อกของคุณในส่วนลิงก์ของคุณ สร้างรูปโปรไฟล์ที่มีลูกศรหรือ CTA อื่นไปยังบล็อกของคุณ (ไม่มีข้อ จำกัด ในปกของ G + ของ CTA) การใช้ Google+ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมบล็อกของคุณเทคนิคที่ 2: แชร์กับวงการของคุณ วงการเปิดโอกาสที่น่าทึ่งสำหรับในการแชร์โพสต์บล็อกของคุณกับผู้ที่ระบุ พวกเขาเป็นแนวทางการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ G + ที่คุณติดตาม คุณสามารถแบ่งกลุ่มวงกลมได้นิดหนึ่งเหมือนว่าคุณอาจทำแบบนั้นกับรายนามอีเมล อาทิเช่นสร้างวงการสำหรับลูกค้าหัวหน้าในอุตสาหกรรมคู่ค้าและก็กลุ่มหรือหมู่อื่นๆที่เหมาะสมกับความอยากได้ทางธุรกิจของคุณ […]

AdminP

AdminP

June 25, 2020

4 วิธีที่เหลือเชื่อใน การโปรโมทแอพ ของคุณด้วยเนื้อหาวิดีโอ

หากธุรกิจของคุณมีแอปฉันอาจไม่ต้องบอกคุณว่าการแข่งขันนั้นโหดร้าย มีการอัปโหลดแอปใหม่หลายพันรายการในแต่ละวันบนแพลตฟอร์มเช่น Google Play และ App Store และต้องใช้เวลามากมายในการสังเกต! การโปรโมทแอพ โชคดีที่เนื้อหาวิดีโอสามารถทำให้แอปของคุณมีความต้องการที่โดดเด่นเป็นพิเศษจากฝูงชน แน่นอนว่ามีแอพอื่น ๆ อีกมากมายที่พยายามใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของพวกเขา แต่ในฐานะที่เป็นทีมการตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดที่นั่นจะบอกคุณมันไม่ค่อยคุ้นเคยกับศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ ในส่วนนี้เราจะบอกคุณว่าจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง! จากรูปแบบวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับแอพไปจนถึงเคล็ดลับและกลเม็ดในกีฬาเบสบอลเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพวกเขา – มาวางแอพที่น่ากลัวต่อหน้าต่อตาให้ได้มากที่สุดและสร้างชุมชนที่ต้องการเติบโต   2 เหตุผลหลักว่าทำไมวิดีโอจึงมีค่าเป็นรูปภาพ การมีรูปภาพและคำอธิบายข้อความจะไม่ทำเพื่อผู้ชมส่วนใหญ่อีกต่อไปและจะไม่ทำให้แอปของคุณมีความยุติธรรม! ถัดไปในการสาธิตแอปของคุณคุณจะยากที่จะหาวิธีที่ดีกว่าในการโปรโมตแอปของคุณ (และพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดในการให้คนดาวน์โหลดและทดลองใช้งานตัวอย่าง! … ) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื้อหาวิดีโอได้กลายเป็นสาระสำคัญของพรมตลาดดิจิตอลและนี่คือสาเหตุหลัก:   1.มีวิดีโอประเภทหนึ่งสำหรับความต้องการด้านการตลาดของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้นสื่อจะช่วยให้นักพัฒนามีมุมที่เป็นไปได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ: วิดีโอของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของแบรนด์ประโยชน์ของแอพของคุณหรือสร้างและหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า   2.วิดีโอมีส่วนร่วมและเข้าใจง่าย แอพบางตัวมีความซับซ้อนมาก คุณจะอธิบายคุณสมบัติทั้งหมดในแอพของคุณด้วยวิธีง่าย ๆ ได้อย่างไร? การนำเสนอสิ่งที่แอพของคุณอย่างรวดเร็วและชัดเจนอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับวิธีการโฆษณาแบบดั้งเดิม แต่ไม่ใช่สำหรับวิดีโอ โปรดจำไว้ว่าในตอนท้ายของวันแอพพลิเคชั่นยังคงเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการขายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ! ไม่มีการรับรู้เท่ากับการซื้อ / ดาวน์โหลด เพื่อเป็นตัวอย่างให้ใช้ “Search N Map” แอปพลิเคชันเครื่องมือค้นหาที่ใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนตามความคิดเห็นและบทวิจารณ์ของผู้คน วิดีโอนี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการอธิบายวิธีการทำงานของแอพด้วยวิธีที่ง่ายมากสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ด้วยเพียงแค่รูปภาพหรือข้อความ   เพิ่มวิดีโอในโปรไฟล์แอปของคุณ แพลตฟอร์มเช่น Google […]

AdminP

AdminP

June 24, 2020

5 เคล็ดลับง่าย ๆ ในการสร้างกลยุทธ์ Hashtag สำหรับโซเชียลมีเดีย

การสร้างกลยุทธ์ Hashtag แฮชแท็กเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดีย โดยจุดเริ่มต้นมาจากการแฮชหรือปอนด์บน Twitter เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดย Chris Messina กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ไม่เพียง แต่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เชื่อมต่อกัน แต่ยังอนุญาตให้ธุรกิจและกำไรจากการใช้งาน กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและแฮชแท็กไม่ได้มีไว้สำหรับแสดงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มการนำเสนอแบบออนไลน์ของแบรนด์ด้วย แฮชแท็กจะขยายแบรนด์ของคุณเพิ่มขึ้นในกลุ่มเป้าหมายของคุณรับเนื้อหาที่พบปรับปรุง SEO ของคุณและอีกมากมาย ทั้งหมดนี้ทำให้แบรนด์ต่างๆ สามารถพบได้ง่ายโดยลูกค้าและแฟน ๆ นักการตลาดรู้ว่าการใช้พลังของแฮชแท็กเป็นสิ่งที่เพิ่มเนื้อหาของไวรัสและผลกระทบ สิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกคุณก็คือการใช้แฮชแท็กเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะให้คุณเข้าไปในพื้นที่สังคมนั้น สิ่งที่คุณต้องการคือกลยุทธ์แฮชแท็กสำหรับโซเชียลมีเดีย วันนี้ฉันจะแสดงวิธีสร้างแฮชแท็กสำหรับโซเชียลมีเดียไม่ว่าคุณจะเผยแพร่ใน Instagram, Facebook หรือ YouTube นำแผ่นจดบันทึกออกแล้วเริ่มจดบันทึก 1. รู้จักขีด จำกัด Hashtag ของคุณ มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้แฮชแท็ก อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณเพิ่มแฮชแท็กจำนวนเท่ากันในโพสต์ของคุณ ไม่พูดถึงผู้ติดตามและผู้ใช้มีข้อ จำกัด แฮชแท็กของตัวเองสำหรับแบรนด์เช่นกัน นี่คือขีด จำกัด Hashtag สำหรับแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ: Instagram แฮชแท็ก เมื่อพูดถึงอินสตาแกรมคุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้แฮชแท็ก 30 รายการเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นโพสต์ของคุณจะไม่ผ่านหรือถือว่าเป็นสแปม […]

AdminP

AdminP

June 23, 2020

วิธีวางแผน Google AdWords Google AdWords ใน 10 ขั้นตอนง่ายๆให้ยอดขายทะลุเป้า

Google AdWords เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำการตลาดออนไลน์ ด้วยคุณสามารถใช้แคมเปญที่มีการกำหนดเป้าหมายสูงต้นทุนต่ำและมีความซับซ้อนสูงอย่างไม่น่าเชื่อในเครื่องมือค้นหายอดนิยมของโลก วิธีวางแผน Google AdWords หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Google Adwords อาจดูเหมือนว่าเป็นการเสี่ยง แต่ก่อนที่คุณจะแยกตัวออกมาด้วยเหงื่อเย็นรู้ไหมเรามีคำตอบ เช่นเดียวกับแคมเปญโฆษณาที่ยอดเยี่ยมมันเริ่มต้นด้วยการวางแผนเล็กน้อย ในบทความนี้เราต้องการให้คุณพร้อมใช้งาน Google Adwords ต่อไปนี้เป็นคำถาม 10 ข้อที่คุณต้องถามตัวเองเมื่อวางแผนแคมเปญ Google Adwords   1. ตลาดเป้าหมายของฉันคือใคร เป็นไปได้โดยไม่ต้องพูดอะไร แต่ถ้าคุณใช้งานแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมายมากคุณจำเป็นต้องรู้จักลูกค้าที่คุณพยายามเข้าถึง ทำรายการข้อมูลประชากรของลูกค้าของคุณเช่น: พวกเขาเป็นตลาดในประเทศหรือไม่ พวกเขาเป็นธุรกิจบุคคลหรือครอบครัว? พวกเขาจะค้นหาคุณบนมือถือหรือจากแล็ปท็อปหรือไม่ พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณในระดับใด? พวกเขาต้องการอะไรตอนนี้เมื่อพวกเขาค้นหาคุณ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว: กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ สำหรับแคมเปญโฆษณานี้ – เข้าถึงกลุ่มผู้ค้ากลางวันทางธุรกิจ พวกเขากำลังค้นหาบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน พวกเขาเคยเห็นร้านอาหารของเรา แต่ไม่เคยเป็นลูกค้า พวกเขาต้องการหาสถานที่ใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับมื้อกลางวัน   2. ข้อเสนอของฉันคืออะไร เช่นเดียวกับแคมเปญการตลาดที่ดีคุณต้องสร้างหรือแก้ปัญหา คุณต้องแสดงสาเหตุที่ธุรกิจของคุณดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับลูกค้าของคุณ ตอบคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับแคมเปญของคุณ: อะไรทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างและแตกต่างจากคู่แข่งของคุณ จุดขายสำคัญของคุณ (USP) คืออะไร? คุณเสนอสิ่งใดเพื่อให้ลูกค้าคลิกโฆษณาของคุณ ตัวอย่างเช่นสำหรับร้านอาหารอิตาเลียนที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัว: ข้อเสนอที่ไม่อาจต้านทานของฉัน: […]

AdminP

AdminP

June 19, 2020

8 วิธีง่ายๆใน การโปรโมทธุรกิจ ของคุณด้วยการจัดอันดับโซเชียลมีเดีย

ในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ การโปรโมทธุรกิจ ให้ผู้คนได้รับรู้นั้นถทอเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในความเป็นจริง โซเชียลมีเดียมีความจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจชั้นนำต่างๆที่ถือได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การขายของพวกเขา ด้วยผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกคุณจะไม่ถูก จำกัด แค่คนที่เดินเข้าไปในร้านของคุณทำการซื้ออีกต่อไป ในความเป็นจริงหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณคือการจัดการประกวดโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มยอดขาย   ต่อไปนี้เป็นวิธีการพิสูจน์แปดวิธีในการใช้การประกวดโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณออนไลน์   1.ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของคุณ หากมีผลิตภัณฑ์ในร้านอีคอมเมิร์ซของคุณที่ขายหมดหรือดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟน ๆ คุณสามารถใช้ความนิยมของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและยอดขายเพิ่มขึ้นสำหรับร้านค้าของคุณ เมื่อผู้คนได้รับโอกาสที่จะชนะผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชื่นชอบในการแข่งขันมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับการแข่งขันของคุณเมื่อเทียบกับรางวัลอื่น ๆ ชิป Uglies Kettle มีสามอย่างที่รู้จักกันดีคือบาร์บีคิว, เกลือทะเลและเกลือและ Vinger เนื่องจากเนื้อหาและการมีส่วนร่วมที่สร้างโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มาจากแฟน ๆ ที่ชื่นชอบรสชาติเกลือและน้ำส้มสายชูของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจใช้โมเมนตัมนั้นในการโฮสต์แจกโซเชียลมีเดียสำหรับรสชาติที่แน่นอน ด้วย 310 ไลค์และ 510 ความคิดเห็นในภายหลังมันปลอดภัยที่จะบอกว่าการประกวดโซเชียลมีเดียของพวกเขาประสบความสำเร็จ   2. ใช้ผู้มีอิทธิพลเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณ การใช้ผู้มีอิทธิพลทำงานสองเท่าโดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดียและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ ผู้บริโภคประมาณ 49% กล่าวว่าพวกเขาพึ่งพาคำแนะนำที่มีอิทธิพลต่อโซเชียลมีเดียเพื่อทำการสั่งซื้อ ดังนั้นเมื่อผู้คนเห็นผู้มีอิทธิพลใช้หรือสวมใส่ผลิตภัณฑ์ของคุณพวกเขามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าเป็นตราประทับการอนุมัติสำหรับแบรนด์โดยรวมของคุณ มันช่วยการประกวดโซเชียลมีเดียของคุณเพราะแบรนด์ของคุณไม่เพียง แต่อยู่ต่อหน้าลูกค้าปัจจุบันของคุณ แต่เป็นเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลเช่นกัน Mehron Make Up ใช้ประโยชน์จากนักแต่งหน้าชื่อดัง Mimi Choi เพื่อโปรโมตการประกวดแต่งหน้าของพวกเขา ช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงที่ทำงานร่วมกับคนดังที่โปรโมต Mehron […]

AdminP

AdminP

June 19, 2020

บริการรับสแกนเอกสาร ทั้งในและนอกองค์กร พร้อมจัดเก็บให้เป็นระบบ

บริการรับสแกนเอกสาร ทั่วไป ทั้งใน และ นอกสถานที่ บริการรับสแกนเอกสาร รับเอกสารทุกประเภทมากมายทั้งในองค์กรและนอกองค์กรนอกจากนี้ยังต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการเอกสารที่นิยมมากที่สุดคือขนาด A4, A3, F14 เช่นเอกสารประวัตินักศึกษา เอกสารใบสมัครสมาชิกเอกสารบุคคลเอกสารประกันภัยเอกสารเวชระเบียนเอกสารหน่วยงานราชการสมัครรายงานแบบฟอร์มเอกสารด้านบัญชีเอกสารสัญญาต่างๆเอกสารหน่วยงานราชการ ฯลฯ บันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ TIFF ทํ า ไ ม อ ง ก ร ถึ ง ต้ อ ง ส แ ก น เ อ ก ส า ร เรียนกันตรงๆว่างานสแกนเอกสารจะดูเป็นงานง่าย ๆ แต่ต้องใช้รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนใจจริงและระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะเอกสารสำคัญมาก ๆ อาชีพผู้ชำนาญงานการวิจัยประโยชน์ของการสแกนเอกสารนั้นมีตัวอย่างมากมายเช่น ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับองค์กรและสำนักงาน – ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการเอกสารต่าง ๆ  สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยป้องกันข้อมูลจากภัยต่างๆ สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ ประหยัดสามารถใช้จ่ายได้รับ บริการรับสแกนเอกสาร   […]

AdminP

AdminP

June 18, 2020

แนำนำวิธีดีๆในการ ขายของผ่าน Live สด ยังไงให้ปังในช่วง Covid-19

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การขายของแบบออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ซึ่งในช่วงที่ Covid-19 นี้ พ่อค้าแม่ค้า และ ผู้บริโภคหลายรายคงไม่สะดวกในการเดินทางกันมากนัก ทำให้การค้าขายออนไลน์กำลงเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษ และในบทความนี้แอดมินจะมาพูดถึงการ ขายของผ่าน Live สด ขายสินค้าให้ปัง ว่าเขามีวิธีการอย่างไรบ้างให้เกิดลูกค้าและยอดขายครับ โดยข้อดีของการขายของผ่าน Live สด นั้นจะเน้นไปที่ความสะดวกในการซื้อขายแบบ Real-time ที่ามารถพูดคุย ซื้อขายกันได้ง่ายๆผ่านแชท และได้รับคำตอบจากผู้ขายได้แบบทันท่วงที นอกจากนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือ แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร จะมียอดผู้เข้าชม ยอด Like & Share และยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่ามีอะไรกันบ้าง   1. สร้าง สายสัมพันธ์ในการ ขายของผ่าน Live สด หลายคนอาจคิดว่า การขายของผ่านไลฟ์ สร้าง Engagement ไม่ได้ใช่ไหม อย่าลืมว่าบางครั้งเหล่าบรรดาแฟนตัวยงตามเพจต่างๆก็มาจากการที่เขาได้รับความสนใจจากผู้ไลฟ์ หรือคนขาย เช่นการทักทาย ขานชื่อผู้ชม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างผู้ไลฟ์กับผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าชม Live สด มาแล้วหลายครั้ง แล้วเราจดจำได้ […]

AdminP

AdminP

June 16, 2020

ดูแล Faceboook ยังไงไม่ให้ร้างและทำให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้น

ทำ Faceboook ให้น่าสนใจ หลายๆท่านอาจเคยประสบปัญหาที่ว่า ทำไมเวลาโพสต์อะไรบน Facebook แล้ว ไม่ค่อยมีคนเห็น ไม่ค่อยมีคนมาถูกใจ หรือไม่มีคนแชร์ ทำให้เพจที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมากับมือ กลับกลายเป็นเพจร้างในที่สุด หรือหลายๆท่านที่เคยโฆษณาโปรโมทเพจต่างๆนาๆ ลงเงินไปไม่น้อย แต่กลับได้มาเพียงยอดไลค์เพียงน้อยนิดเท่านั้น แล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมเลย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจส่งผลให้เรานั้นไม่อยากที่จะทำการตลาดผ่านเฟสบุ๊คหรือบางคนอาจหมดกำลังใจไปเลยก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวแอดมินจะขออธิบายแบบเป็นขั้นตอนตามนี้ครับ เชื่อไหมครับว่า เวลาที่เราโพสต์บน Facebook ส่วนตัว หรือ Fan Page ต่อให้มีคนกด Like เพจของเราเป็นหมื่นคน ก็ไม่ได้หมายความว่า คนที่มากดไลค์เพจเราเหล่านั้น เขาจะเห็นโพต์ของเราทุกคนนะครับ จึงอาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่า โพสต์ของเรานั้นได้ถูกนำไปแสดงหรือเปล่า? โพสต์ของเราจะไม่ถูกแสดงในกระดานข่าวของเพื่อนๆ หรือแฟนๆ เลยเหรอ? คำตอบคือ ใช่แล้วครับ มันไม่ได้ถูกแสดงเลย เหตุผลเพราะในแต่ละวันข้อมูลข่าวสารมันเยอะเมาก Facebook จึงจำเป็นต้องเลือกว่าจะให้โพสต์ไหนของใครไปแสดงที่ใครบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ “คะแนน” ที่ Facebook มีให้กับเรา โดยเรียกกันว่า “Edgerank” ครับ เพราะถ้าตัว Edgerank ของโพสต์ของเรานั้นสูง โพสต์ของเราก็มีโอกาสที่จะถูกนำไปแสดงในกระดานข่าวของเพื่อนๆ หรือแฟนเพจ […]

AdminP

AdminP

June 15, 2020

มือใหม่อยากมีร้าน ขายของใน Line จะต้องเริ่มอย่างไรดีเพื่อให้ขายดีแบบมืออาชีพ

ยุคนี้ใครๆก็ ขายของใน Line กันอยากทำบ้างต้องเริ่มยังไง? ขายของใน Line ถ้าเราอยากมีร้านค้าในไลน์กับเขาบ้างจะต้องทำอย่างไร หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี วันนี้ แอดมินKO มีเคล็ดลับง่ายๆ มาบอกเล่าสำหรับมือใหม่ที่อยากเปิดร้านขายของในไลน์ให้ได้รู้กัน นะครับ ก่อนอื่นหลังจากสมัคร Account Line@ อย่าลืมตรวจสอบก่อนว่าเราสมัครผ่านตัวแอปฯ หรือผ่านเว็บไซต์ คือถ้าสมัครผ่านแอปฯ จะต้องขอให้ Approve ด้วยนะครับ เพราะระบบจะไม่ขอให้อัตโนมัติเหมือนการสมัครผ่านเว็บไซต์ ถ้าจบขั้นตอนนี้แล้วหรือหลังจากเช็คเรียบร้อยแล้วก็ไปดูขั้นตอนการสมัครเปิดร้านค้าใน Line ผ่าน Line@ กันได้เลย   1. ต้องซื้อ Premium ID เสียก่อน ใน Line@ นั้นจะมีไอดีให้เราเป็นตัวเลขแบบ Random หากเรานำไปใช้ขายของคงจะ ไม่เหมาะสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ๆที่ต้องการให้คุณรู้จักด้วยแล้วยิ่งไม่ควรทำอย่างยิ่ง ฉะนั้นสิ่งแรกเลยจึงควรซื้อ Premium ID เราจะได้ตั้งชื่อแบรนด์ที่ถูกใจเราและเพื่อเป็นที่จดจำในอนาคต   2. หมั่นอัปเดตข้อมูลอยู่เสมออย่าปล่อยให้ร้าง ใน Line@ นั้นสิ่งสำคัญคือ อย่าลืมอัปเดตข้อมูลให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ลูกค้าสงสัยว่าเป็น Line@ ร้างหรือเปล่าและสิ่งที่ควรทำให้เกิดการอัพเดทก็คือ […]

AdminP

AdminP

June 11, 2020

แนะนำ ระบบลงทะเบียนเข้างาน ระบบจับรางวัล Luckydraw ระบบสแกน Qrcode เข้าบูธ เพื่อความสุขของทุกงาน Event

หลายคนที่เคยเข้าร่วมงาน Event หรือ ประชุมสัมนาอาจเคยพบเห็น ระบบลงทะเบียนเข้างาน กันมาบ้างซึ่งในแต่ละงานก็จะแตกต่างกันเช่น งานEvent ที่ต้องการให้ภาพรวมของงานดูทันสมัย และต้องการเก็บรายชื่อผู้ร่วมงานให้ครบถ้วนและรวดเร็ว หรือเพื่อสร้างสีสันความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ก็จะมีการจัดรูปแบบงานโดยใช้ “ระบบลงทะเบียนที่หน้างาน” “ระบบจับรางวัล Luckydraw” และ “ระบบสแกนQrcodeเข้าบูธ” รวมถึง “ระบบสแกน Qrcodeเพื่อโหวต” สื่อต่างๆภายในงานได้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเอง สำหรับบางคนอาจสงสัยว่าในแต่ละระบบที่กล่าวมาแล้วนั้น มันทำงานยังไงบ้าง? หรือจะใช้งานระบบเหล่านั้นยังไง? ถ้าอย่างนั้นแอดมินจะขออธิบายคร่าวๆ ให้พอเห็นภาพกันนะครับ   1.ระบบลงทะเบียนที่หน้างาน โดยปกติแล้ว ระบบลงทะเบียนเข้างาน จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ การลงทะเบียนล่วงหน้า และ การลงทะเบียนเข้าหน้างาน การทะเบียนล่วงหน้า จะเป็นการกรอกข้อมูลผ่านเว็บออนไลน์ โดยระบบจะส่ง QRcode ไปให้ลูกค้าทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ และเมื่อถึงวันงานลูกค้านำ QRcode จาก E-mail มาสแกนได้ที่หน้าเครื่องได้เลย ซึ่งกรณีนี้ทางผู้จัดงานจะไม่มีรายชื่อของลูกค้ามาก่อนต้องการเก็บข้อมูลที่สดใหม่ การลงทะเบียนเข้าหน้างาน จะเป็นการนำ QRcode มาสแกนที่ตัวเครื่องเพื่อผ่านเข้างาน กรณีนี้ทางผู้จัดงานจะมีรายชื่อของลูกค้าไว้อยู่แล้ว คือจะทราบว่าใครจะมาร่วมงานบ้างส่วนใหญ่จะเป็นงานภายใน  […]

AdminP

AdminP

June 10, 2020

สร้างตัวตนด้วย การทำ GDN ดียังไง และทำอย่างไรให้โฆษณามีคุณภาพมาทำความรู้จักกันครับ

วันนี้แอดมินจะขอแชร์ ข้อมูลดีๆสำหรับการสร้างตัวตน (สร้างแบรนด์) อย่างไรให้เป็นที่รู้จักด้วย การทำ GDN หรือ “Google Display Network” โดยในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักและสร้างโฆษณาให้มีคุณภาพและคุ้มค่ากันครับ เคยสังเกตไหมเวลาเราเข้าเว็บต่าง ๆ เรามักจะเห็นมีโฆษณาที่เป็นรูปภาพบ้าง เป็นภาพนิ่ง บ้าง หรือไม่ก็เคลื่อนไหวได้เต็มไปหมดซึ่งโฆษณาเหล่านั้นในสายการตลาดออนไลน์เรียกว่า GDN ” GDN ” คือการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพันธมิตร (เครือข่าย) กับทาง Google ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางได้ทั่วประประเทศ หรือ ทั่วโลก และถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า Search Result Page ของ Google search อย่างมาก โดยเราสามารถเลือกที่จะลงโฆษณา GDN ไปยังเว็บไซต์ชื่อดังต่างๆได้เพื่อให้การโฆษณาของเรานั้นทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าเราได้ ตัวอย่างเช่น เราขายซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสาร เราก็เลือกไปที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับด้านซอฟต์แวร์ดังๆ เป็นต้นโดยเราจะเข้าถึงผู้คนที่สนใจสินค้าของเราได้ตรงกลุ่มมากกว่า เพราะผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้นมีความสนใจเกี่ยวข้องกับสินค้าอยู่แล้วเป็นต้น รูปแบบของโฆษณาของ GDN มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ 1. โฆษณาแบบข้อความตัวอักษร โฆษณาที่ประกอบด้วย หัวข้อ เนื้อหา […]

AdminP

AdminP

June 8, 2020

สอนคำศัพท์เฉพาะของ Google Analytics เพื่อการดูรีพอร์ตอย่างเข้าใจมากขึ้น

เครื่องมือทางด้านการตลาดออนไลน์นั้นต่อให้เทพแค่ไหน หากเราไม่รู้วิธีใช้งานหรือใช้งานแล้วไม่เกิดความเข้าใจแล้วล่ะก็ คงจะเปล่าประโยชน์หรือใช้งานได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพ และในบทความนี้จะมาสอน คำศัพท์ Google Analytics เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดูรีพอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ โดยเครื่องมือของ Google Analytics นั้นคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่ายากเกินไปหรืออาจดูแล้วไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่ ผมไม่ขอปฏิเสธในความเข้าใจนี้เพราะเครื่องมือนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างและลึกซึ้งมาก ถึงขนาดต้องมีครอสเรียนกันแบบจริงจังกันเลยทีล่ะเดียวครับ แต่การที่เราเข้าใจคำศัพท์ ก็ถือว่าเป็นประตูบานแรกในการเรียนรู้ เพื่อให้การดูรีพอร์ตนั้นเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นครับ ซึ่งจะส่งผลดีกับการทำการตลาดออนไลน์ของเราเป็นอย่างมาก     1. Users  ก็คือผู้ใช้งานที่ทำการเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เช่นถ้าในรีพอร์ตของ Google Analytics แสดงสถิติขึ้นมาว่า 10,000 Users นั่นหมายความว่ามีคนเข้าเว็บไซต์ของเราทั้งหมด 10,000 คนครับ 2.Sessions คือผู้ที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือ เข้าชมเว็บไซต์ เช่นถ้าในรีพอร์ตของ Google Analytics แสดงสถิติขึ้นมาว่า 9,000 Users นั่นหมายความว่ามีคนทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมด 9,000 คนครับ 3.Pageviews คือปริมาณการเปิดหน้าเพจนั้นขึ้นมา โดบนับเป็นจำนวนครั้งที่หน้าเพจถูกโหลดขึ้นมา  เช่น มีการเปิดหน้าบทความของ KO จำนวน 888 ครั้ง หมายความว่ายอดของ […]

AdminP

AdminP

June 1, 2020

การสร้างเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ 1 ในการค้นหา Google แบบง่ายๆที่มือใหม่ก็ทำได้

สวัสดีครับหลังจากที่แอดมินได้ทำ การสร้างเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ 1 ในหน้าแรกของ Google มาหลายปีแล้วจึงอยากแบ่งปันเทคนิคความรู้ในการสร้างเว็บให้กับมือใหม่ ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำครับ ก่อนการสร้างเว็บไซต์ให้ติดอันดับนั้นต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง   1.ต้องรู้ว่าจะขายอะไร , สร้างแบรนด์อะไร 2.รู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเป็นใคร 3.เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างเว็บ 4.เลือกคีย์เวิร์ดให้เหมาะสมกับธุรกิจ   สำหรับในบทความนี้จะเน้นไปที่วิธี การสร้างเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ 1 โดยเครื่องมือที่แอดมินใช้สร้างเว็บไซต์ที่แนะนำสำหรับมือใหม่นั่นก็คือ wix ครับ ทำไมถึงเลือก ใช้เพราะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปในการสร้างที่ง่ายมากๆ แถมยังช่วยดัน SEO ( อันดับบนเว็บไซต์ ของคำค้นหาเรา ) ได้อย่างรวดเร็ว เพราะบนเว็บไซต์ wix  จะมีฟอร์มสำเร็จรูปให้เราสามารถกรอกตั้งค่า  Keyword ได้อย่างง่ายดาย แถมวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายมากสำหรับคนมีประสบการณ์กับโปรแกรมพื้นฐานเช่น Microsoft Office หรือ โปรแกรมของ Adobe เช่น Illustrator , Photoshop จะยิ่งทำได้ง่ายไปใหญ่ เพราะแค่ทำการเลือก คลิ๊ก หรือ ลากวาง […]

AdminP

AdminP

May 29, 2020
1 13 14 15 16 17