Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Day: January 8, 2021

การทำสัญญา และ หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการทำสัญญาอย่างสบายใจ

การทำสัญญา ในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม สิ่งที่มีผลทางกฎหมายอย่าง “สัญญา” ถือว่ามีส่วนกำหนดความได้เปรียบ-เสียเปรียบในการทำธุรกิจได้ ดังนั้น หากเรารู้เท่าทันกฎหมาย การทำธุรกิจเราก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เหตุผลที่ต้องรอบคอบทุกครั้งก่อนร่างสัญญา สัญญา คือ นิติกรรมอย่างหนึ่งในสิ่งที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย บางกรณีหากมีพิพาทขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาเกิดขึ้น ศาลจะไม่ดูหลักฐานอื่นใดเลยนอกจากสัญญาเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ หรือ Startup ควรที่จะร่างสัญญาให้ละเอียดรัดกุม และทิ้งช่องว่างทางกฎหมายให้น้อยที่สุด จนมีคำกล่าวในกลุ่มนักกฎหมายว่า “ให้มองโลกในแง่ร้ายเสมอ” นั่นก็เพื่อให้ทำสัญญาทางกฎหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่ประมาท นั่นเอง   การทำสัญญานั้น มีหลายประการด้วยกัน คือ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญาว่า ต้องการทำอะไร ควรระบุให้ชัดเจน 2 ชื่อที่อยู่ของคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ในการติดตามบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญา 3 ความสามารถของคู่สัญญา หากเป็นผู้เยาว์ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บิดามารดาของผู้เยาว์ให้ความยินยอมก่อน เป็นต้น 4 ถูกต้องตามแบบหรือไม่ เช่น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน กู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นต้น 5 […]

AdminP

January 8, 2021

ว่าด้วยเรื่องของ สัญญาและหลักประกัน ของภาครัฐ

สัญญาและหลักประกัน การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 66 วรรคสอง การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคาจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ การจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุด ของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด       ในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญา จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำสัญญากำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวัน ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจำนวนตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น       การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงราคา กำหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุ ซึ่งอาจมีผลแระทบต่อ การที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร […]

AdminP

January 8, 2021

ว่าด้วย สัญญานายหน้าและตัวแทน อสังหาริมทรัพย์ แบบเปิด แบบปิด

ประเภท สัญญานายหน้าและตัวแทน อสังหาริมทรัพย์ สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญานายหน้าและตัวแทนฯ แบบเปิด และสัญญานายหน้าและตัวแทนฯ แบบปิด ซึ่งสัญญาทั้งสองแบบนี้มีประเด็นความแตกต่างอยู่ที่บุคคลซึ่งจะมีสิทธิ์ขายหรือเป็นนายหน้าของอสังหาฯ นั้น ๆ โดยสัญญาฯ แบบปิดจะจำกัดสิทธิ์ผู้ที่ขายและเจาะจงนายหน้ามากกว่าสัญญาฯ แบบเปิด สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบเปิด ลักษณะของสัญญาประเภทนี้จะคล้าย ๆ กับการบอกขายอสังหาฯ ต่อ ๆ กันไปโดยไม่จำกัด เพียงแต่มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้อยู่ในรูปสัญญาเท่านั้น ระบุผลตอบแทนของนายหน้า และตั้งราคาขาย โดยสัญญาแบบเปิดนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของอสังหาฯ หรือผู้ขาย สามารถใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนฯ ได้หลายรายพร้อม ๆ กัน โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายหน้าหรือตัวแทนที่เป็นผู้ชี้ช่องทางไปสู่ผู้ซื้อและเกิดการซื้อขายได้เพียงรายเดียวเท่านั้น นอกจากนี้สัญญาฯ แบบเปิดยังเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สามารถขายอสังหาฯ ด้วยตัวเองได้ และในกรณีที่เจ้าของขายอสังหาฯ ได้ด้วยตนเองก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่นายหน้าหรือตัวแทนฯ ใด ๆ ทั้งสิ้น   ข้อดีและข้อเสีย สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบเปิดมีข้อดีคือ สามารถใช้นายหน้าหรือตัวแทนฯ หลาย ๆ ราย ทำหน้าที่พร้อม ๆ กันได้ ทำให้อสังหาริมทรัพย์กระจายออกไปอย่างกว้างขวางผ่านทางช่องทางการตลาดของนายหน้าแต่ละเจ้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย และมีโอกาสที่จะขายได้เร็วขึ้น […]

AdminP

January 8, 2021

หนังสือสัญญาค้ำประกัน ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อรับรอง

หนังสือสัญญาค้ำประกัน คือ หนังสือที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อรับรองว่า ธุรกิจนี้จะทำการจ่ายเงินหรือทำตามสัญญาต่างๆที่ทำกับคู่ค้าหรือทำกับลูกค้า จะคุ้มครองคนขายและคนซื้อได้ทั้ง 2 ฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนให้เอง หรือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นลักษณะการให้บริการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบของลูกค้าต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของลูกค้า ว่าหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ประโยชน์ของหนังสือสัญญาค้ำประกัน คือ- หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่เป็นคู่ค้า จะได้รับการคุ้มครองจากธนาคารอีกชั้น หากเกิดกรณีผิดนัดไม่ทำตามสัญญา ธนาคารจะรับผิดชอบแทน – หนังสือสัญญาค้ำประกันมีหลายประเภท ทำให้สามารถให้ความคุ้มครองได้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ – การทำหนังสือสัญญาค้ำประกันนั้น ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าการค้ำประกันด้วยหลักทรัพย์ – ลูกค้าที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือ ติดต่อทำสัญญากับหน่วยราชการ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ สามารถขอออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อนำไปวางเป็นประกันแทนการวางหลักทรัพย์อื่นได้ เช่น เงินสด พันธบัตร เป็นต้น ประเภทหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารให้บริการ ส่วนใหญ่จะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน เช่น แบงก์ชาติได้ฤกษ์รื้อซอฟต์โลน ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยมีแนวโน้มเกินดุล ติดตามการระบาดของโควิด-19 ในไทย • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือประมูลราคา (Bid Bond) • […]

AdminP

January 8, 2021

สัญญาเปิดและสัญญาปิด มีข้อดีข้อเสียและประโยชน์อย่างไร

สัญญาเปิดและสัญญาปิด สัญญาปิด และสัญญาเปิดในการแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ล้วนมีข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบต่างกัน ดังนั้นเจ้าของบ้าน ที่ดิน คอนโดที่ต้องการขายทรัพย์ สามารถนำข้อแตกต่างในเบื้องต้นนี้ มาศึกษา และวิเคราะห์ดูว่า สัญญาประเภทใดเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด สัญญาเปิดและสัญญาปิด สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาเปิด(Open) และสัญญาปิด(Exclusive) สัญญาทั้งสองประเภทนี้มีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบอย่างไร มาดูกัน สัญญาเปิด (Open) คือสัญญาที่เปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์ หรือนายหน้าท่านใดก็ได้ขาย หากเจ้าของทรัพย์ขายได้เอง ก็จะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับนายหน้า จะจ่ายก็ต่อเมื่อเป็นการซื้อขายผ่านนายหน้าที่พาลูกค้ามาซื้อเท่านั้น ข้อดีของสัญญาเปิด คือ หากเจ้าของทรัพย์มีเวลาทำการตลาด มีความรู้เรื่องกฎหมาย ยื่นกู้ และการจัดเตรียมเอกสาร ก็อาจจะเลือกขอทำสัญญาแบบเปิดกับตัวแทนการขาย เพื่อเป็นอิสระในการขาย ข้อเสียของสัญญาเปิด คือ จริงอยู่ การมีตัวแทนช่วยขายหลายท่าน อาจจะดีในแง่ของปริมาณ ว่ามีคนช่วยขายบ้านหลายคน แต่ความเป็นจริงคือ “ฝากลมได้ลม” เนื่องจากไม่มีนายหน้าท่านใด กล้าลงทุนทรัพย์ และเวลา ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับเจ้าของบ้าน เนื่องจากมีกังวลว่าจะเสียเวลา และทุนในการทำตลาดเปล่าประโยชน์ ทำให้การบอกฝากขายแบบปากเปล่าอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งประสิทธิภาพ และบรรลุจุดประสงค์ในการขายบ้าน ที่ดิน […]

AdminP

January 8, 2021

สัญญาก่อสร้าง มีกี่รูปแบบในไทยแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไร

สัญญาก่อสร้าง มีหลายประเภท แล้วแต่การเลือกใช้ของเจ้าของงาน สัญญาการก่อสร้าง แต่ละประเภทนั้นก็จะมีทั้งข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันออกไป และสัญญาที่ดีจะต้องมีเนื้อชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง มีความเป็นธรรมต่อผู้ที่กี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามประเภทของงานก่อสร้างนั้นๆ การซื้อขาย การซื้อขาย หมายถึง การแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพย์สินกับเงินตรา ฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินอีกฝ่ายหนึ่งมีเงินตรา เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันจึงเดการซื้อขายขึ้น ถ้าหากการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่นทรัพย์สินทั้งคู่ไม่เรีนกว่าการซื้อขายแต่เรียกว่าการ “แลกเปลี่ยน” ซึ่งถือเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งแตกต่างไปจากสัญญาซื้อขาย ประมวลกฏหมายแพงและพานิชย์บัญญัติ ไว้ว่า “อันว่าการซื้อขายนั้นคือ สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะจ่ายราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย” ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1.เป็นสัญญาที่เกิดจากบุคคล 2 ฝ่ายค้อ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาย วัตถุประสงค์ชอบด้วยกฏหมาย คำเสนอซื้อและขายตรงกัน 2.เป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายถึง ผู้ซื้อและผู้ขายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ผู้ขายตอบแทนผู้ซื้อโดยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้ ผู้ซื้อตแบแทนผู้ขายโดยชำระเงินให้ 3.ไม่มีแบบแห่งสัญญา คือเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา จะสมบูรรณ์เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันเว้นแต่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั้น จะสมบูรณ์ต้องมีแบบแห่งสัญญา คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รูปแบบสัญญาก่อสร้างที่นิยมใช้ในประเทศไทย 1. สัญญาจ้างก่อสร้างแบบเหมารวม (Lump Sum Contract) เป็นสัญญาที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มีการตกลงจ้างแบบใช้ราคาเหมา รวมค่าวัสดุ […]

AdminP

January 8, 2021

การทำสัญญาเช่าพื้นที่ และ ระยะเวลาการเช่าโดยทั่วไปของทรัพย์สิน

การทำสัญญาเช่าพื้นที่ ระยะเวลาการเช่าโดยทั่วไปของทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆกันย่อมมีระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น การเช่าคอนโด หรือห้องพักอาศัย มักทำสัญญากันในลักษณะปีต่อปีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมต่อทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ในขณะที่พื้นที่เช่าเพื่อการค้าในศูนย์การค้าต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เนื่องจากในมุมมองของธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำธุรกิจให้เกิดความคุ้มทุนต่อ ระยะเวลาการเช่าโดยทั่วไปของทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆกันย่อมมีระยะเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น การเช่าคอนโด หรือห้องพักอาศัย มักทำสัญญากันในลักษณะปีต่อปีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมต่อทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ในขณะที่พื้นที่เช่าเพื่อการค้าในศูนย์การค้าต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เนื่องจากในมุมมองของธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำธุรกิจให้เกิดความคุ้มทุนต่อการเปิดสาขาหรือธุรกิจใหม่ซึ่งต้องมีการลงทุนในการตกแต่งพื้นที่ได้ภายในระยะเวลาแค่ปีเดียว จะเห็นได้ว่าระยะเวลาของการเช่าจะสั้นหรือยาว ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า และความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในด้านการลงทุนหรือการดำเนินการในการย้ายเข้าหรือออกจากพื้นที่ ดังจะเห็นได้ว่าในการเช่าคอนโด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะให้เช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์ โดยผู้เช่าสามารถหิ้วกระเป๋าและของใช้ต่างๆเข้าอยู่อาศัยได้เลยในวันที่สัญญาเริ่ม แตกต่างจากพื้นที่เพื่อการค้าซึ่งโดยส่วนใหญ่ส่งมอบในลักษณะพื้นที่ว่างโดยผู้เช่ามีหน้าที่รับภาระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งพื้นที่ โดยผู้ให้เช่า จะมี “ระยะเวลาปลอดค่าเช่า” เพื่อให้ผู้เช่าดำเนินการตกแต่งพื้นที่นั้นได้ อย่างไรก็ดี ประเภทการใช้ประโยชน์ที่เหมือนกัน อาจจะมีระยะเวลามาตรฐานในการเช่าแตกต่างกันก็ได้ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยการเปรียบเทียบการเช่าพื้นที่ทำการค้าบนห้างสรรพสินค้าซึ่งทั่วไประยะเวลา 3 ปี กับการเช่าพื้นที่ขายสินค้าตามตลาดนัดซึ่งไม่ต้องการเงินลงทุนตกแต่งใดๆมากมาย ทำให้โดยปกติสัญญาอาจเป็นแบบรายปี รายเดือน หรือแม้แต่รายวันก็ได้ ในส่วนของสัญญาเช่าสำนักงาน ส่วนใหญ่แล้วมักมีระยะเวลาการเช่ามาตรฐาน 3 ปี เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นว่าการย้ายสำนักงานแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และโดยมากมักรวมไปถึงการรื้อถอนจากสำนักงานเก่าค่อนข้างมาก และบริษัทส่วนใหญ่มักมีระบบบัญชีในการบันทึกค่าเสื่อมสภาพในระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี ดังนั้นน้อยครั้งที่ผู้เช่าจะต้องการสัญญาระยะสั้นมากๆ และตัวผู้ให้เช่าเองก็ต้องการสัญญาที่ยาวนานพอสมควรเพื่อให้มีเสถียรภาพของกระแสรายได้ คำถามที่มักจะถูกถามคือ ถ้าผู้เช่าต้องการสัญญาเช่าที่สั้นหรือยาวกว่า […]

AdminP

January 8, 2021

สัญญาจะซื้อจะขาย อสังหาริมทรัพย์ กฎหมายการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

สัญญาจะซื้อจะขาย อสังหาริมทรัพย์ หรือการทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นใดนั้น เรามักอาศัยความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สัญญาเป็นหลัก ในการชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น หรือ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา ซึ่งจะทำให้สัญญาระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำสัญญาต่างตอบแทน เกิดความเสี่ยงหรืออาจหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบต่อคู่สัญญาและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่สัญญา และสร้างความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีคนกลางที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญา ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ จึงได้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา อนึ่ง ถึงแม้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา และกำหนดให้คู่สัญญาสามารถเรียกเงินคืนได้ ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่ทางปฏิบัติแล้ว ก็ยังไม่สามารถป้องกันความเสียหายหรือประกันว่าผู้เสียหาย ได้รับเงินคืนครบถ้วนได้ ส่วนระบบเอสโครว์ (Escrow) เป็นระบบการค้ำประกันการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของสัญญาต่างตอบแทนต่าง ๆ โดยการกำหนดให้มีคนกลางหรือ Escrow Agent ซึ่ง มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ ทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ตามสัญญา ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามเจตนาของคู่สัญญา โดยคนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญา และถือเงินของคู่สัญญาฝ่ายที่จะต้องชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ในเวลาที่ได้รับการปฏิบัติจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ใน พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป เหตุผลการมีกฎหมายฉบับนี้คือ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือระหว่างคู่สัญญา ในการชำระหนี้ต่อกันตามสัญญาต่างตอบแทนต่าง ๆ อาทิเช่น […]

AdminP

January 8, 2021

บทความ สัญญาด้านคอมพิวเตอร์ การซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ และหนังสือสัญญา

บทความ สัญญาด้านคอมพิวเตอร์ การซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ และ หนังสือสัญญา ต่างๆ การซื้อขาย การซื้อขาย หมายถึง การแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพย์สินกับเงินตรา ฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินอีกฝ่ายหนึ่งมีเงินตรา เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันจึงเดการซื้อขายขึ้น ถ้าหากการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่นทรัพย์สินทั้งคู่ไม่เรีนกว่าการซื้อขายแต่เรียกว่าการ “แลกเปลี่ยน” ซึ่งถือเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งแตกต่างไปจากสัญญาซื้อขาย ประมวลกฏหมายแพงและพานิชย์บัญญัติ ไว้ว่า “อันว่าการซื้อขายนั้นคือ สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะจ่ายราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย” ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1.เป็นสัญญาที่เกิดจากบุคคล 2 ฝ่ายค้อ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาย วัตถุประสงค์ชอบด้วยกฏหมาย คำเสนอซื้อและขายตรงกัน 2.เป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายถึง ผู้ซื้อและผู้ขายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ผู้ขายตอบแทนผู้ซื้อโดยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้ ผู้ซื้อตแบแทนผู้ขายโดยชำระเงินให้ 3.ไม่มีแบบแห่งสัญญา คือเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา จะสมบูรรณ์เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันเว้นแต่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั้น จะสมบูรณ์ต้องมีแบบแห่งสัญญา คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่าซื้อ เช่าซื้อ   คืออะไร  เช่าซื้อ เป็นเอกเทศสัญญาที่นิยมทำกันแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้มี รายได้น้อยไม่สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูง โดยวิธีการซื้อขายธรรมดา จึงหันมาทำ สัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อสามารถผ่อนชำระราคาได้ในระยะเวลานาน โดยผู้เช่าซื้อ […]

AdminP

January 8, 2021

บทความ การซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาด้านคอมพิวเตอร์ และ หนังสือสัญญา

บทความ การซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาด้านคอมพิวเตอร์ และ หนังสือสัญญา ต่างๆ การซื้อขาย การซื้อขาย หมายถึง การแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพย์สินกับเงินตรา ฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินอีกฝ่ายหนึ่งมีเงินตรา เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันจึงเดการซื้อขายขึ้น ถ้าหากการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่นทรัพย์สินทั้งคู่ไม่เรีนกว่าการซื้อขายแต่เรียกว่าการ “แลกเปลี่ยน” ซึ่งถือเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งแตกต่างไปจากสัญญาซื้อขาย ประมวลกฏหมายแพงและพานิชย์บัญญัติ ไว้ว่า “อันว่าการซื้อขายนั้นคือ สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะจ่ายราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย” ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1.เป็นสัญญาที่เกิดจากบุคคล 2 ฝ่ายค้อ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ขาย วัตถุประสงค์ชอบด้วยกฏหมาย คำเสนอซื้อและขายตรงกัน 2.เป็นสัญญาต่างตอบแทน หมายถึง ผู้ซื้อและผู้ขายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ผู้ขายตอบแทนผู้ซื้อโดยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ให้ ผู้ซื้อตแบแทนผู้ขายโดยชำระเงินให้ 3.ไม่มีแบบแห่งสัญญา คือเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา จะสมบูรรณ์เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันเว้นแต่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั้น จะสมบูรณ์ต้องมีแบบแห่งสัญญา คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่าซื้อ เช่าซื้อ   คืออะไร  เช่าซื้อ เป็นเอกเทศสัญญาที่นิยมทำกันแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้มี รายได้น้อยไม่สามารถซื้อสินค้าที่มีราคาสูง โดยวิธีการซื้อขายธรรมดา จึงหันมาทำ สัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อสามารถผ่อนชำระราคาได้ในระยะเวลานาน โดยผู้เช่าซื้อ […]

AdminP

January 8, 2021