Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Day: January 6, 2021

ระบบเอกสาร iso การเตรียมเอกสารการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ

ระบบเอกสาร iso การเตรียมเอกสารการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพเป็นขั้นตอนแรก ๆ  ของการพัฒนาระบบคุณภาพ ข้อสำคัญของการดำเนินงานในขั้นนี้ คือ ผู้ที่จะช่วยดำเนินการศึกษาสถานภาพและประเมินความถูกต้องและมีความเหมาะสมนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องมาตรฐาน ISO 9000  โดยสามารถตีความประยุกต์ใช้ในกิจการขององค์การได้เป็นอย่างดี ในขั้นตอนการเตรียมเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ (ฉบับร่าง) นั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมผู้รับผิดชอบเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์การในระยะยาวก็คือผู้เขียนควรเป็นบุคลากรขององค์การเอง โดยองค์การอาจจัดตั้งคณะทำงานพัฒนา/เขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ในการนี้ผู้ที่จะเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพควรจะได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9000 Documentation) ทั้งนี้เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ ทำให้การเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงขององค์การการฝึกอบรมดังกล่าวอาจจัดในรูปแบบของการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) โดยที่ปรึกษาระบบการบริหารคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญก็ได้ จะเป็นการประหยัดและสะดวกต่อบุคลากรขององค์การเอกง ระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015มีการกำหนดเกี่ยวกับระบบเอกสารสารสนเทศไว้ในข้อกำหนดที่ 7.5เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้พิจารณาเอกสารสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพ โดยพิจารณาขอบเขต และประเภทของกิจกรรมในแต่ละกระบวนการ ความซับซ้อน และความสัมพันธ์ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้มีการสร้างและปรับปรุงเอกสารสารสนเทศที่ทันสมัย ตามข้อกำหนดที่7.5.2ด้วยรูปแบบของเอกสาร ภาษาที่ใช้ การชี้บ่งประเภทและชื่อเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หมายเลขอ้างอิง และวันที่ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการทบทวนและการอนุมัติ ตามความเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดที่ 7.5.3เพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารมีความพร้อม และเหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่และเวลา เมื่อมีความจำเป็น เอกสารจะได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอจากความสูญเสียการเป็นความลับ จากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือจากการสูญเสียความถูกต้อง ดังนั้นการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบISO 9001:2015จึงมีความสำคัญอย่างมาก ในอันที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจว่า เอกสารสารสนเทศในระบบจะต้องมีการแจกจ่าย การเข้าถึง […]

AdminP

January 6, 2021

ระบบเอกสาร งานก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน

ระบบเอกสาร งานก่อสร้าง เอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน และเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการยืนยัน และอ้างอิงต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่แสดงถึงผลงานของผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างเองด้วย โดยเอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้างจะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละโครงการ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการกับเอกสารดังกล่าวเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างโดยมากยังขาดความแม่นยำในเรื่องเอกสาร และขาดระบบการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการตามไปด้วย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง, การบริหารจัดการงานก่อสร้าง, เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง, และระบบเอกสารเบื้องต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสรุปถึงสภาพของเอกสาร ตัวแปรสำคัญ รวมถึงอุปสรรคและปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพของเอกสาร โดยมีโครงการก่อสร้างภาคเอกชนขนาดใหญ่พิเศษเป็นกรณีศึกษาของการวิจัยนี้ การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อสรุปเบื้องต้นมาใช้ในการจัดทำแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย และควบคุมเอกสารของสำนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ของสำนักงาน คือ มากกว่า 30 ปี, 21-30 ปี, 11-20 ปี และ6-10 ปี จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์และสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการศึกษาพบว่าเอกสารในการบริหารจัดการงานก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 1.) เอกสารในขั้นตอนการจัดจ้างผู้บริหารจัดการงานก่อสร้าง 2.) เอกสารในขั้นตอนการประกวดราคาและลงนามสัญญาก่อสร้าง 3.) […]

AdminP

January 6, 2021

วิธีลดขนาดเอกสาร ลดขนาดเอกสารที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีลดขนาดเอกสาร ในบทความนี้เราจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการตรวจจับสีเป็นอย่างไรและจะนำมาใช้เพื่อลดขนาดเอกสารที่จัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้อย่างไร ในบทความก่อนหน้านี้เราได้แสดงให้เห็นว่าบิตแมป (หรือภาพแรสเตอร์) นั้นสร้างขึ้นจากพิกเซล (เรียงลำดับเป็นอาร์เรย์หรือเมทริกซ์โดยแต่ละพิกเซลจะมีพิกัดและสีของตัวเอง) ในลักษณะเดียวกับการทำโมเสคจากชิ้นแก้วสี . เนื่องจากบิต (“ 0” และ“ 1”) ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสีจึงค่อนข้างมีเหตุผลที่ยิ่งต้องเข้ารหัสสีในรูปภาพมากเท่าใดก็ยิ่งจำเป็นต้องมีบิตต่อพิกเซล (หรือ“ bpp”) มากขึ้น เก็บข้อมูลนั้นไว้ดังนั้นขนาดของไฟล์ภาพบิตแมปก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น จากมุมมองสีบิตแมปอาจเป็น: – สีดำและสีขาว มีเพียง 2 สีเท่านั้นจึงถูกเข้ารหัสเป็น 1 bpp (“0” หรือ “1” สำหรับสีดำหรือสีขาว) ดังนั้นบิตแมปเหล่านี้จึงใช้ขนาดน้อยกว่าขนาดที่เป็นไปได้สำหรับข้อมูลสี – โทนสีเทา ภาพดังกล่าวเป็นสีดำสีขาวและชุดสีเทาตัวกลางต่างๆ โดยทั่วไปแล้วการเข้ารหัสสี 8 bpp ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ แต่คุณจะทราบว่าแต่ละสีของพิกเซลนั้นต้องการข้อมูลมากกว่าภาพขาวดำถึง 8 เท่า – สี ภาพมีสีแตกต่างกันเล็กน้อย (การไล่ระดับสี) จานสีหลายขนาด แต่การเข้ารหัสสี 24 bpp ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสามารถจัดเก็บสีได้มากกว่า 16,7 ล้านสีในขณะที่สายตาของมนุษย์สามารถมองเห็นได้เพียงประมาณ 10 ล้านสี แน่นอนว่าแต่ละสีของพิกเซลสำหรับภาพดังกล่าวใช้ข้อมูลมากกว่า […]

AdminP

January 6, 2021

การเซ็นชื่อไฟล์ PDF ของคุณอย่างปลอดภัย การเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

การเซ็นชื่อไฟล์ PDF อย่างที่คุณส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าชุดเครื่องมือ 14มีคุณสมบัติ PDF จำนวนมากความเป็นไปได้ในการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลหรือรับรองเอกสาร PDF ของคุณโดยใช้รหัสดิจิทัลรวมถึงความสามารถในการถอดรหัสเอกสาร PDF ที่แชร์โดยใช้ใบรับรองดิจิทัล ตอนนี้เราอยากจะแนะนำคุณให้รู้จักกับชุดวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงใหม่ที่รองรับคุณลักษณะที่สำคัญนี้ เรามาพูดถึงวิธีการทำงานกันสักหน่อย ข้อมูลประจำตัวดิจิทัล ก่อนอื่นหากคุณต้องการลงนามในเอกสาร PDF ของคุณให้สำเร็จคุณต้องมีรหัสดิจิทัล (ข้อมูลประจำตัวดิจิทัล) ของคุณเอง เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของคุณ แต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันระบุและระบุว่าคุณเป็นใคร เป็นเรื่องปกติที่จะมีรหัสดิจิทัลเพียงรหัสเดียวเช่นเดียวกับบัตรประจำตัวอื่น ๆ ของคุณในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในโลกดิจิทัลคุณสามารถมีหลาย ID เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รหัสดิจิทัลแต่ละรายการประกอบด้วยใบรับรองดิจิทัลซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ถือใบรับรองเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหมายเลขซีเรียลของใบรับรองวันที่หมดอายุและชื่อของผู้ออก เซ็นชื่อไฟล์ PDF ของคุณอย่างปลอดภัยด้วย คีย์สาธารณะและส่วนตัว ส่วนที่สำคัญที่สุดของรหัสดิจิทัลคือคีย์ 2 อัน ได้แก่ สาธารณะและส่วนตัว คีย์สาธารณะล็อคหรือเข้ารหัสข้อมูลในขณะที่คีย์ส่วนตัวปลดล็อคหรือถอดรหัสว่าข้อมูล เมื่อคุณแชร์เอกสารที่ลงนามแบบดิจิทัลคุณจะส่งใบรับรองดิจิทัลของคุณพร้อมคีย์สาธารณะร่วมกันเพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบลายเซ็นของคุณและยืนยันความสมบูรณ์ของเอกสาร ในทางกลับกันคีย์ส่วนตัวจะอนุญาตให้คุณถอดรหัสข้อมูลที่เข้ารหัสก่อนหน้านี้อีกครั้งโดยใช้ใบรับรอง นี่คือสาเหตุที่ต้องใช้คีย์ทั้งสองในกระบวนการเซ็นชื่อ กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยลายเซ็นดิจิทัล ผู้ออกใบรับรอง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นรหัสดิจิทัลของคุณจะพิสูจน์ตัวตนของคุณดังนั้นจึงออกโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ซึ่งเรียกว่าผู้ออกใบรับรอง (CA) มีผู้ให้บริการ CA เชิงพาณิชย์หลายรายซึ่งคุณสามารถซื้อ ID ดิจิทัลของคุณหรือขอรับได้ฟรี เลือก บริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ใหญ่ […]

AdminP

January 6, 2021

สแกนเอกสาร JPEG และภาพดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ

สแกนเอกสาร JPEG บทความให้กับรูปแบบไฟล์บิตแมปยอดนิยมแต่ละรูปแบบและวันนี้เราจะทำการบุกรุกอย่างรวดเร็วผ่าน JPEG  (.jpg หรือ. jpeg) เป็นรูปแบบไฟล์ภาพบิตแมปที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บภาพภาพถ่าย (ชื่อเรียกว่า“ Joint Photographic Expert Group” ) มันกลายเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับภาพถ่ายในกล้องดิจิทัลและสำหรับการแสดงภาพบนหน้าเว็บอินเทอร์เน็ตอย่างที่เราทุกคนทราบ แต่ในทางกลับกันอีกความเป็นจริงที่รู้จักกันดีก็คือว่า JPEG ใช้การบีบอัด lossy การบีบอัด JPEG ดังนั้นจะอธิบายการนำไปใช้โดยทั่วไปในด้านการถ่ายภาพได้อย่างไรซึ่งการสูญเสียข้อมูลไม่เป็นที่พึงปรารถนา คำตอบอยู่ในโซลูชันอันชาญฉลาดที่ผู้สร้างรูปแบบนี้พบว่ามีการประนีประนอมระหว่างคุณภาพของภาพและขนาดไฟล์ เทคนิคการบีบอัดที่ใช้ใน JPEG มุ่งเน้นไปที่การรักษารายละเอียดซึ่งมีผลกระทบมากขึ้นต่อดวงตาของมนุษย์และทิ้งสิ่งที่มีผลกระทบต่อภาพน้อยกว่าและขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าดวงตาของมนุษย์ไม่ยอมรับความแตกต่างเล็กน้อยของสีมากกว่าความแตกต่างเล็กน้อย ในความสว่าง (สว่าง / มืด) ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบ JPEG ยังมีความยืดหยุ่นสูงโดยมีตัวเลือกการบีบอัด (ในรูปแบบอื่น ๆ ) ซึ่งสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละภาพได้ดังนั้นผู้สร้างภาพทุกคนสามารถลบล้างขนาดไฟล์เทียบกับคุณภาพของภาพที่ส่งออกได้ตามที่เขาต้องการ JPEG บีบอัดสีเต็ม (24 บิต) และภาพดิจิตอลระดับสีเทา ตามเป้าหมายหลักที่ถูกสร้างขึ้น JPEG จะทำงานได้ดีกับภาพถ่ายเพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปัน โดยทั่วไปแล้วอัตราการบีบอัด 10: 1 จะทำให้คุณภาพของภาพสูญเสียไปเล็กน้อย ดังนั้นรูปแบบRAWเริ่มต้นของภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลจึงถูกแปลงเป็น JPEG ที่มีขนาดเล็กกว่ามากและความแตกต่างจะไม่รบกวนสายตามนุษย์ทั่วไป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการบีบอัด JPEG จะแนะนำสิ่งประดิษฐ์การสูญเสียแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพเอาต์พุตเป็นค่าสูงสุดก็ตาม […]

AdminP

January 6, 2021

ความรู้สำหรับ การ ocr เอกสาร กับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การ ocr เอกสาร สัปดาห์นี้เราจะให้บทความแรกเกี่ยวกับ OCR  เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ OCR และปัจจัยต่างๆที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือ OCR ซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักในโดเมนการสร้างภาพเอกสาร (แต่ไม่ จำกัด เพียง) และในภายหลังเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน OCR ต่อไป . แต่สำหรับตอนนี้ขอแนะนำเบื้องต้น คำจำกัดความ แม้จะมีคำจำกัดความที่หลากหลายของ OCR แต่คำจำกัดความที่ง่ายและแม่นยำที่สุดก็คือ: Optical Character Recognition หมายถึงการระบุข้อความจากข้อความที่ไม่ใช่ข้อความภายในภาพดิจิทัล ประวัติ OCR ประวัติความเป็นมาของ OCR นั้นค่อนข้างน่าสนใจไม่เพียงเพราะความซับซ้อนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่น่าเชื่อด้วย OCR เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าในยุคสาธารณะโดยเริ่มจากการวิจัยทางทหารแบบแยกส่วน (เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ทั้งหมดบนโลก) แต่คุณเชื่อไหมว่าการพัฒนาครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อประมาณปี 2457หรือในช่วงทศวรรษที่ 1960 (ช่วงเวลาที่ประชาชนทั่วไปแทบไม่ได้สื่อสารกันโดยใช้โทรศัพท์แบบมีสาย) บริษัท ไปรษณีย์แห่งชาติบางแห่งเช่น US Postal Service หรือ British General Post Office ใช้ OCR เพื่อจัดเรียงจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของปู่ย่าตายายของเราโดยอัตโนมัติหรือไม่? มันทำงานอย่างไร? […]

AdminP

January 6, 2021

การลดเวลาในการพิมพ์เอกสารได้ง่ายๆด้วยวิธี ocr เอกสาร

ocr เอกสาร  สัปดาห์นี้เราจะให้บทความแรกเกี่ยวกับ Optical Character Recognition ซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักในโดเมนการสร้างภาพเอกสาร (แต่ไม่ จำกัด เพียง) และ ในภายหลังเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะ และ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใน OCR ต่อไป . แต่สำหรับตอนนี้ขอแนะนำเบื้องต้น คำจำกัดความ แม้จะมีคำจำกัดความที่หลากหลายของ OCR แต่คำจำกัดความที่ง่ายและแม่นยำที่สุดก็คือ: Optical Character Recognition หมายถึงการระบุข้อความจากข้อความ ที่ไม่ใช่ข้อความภายในภาพดิจิทัล ประวัติ OCR ประวัติความเป็นมาของ OCR นั้นค่อนข้างน่าสนใจไม่เพียงเพราะความซับซ้อนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังรวมถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่น่าเชื่อด้วย OCR เป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าในยุคสาธารณะโดยเริ่มจากการวิจัยทางทหารแบบแยกส่วน (เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และ เทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ทั้งหมดบนโลก) แต่คุณเชื่อไหมว่าการพัฒนาครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อประมาณปี 2457หรือในช่วงทศวรรษที่ 1960 (ช่วงเวลาที่ประชาชนทั่วไปแทบไม่ได้สื่อสารกันโดยใช้โทรศัพท์แบบมีสาย) บริษัท ไปรษณีย์แห่งชาติบางแห่งเช่น US Postal Service หรือ British General Post Office ใช้ […]

AdminP

January 6, 2021

การทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ google

การทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ  ตั้งหลักออนไลน์ อัพเดทสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังทำตลาดออนไลน์ ไปจนถึงเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งต้องทำ Content เพื่อปั้นเว็บเพจของตนให้ขึ้นอันดับในหน้าแรก ๆ ของ Google แต่ก็มีเรื่องที่ Google เปลี่ยนแปลงการค้นหา ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นต้องทราบครับ โดยเฉพาะสายทำ Content แต่ก่อนอื่น ต้องเข้าใจว่าที่จริงแล้ว อัลกอริทึมของ Google เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะอย่างน้อยภายในหนึ่งปีเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาจาก Google ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมากถึง 300-500 ครั้งต่อปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งกระทบมากมายครับ จึงไม่ต้องกังวลกัน เพียงแต่ว่าในช่วงต้นปี 2019 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระดับเป็น “Core Update” ถึงสองครั้งใหญ่ ในเดือนเมษายน และ ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา แต่ปกติแล้ว Google จะมีการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นอย่างมากอยู่แล้ว ซึ่งก็ยากจะบอกได้ว่าเปลี่ยนแปลงกันทุกกี่ปี สำหรับกรณีตัวอย่างเช่น ในปี 2011 มีการเปิดตัวอัลกอริทึม Panda เพื่อจัดการกับเว็บไซต์ที่มีคุณภาพต่ำ หลังจากนั้นจึงเริ่มมีตัวอื่นๆเปิดตัวมา ซึ่งส่งผลต่อการทำ SEO […]

AdminP

January 6, 2021

ระบบเอกสาร ให้ตรงตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

ระบบเอกสาร มาตรฐาน ระบบคุณภาพ  ISO  9000   ได้กำหนดการจัดทำระบบคุณภาพให้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร  บันทึกเป็นเอกสาร  และคงไว้   ซึ่งระบบคุณภาพนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า  กระบวนการสอดคล้องกับข้อกำหนด ระบบเอกสารประกอบด้วย  นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  คู่มือคุณภาพ  ระเบียบปฏิบัติการ  บันทึกคุณภาพ  และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น  ซึ่งองค์กรเป็นผู้จัดทำเน้นการจัดเก็บให้เป็นระบบ  และนำไปปฏิบัติได้จริง 1.) เอกสารระบบคุณภาพ  ISO  9000  เป็นสิ่งที่เขียนไว้เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบคุณภาพที่ประกอบด้วยความ สัมพันธ์กันในกระบวนการ  กับผลที่ได้จากกระบวนการหนึ่งซึ่งจะถูกใช้ในกระบวนการลำดับถัดไป 2.) การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพขององค์กร  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น3 ขั้นตอน รายละเอียดเอกสารในระบบคุณภาพ 1.  คำแถลงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ 2.  คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 3.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Documented Procedure) หรือระบบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด 4.  เอกสารที่จะเป็นสำหรับองค์กร เพื่อวางแผน การดำเนินงาน และควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิผล 5.  บันทึก (Records) ตามมาตรฐานที่กำหนด หลักการเขียนเอกสารในระบบคุณภาพ *ระเบียบปฏิบัติ คือ […]

AdminP

January 6, 2021

พัฒนาเว็บไซต์ บริษัท ซึ่งรองรับการใช้งานในหลากหลายอุปกรณ์

พัฒนาเว็บไซต์ บริษัท เราสามารถทำเว็บไซต์ให้เป็นแบบ Responsive Web Design ซึ่งรองรับการใช้งานในหลากหลายอุปกรณ์และสะดวกต่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ นอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามและการใช้งานแล้ว เรายังเข้าใจเทรนด์ของแต่ละประเทศเพื่อที่สามารถสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละชาติได้อย่างลงตัว ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลัก SEO (Search Engine Optimization) ด้วยเทคนิคเฉพาะจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์และการตลาดบน Search Engine มามากกว่า 19 ปี ส่งผลให้เว็บไซต์สามารถติดอยู่ในอันดับต้นๆ ใน Search Result Page (หน้าแสดงผลการค้นหา) ของ Search Engine อย่างเช่น Google ได้ง่ายขึ้น ในบทความนี้เราได้รวบรวมเครื่องมือสร้างที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ในการพัฒนาส่วนหน้า โปรดทราบว่าเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดทำงานในบรรทัดคำสั่งดังนั้นจึงไม่ได้มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก 1. NPM (ตัวจัดการแพ็คเกจ) เครื่องมือสร้าง npm ตัวย่อnpmย่อมาจาก Node Package Maid ที่เป็นตัวจัดการแพ็คเกจเริ่มต้นของ Node.js เมื่อคุณติดตั้ง Node.jsบนระบบของคุณ npm จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติและคุณสามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งของคุณ ด้วย npm คุณสามารถติดตั้งแพ็คเกจ Node.js ด้วยคำสั่งเดียว คุณสามารถค้นหาแพ็คเกจ Node.js ที่มีอยู่ทั้งหมดในรีจิสทรี npm […]

AdminP

January 6, 2021

เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับนัก พัฒนาเว็บไซต์

พัฒนาเว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีประสิทธิผลในฐานะนักพัฒนา เป็นงานที่เครียดทางจิตใจซึ่งสามารถทำให้จิตใจเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็วและต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก การทำความเข้าใจว่าคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้อย่างไรใช้ทางลัดโดยใช้ระบบอัตโนมัติและจัดการกับสิ่งรบกวนสามารถช่วยคุณได้มากในการใช้เวลาทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในคอลเล็กชันนี้คุณจะพบเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่การค้นหาเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดไปจนถึงการหยุดพักเป็นประจำไปจนถึงการขจัดสิ่งรบกวนขณะทำงาน 1. ค้นหาโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด ผลผลิตของนักพัฒนาเริ่มต้นด้วยตัวแก้ไขซอร์สโค้ดที่ดี แม้ว่าจะมีตัวเลือกดีๆมากมายในตลาด แต่ก็ยากที่จะบอกได้ว่าตัวเลือกใดดีที่สุด – ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความต้องการของคุณ คุณควรลองใช้โปรแกรมแก้ไขโค้ดต่างๆเพื่อดูว่าตัวแก้ไขใดเหมาะสมกับเวิร์กโฟลว์ของคุณมากที่สุด ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา … คุณใช้ภาษาโปรแกรมใด คุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์สำหรับภาษาที่คุณต้องการ (อย่างน้อยก็เป็นปลั๊กอิน) โปรแกรมแก้ไขโค้ดบางตัวยังมาพร้อมกับตัวเน้นไวยากรณ์สำหรับเทคโนโลยียอดนิยมเช่นReactไม่เพียง แต่สำหรับภาษาโปรแกรมเท่านั้น หากโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่คุณเลือกมีธีมและระบบนิเวศปลั๊กอินที่เพียงพอซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ (เช่นธีมคอนทราสต์สูงหากคุณมีสายตาเลือนราง) หากคุณมอบหมายงานของคุณไปยังแพลตฟอร์มการแชร์รหัสเช่น GitHub หรือ Bitbucket คุณอาจพบว่าฟังก์ชัน Gitในตัวมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น Visual Studio Code ช่วยให้คุณส่งงานของคุณไปยัง GitHub ได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมแก้ไข หากคุณต้องการใช้ข้อมูลโค้ดและ / หรือแป้นพิมพ์ลัดของคุณเองคุณควรเลือกตัวแก้ไขโค้ดที่ช่วยให้คุณเพิ่มหรือนำเข้าได้ 2. เริ่มต้นด้วยงานที่ยากที่สุดทุกวัน การหลงงานประจำวันเป็นเรื่องง่ายและการผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นนิสัยของนักพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานเป็นฟรีแลนซ์และต้องจัดการกำหนดเวลาของคุณเอง ดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณทำงานทั้งวันและในตอนท้ายของวันคุณจะรู้ว่าคุณแทบไม่ได้ทำอะไรเลย คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณสร้างลำดับชั้นของงานประจำวันและเริ่มต้นด้วยงานที่ยากที่สุดทุกวันแทนการทำงานหลายอย่าง แม้ว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกันจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมาหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่ การวิจัยพบว่ามีประชากรเพียง 2% เท่านั้นที่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจสูญเสียผลผลิตได้สูงถึง 40% ดังนั้นหากคุณอยู่ใน 2% ต่อไปกับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันมิฉะนั้นจะจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณและมุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียวในเวลาเดียวกัน 3. […]

AdminP

January 6, 2021

8 ขั้นตอนที่คุณต้องทำก่อนการ เริ่มพัฒนาแอพมือถือ ให้ปัง

เริ่มพัฒนาแอพมือถือ ด้วยแนวคิดแอปที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าคุณจะต้องการบรรลุเป้าหมายใดก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพออีกต่อไป – ตลาดแอปมีการแข่งขันสูงเกินไป การโดดเด่นมันยากขึ้นเรื่อย ๆ และการลงทุนก็มีมากโดยพิจารณาจากเวลาและงบประมาณของคุณ การเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ได้เตรียมตัวไว้อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงน่าผิดหวังและสร้างความเสียหายต่อแบรนด์ อย่างไรก็ตามหากคุณใช้เวลาของคุณในการประกอบส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะทำให้ขั้นตอนการพัฒนาง่ายขึ้นโดยพื้นฐานและทำให้ตัวเองได้เปรียบในการแข่งขันมากมาย ต้องใช้ความพยายามพอสมควร แต่ก็คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ มาเริ่มกันเลย! 1) วิจัยตลาดของคุณอย่างลึกซึ้ง ขั้นตอนแรกในการแจ้งทุกสิ่งที่คุณทำในอนาคตคือการวิจัยตลาดอย่างละเอียด คุณจำเป็นต้องทราบข้อเสนอปัจจุบันในตลาดและใช้ความรู้นี้เพื่อหาช่องว่างที่แอปของคุณจะเติมเต็มและให้บริการโซลูชันใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข เมื่อคุณมีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของคู่แข่งเพิ่มกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเป็นสองเท่าและกำหนดสิ่งที่ไม่เหมือนใครให้กับปัญหาและเส้นทางในการแก้ไข มีแอพมือถือที่พร้อมใช้งานนับล้านและนี่คือโอกาสของคุณที่จะทำให้คุณโดดเด่น   สร้างแอพมือถือที่ทำกำไรได้ในเวลาอันสั้นและต้นทุนที่ต่ำกว่าโซลูชันแบบเดิมด้วย เริ่มต้นกับ   2) กำหนดระดับเสียงและกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถอธิบายวัตถุประสงค์เฉพาะของแอปของคุณได้หรือไม่? คุณสามารถตั้งชื่อความแตกต่างจากเว็บไซต์ของคุณและกรณีการใช้งานเฉพาะได้หรือไม่? นี่อาจเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจและนักการตลาด การต้มไอเดียทั้งหมดของคุณให้เหลือเพียงหนึ่งหรือสองประโยคโดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนหลักในการรับรองความสำเร็จของแอป นี่คือเวลาที่จะกำหนด: ฟังก์ชันหลักของแอปจะเป็นอย่างไร ทำไมคนถึงอยากใช้? มูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับเว็บไซต์บนมือถือคืออะไร? เป้าหมายทางธุรกิจใดที่จะช่วยให้คุณบรรลุ? ผู้ชมจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง? ผู้ชมนั้นต้องการอะไรและต้องการอะไร การซื่อสัตย์เมื่อตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เสียทรัพยากรไปกับฟีเจอร์ของแอพที่ซ้ำซ้อนหรือกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่ไม่ถูกต้อง ตอนนี้คุณควรมั่นใจเกี่ยวกับระยะห่างของลิฟต์ หากคุณบังเอิญพบว่าตัวเองอยู่ต่อหน้านักลงทุนที่มีศักยภาพและพวกเขาถามคุณเกี่ยวกับโครงการของคุณคุณจะถ่ายทอดภารกิจของคุณในประโยคสองสามประโยคในเวลาไม่ถึงนาทีได้อย่างไร? อีกครั้งการโฟกัสที่ชัดเจนและชัดเจนในช่วงแรกของกระบวนการนี้สามารถขยายความสำเร็จของคุณได้หลายวิธีดังนั้นอย่าพลาดโอกาสที่จะระบุจุดประสงค์ของแอปให้แม่นยำและชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆ 3) เลือกระหว่างเนทีฟไฮบริดและเว็บแอพ มีการตัดสินใจทางเทคนิคสองสามอย่างที่ต้องตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆและนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกระหว่างเนทีฟไฮบริดหรือเว็บแอพมีผลหลายประการสำหรับการพัฒนาและการบำรุงรักษาในภายหลัง นี่คือเหตุผลว่าทำไมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยตลาดของคุณและวัตถุประสงค์หลักและฟังก์ชันการทำงานที่คุณเพิ่งกำหนดไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดี ความแตกต่างหลักระหว่างแอพเนทีฟไฮบริดและแอพมือถือคือ: การเขียนโปรแกรมภาษาที่พวกเขาจะสร้างขึ้นใน. นี้มีผลต่อและขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ, กรอบเวลาที่ต้องการและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ เข้าถึง API อุปกรณ์ดั้งเดิม สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้แอปของคุณเข้าถึง เริ่มพัฒนาแอพมือถือ […]

AdminP

January 6, 2021

เทรนด์แอพมือถือ ที่คาดว่าจะสามารถมาครองตลาดในปีนี้

เทรนด์แอพมือถือ เทรนด์มือถือจะยังคงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในอนาคตอันใกล้ ในฐานะเจ้าของร้านค้าอีคอมเมิร์ซคุณต้องจับตาดูแนวโน้มการค้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนให้เหมาะสม หากคุณดูแนวโน้ม m-commerce ที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้นคุณจะสังเกตเห็นปัจจัยทั่วไปในแต่ละเทรนด์ การรวมแอพ 1. แชทบอทบนมือถือ Chatbots มีมานานหลายทศวรรษแล้ว คุณมีแนวโน้มที่จะโต้ตอบกับแชทบอทในชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ ในความเป็นจริงคุณบางคนอาจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Chatbot บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณอยู่แล้ว เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการให้บริการลูกค้าและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แชทบอทกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่น่าแปลกที่พวกเขาไม่ได้เข้าสู่โลกมือถืออย่างเต็มที่ แอพส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันไม่ได้ใช้แชทบอท แต่จะเปลี่ยนไปในปี 2021 นึกถึงประโยชน์ทั้งหมดของแชทบอท หากคุณใช้บ็อตบนเว็บไซต์อยู่แล้วคุณน่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ แผนภูมิประโยชน์ของ chatbot ดูรายการนี้อย่างใกล้ชิด มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปไหมหากมีการใช้แชทบอทในแอพซื้อของบนมือถือ ไม่ได้อย่างแน่นอน. ประโยชน์ทั้งหมดของการใช้แชทบอทบนเว็บสามารถเปลี่ยนไปใช้แอปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เจ้าของร้านค้าอีคอมเมิร์ซจะเริ่มเพิ่มแชทบอทในแอพ m-commerce ของพวกเขา ผู้คน 54%กล่าวว่าพวกเขามักจะเลือกแชทบอทแทนตัวแทนที่เป็นมนุษย์หากช่วยประหยัดเวลา ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกค้าจะต้องการความช่วยเหลือเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ หากคุณมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซคุณก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว การแก้ไขคำถามหรือปัญหาเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดไม่เพียง แต่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า แต่ยังช่วยให้คุณประหยัดเงินได้อีกด้วย แชทบอทบนมือถือจะถูกนำมาใช้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในปี 2021 ความนิยมของแชทบอทสำหรับการค้าบนมือถือจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคตเช่นกัน 2. VR และ AR ความจริงเสมือนและความจริงเสริมเป็นคำที่ได้รับความนิยมในแวดวงเทคโนโลยีมาระยะหนึ่งแล้ว กรณีการใช้งานสำหรับเทคโนโลยีประเภทนี้มีโอกาสที่ไม่สิ้นสุด แอปช็อปปิ้งบนมือถือได้เริ่มใช้ AR เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การช็อปปิ้งของลูกค้าแล้ว ตัวอย่างเช่นธุรกิจที่ขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์สามารถใช้ความเป็นจริงเสริมเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในบ้านของลูกค้าจะเป็นอย่างไร สิ่งนี้ทำให้ผู้คนสามารถเลือกสีและดูว่าสิ่งของนั้นจะพอดีกับพื้นที่ที่ต้องการหรือไม่ AR สำหรับการช็อปปิ้งออนไลน์นั้นง่ายกว่าทางเลือกอื่นมาก […]

AdminP

January 6, 2021

เทรนด์การค้าบนมือถือ ที่คาดว่จะครองตลาดในปี 2021

เทรนด์การค้าบนมือถือ เทคโนโลยีมือถือได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ดูเหมือนว่าสมาร์ทโฟนของเราจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมและกำหนดนิสัยประจำวันของเรา เป็นผลให้แนวโน้มการค้าบนมือถือมีการพัฒนา พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและการค้าบนมือถือจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต การค้าบนมือถืออยู่ในการควบคุม73% ของส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกภายในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 59% ในปี 2560 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ 79%ทำการซื้อทางออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในฐานะเจ้าของร้านค้าอีคอมเมิร์ซคุณต้องติดตามเทรนด์การค้าบนมือถือล่าสุดอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้ Shopify หรือแพลตฟอร์มอื่นเพื่อขายออนไลน์คุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อผู้บริโภคบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ นั่นคือแรงบันดาลใจให้ฉันสร้างคู่มือนี้ ฉันได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและ จำกัด ขอบเขตของ m-commerce ให้แคบลง แนวโน้มสิบประการต่อไปนี้จะครอบงำในปี 2021 ไม่เพียง แต่ฉันจะอธิบายเทรนด์อีคอมเมิร์ซเหล่านี้ แต่ฉันยังให้เคล็ดลับการค้าบนมือถือสำหรับปี 2021 เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวและปรับตัวตาม   1. ช้อปปิ้งผ่านแอพมือถือ ไม่มีความลับใด ๆ ที่ผู้บริโภคใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ เราได้พูดคุยกันแล้วว่า m-commerce ครองส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกได้อย่างไร แต่วิธีที่ผู้คนใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในการจับจ่ายสินค้ากำลังเปลี่ยนไป ในปี 2019 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ 57%ใช้แอปค้าปลีกบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แทนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ผู้ซื้อในสหรัฐฯมากกว่าครึ่งเลือกซื้อแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อรองรับความต้องการในการจับจ่ายของตน นี่คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเจ้าของร้านค้า Shopify ใช่คุณต้องมีเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ไซต์อีคอมเมิร์ซที่ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้อีกต่อไป ปี 2021 จะกลายเป็นปีแห่งแอปสำหรับการช็อปปิ้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ […]

AdminP

January 6, 2021

สิ่งที่คาดหวังในปีนี้ที่ได้จากจากแพลตฟอร์ม พัฒนาแอพมือถือ

พัฒนาแอพมือถือ แอพมือถือหลายพันรายการเปิดตัวในแต่ละวันบน Apple App Store และ Google Play Store แต่แต่ละแอปเหล่านี้เป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาที่ไม่เหมือนใคร การใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสร้างแอปของคุณเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วและคุ้มค่าที่สุดในการนำแอปของคุณออกสู่ตลาด สำหรับผู้ที่ไม่ทราบวิธีการเขียนโค้ดคุณยังสามารถสร้างแอปได้ด้วยตัวคุณเองด้วยตัวสร้างแอป คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินหลายแสนดอลลาร์สำหรับการพัฒนาแอป นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปจึงน่าสนใจมาก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างแอปได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับการพัฒนาแบบเดิม มีการสร้างแอปมากกว่า 10,000 แอปโดยใช้แพลตฟอร์ม หากคุณกำลังพิจารณาตัวสร้างแอปสำหรับการพัฒนาคุณมักจะมีคำถาม ผู้คนจำนวนมากไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันสร้างคู่มือนี้ คาดหวังทางเลือก สิ่งแรกที่คุณควรคาดหวังจากตัวสร้างแอปคือตัวเลือกที่คุณต้องการ ยิ่งแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ตัวเลือกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น คุณต้องการสร้างสำหรับ iOS หรือไม่? แอนดรอยด์? หรือทั้งคู่? แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้สร้างแอปบางรายในตลาด จำกัด คุณและอนุญาตให้พัฒนา iOS เท่านั้น แม้ว่าวันนี้คุณต้องการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว แต่ก็จะ จำกัด การเติบโตของคุณลง ดังนั้นอยู่ห่างจากผู้สร้างแอปเหล่านั้น นอกจากนี้คุณควรคาดหวังตัวเลือกสำหรับวิธีสร้างแอปของคุณ คุณต้องการสร้างแอปด้วยตัวเองหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าและการออกแบบเบื้องต้นหรือไม่? คุณกำลังมองหาทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างมันให้คุณหรือไม่? ด้วยแพลตฟอร์มแอพมือถือบางแพลตฟอร์มอาจเป็นทั้งหมดหรือไม่มีเลย คุณอยู่คนเดียวโดยสมบูรณ์หรือจะจ่ายเงินให้ใครทำแทนคุณ อีกครั้งตัวเลือกเหล่านั้นมีข้อ จำกัด เล็กน้อย คุณควรเลือกแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปที่ให้เส้นทางการพัฒนามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าคุณจะต้องการสร้างด้วยตัวคุณเอง แต่คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายในการได้รับความช่วยเหลือหากคุณต้องการในที่สุด นี่คือภาพรวมคร่าวๆของตัวเลือกการพัฒนาต่างๆที่คุณจะได้รับจากแพลตฟอร์มของเรา   คุณสามารถเริ่มต้นวันนี้และเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด เครื่องมือสร้างแอปที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณมีอิสระในการสร้างแอปประเภทใดก็ได้ที่คุณต้องการ […]

AdminP

January 6, 2021

5 วิธีในการสร้างแอพมือถือ คุณสามารถสร้างแอปของคุณเอง

วิธีในการสร้างแอพมือถือ คุณเคยคิดที่จะสร้างแอปและลงมือทำด้วยตัวเองหรือไม่? คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ ฉันเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์มา 20 ปีแล้ว ตลอดอาชีพการงานของฉันฉันได้สร้างสตาร์ทอัพที่แตกต่างกันห้าแห่ง เมื่อฉันเริ่มพัฒนาแอปครั้งแรกมีเพียงสองทางเลือกคือ Java และ Objective-C โดยทั่วไปคุณมีสองตัวเลือกสำหรับสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถสร้างแอปของคุณเองสำหรับ Android ด้วยแอปหนึ่งและ iOS สำหรับแอปอื่น ๆ แค่นั้นแหละ. แต่วันนี้มีตัวเลือกมากมายที่คุณสามารถสำรวจได้ว่าต้องการเรียนรู้วิธีสร้างแอปหรือไม่ วิธีเหล่านี้มีตั้งแต่เทคนิคมากไปจนถึงเทคนิคไม่ได้เลย ฉันสร้างคู่มือนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นห้าวิธีที่แตกต่างเพื่อสร้าง app จากรอยขีดข่วน แต่ก่อนที่เราจะดำน้ำฉันแค่อยากจะใช้เวลาสักครู่เพื่ออธิบายว่าฉันจัดหมวดหมู่วิธีการต่างๆทั้งห้าวิธีนี้เพื่อสร้างแอปของคุณเอง หนึ่งในเมตริกที่ฉันใช้คือคุณต้องมีเทคนิคอย่างไรในการสร้างแอป ปลายด้านหนึ่งของสเปกตรัมคือนักพัฒนาที่ไม่ยอมใครง่ายๆและอีกด้านหนึ่งคือคนที่มีความเข้าใจและรู้วิธีใช้อินเทอร์เน็ต เมตริกอื่น ๆ ที่ฉันใช้คือวิธีแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นหรือเข้มงวดสำหรับวิธีสร้างแอป ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีเครื่องมือพัฒนาแอปที่ยืดหยุ่นมาก อย่างไรก็ตามคุณต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน หรือคุณอาจมีเครื่องมือที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีเขียนโค้ดเลย แต่อาจมีข้อ จำกัด บางประการเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ฉันจะแสดงกราฟพร้อมเมตริกทั้งสองนี้สำหรับแต่ละวิธีในการสร้างแอป สิ่งนี้จะทำให้คุณเห็นภาพว่าเมธอดอยู่ตรงไหนในสเปกตรัม มาดำน้ำกัน! 5 วิธีในการสร้างแอป วิธี # 1: การเข้ารหัสระดับต่ำ ด้วยการเข้ารหัสระดับต่ำความยากจึงค่อนข้างสูง ในการสร้างแอปโดยใช้วิธีนี้คุณจะต้องเป็นนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญ แต่ความยืดหยุ่นก็สูงมากด้วยการเข้ารหัสระดับต่ำเช่นกัน ดังนั้นจึงมีข้อดีข้อเสียสำหรับตัวเลือกนี้ สำหรับประชากรส่วนใหญ่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือคุณต้องเป็นนักพัฒนาเพื่อสร้างแอปตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการเข้ารหัสระดับต่ำและเป็นนักพัฒนาที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องนั้น แต่ด้านดีที่นี่คือความยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูงสุด นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณกำลังพยายามพัฒนาแอป Augmented Reality หรือเกมที่อัตราเฟรมต่ำลงเหลือเพียงมิลลิวินาทีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง […]

AdminP

January 6, 2021

best mobile app และ การใช้แอพมือถือตามอายุ การใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

best mobile app การใช้แอพมือถือตามอายุ การใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันโดยรุ่น การใช้งานแอพมือถือไม่มีข้อยกเว้น คุณคงคิดว่าคนรุ่นใหม่ใช้เวลากับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าคนที่มีอายุ ถ้าเป็นเช่นนั้นข้อสันนิษฐานนั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มอายุอื่นได้ ดังที่คุณเห็นจากกราฟผู้คนที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปีใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาทีต่อวันในการใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งน้อยกว่าคนในช่วงอายุ 25-34 ปีเพียง 27 นาที แม้แต่ผู้ใช้มือถือที่อายุเกิน 65 ปีก็ใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกือบชั่วโมงทุกวัน การใช้แอพมือถือตามอุปกรณ์ การใช้งานมือถือไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากความแตกต่างระหว่างระบบปฏิบัติการแล้วการใช้งานยังแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ผู้คนใช้ การใช้งานแอพสมาร์ทโฟน เนื้อหาดิจิทัลสามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์จำนวนมาก ผู้คนมีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป คุณยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาและแอพจากสมาร์ททีวีนาฬิกาอุปกรณ์สมาร์ทโฮมและยานพาหนะอัจฉริยะ แต่มีบางประเภทที่มีความโดดเด่นด้วยการใช้งานแอพพลิเคมาร์ทโฟน หมวดหมู่เหล่านี้เป็นหมวดหมู่อันดับต้น ๆ ที่ผู้คนหันมาใช้สมาร์ทโฟน   ในสหรัฐอเมริกา 96% ของเวลาดิจิทัลที่ใช้แผนที่มาจากสมาร์ทโฟน 86% ของเนื้อหาสภาพอากาศดิจิทัลถูกใช้งานผ่านแอพสมาร์ทโฟน เหตุผลมันก็สมเหตุสมผล ผู้คนต้องเข้าถึงแผนที่และบริการ GPS ในระหว่างเดินทางดังนั้นสมาร์ทโฟนจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณมองลึกลงไปในรายการนี้คุณจะเห็นหมวดหมู่อื่น ๆ ที่ไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 47% ของการบริโภคค้าปลีกมาจากแอปบนสมาร์ทโฟน ผู้คนมีช่องทางมากมายในการซื้อทางออนไลน์ แต่ก็ยังเลือกใช้สมาร์ทโฟนในอัตราที่สูง ข่าวสารและข้อมูลเป็นอีกหมวดหมู่ที่กระโดดเข้ามาหาฉัน แม้ว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนจะมีมากกว่า […]

AdminP

January 6, 2021

พัฒนาแอพมือถือ และการใช้งานแอพมือถือในปี 2021

พัฒนาแอพมือถือ และการใช้งานแอพมือถือ เมื่อคุณได้เห็นวิธีที่ผู้ใช้ทั่วโลกดาวน์โหลดแอปแล้วก็ถึงเวลาวิเคราะห์ว่าผู้คนใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไร ผู้ใช้มาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยใช้เวลา 3 ชั่วโมงและ 10 นาทีในแต่ละวันโดยใช้อุปกรณ์ของพวกเขา เวลานี้ใช้ไปกับแอพประมาณ 2 ชั่วโมง 51 นาที (แอพคิดเป็นประมาณ 90% ของการใช้งานสมาร์ทโฟน) วิจัยแสดงให้เห็นว่ามี 80 + ปพลิเคชันที่ติดตั้งบนมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ย แต่จากที่กล่าวมาผู้คนไม่ได้ใช้แอปเหล่านั้นทั้งหมด   คนทั่วไปใช้แอพมือถือ 9 แอพต่อวันและ 30 แอพต่อเดือน หากผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยมีแอพ 80 แอพในโทรศัพท์ นั่นหมายความว่ามากกว่า 62% ของแอพเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้ทุกเดือน สิ่งนี้หมายความว่า? เป็นเรื่องง่าย ผู้คนกำลังดาวน์โหลดแอป และ ไม่ได้ใช้งาน ในความเป็นจริงแล้ว25% ของแอป จะถูกใช้เพียงครั้งเดียวหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วและจะไม่ใช้อีกเลย เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับสถิติการใช้งานแอป ในขณะที่ดำเนินการตามคู่มือนี้ การเก็บรักษาแอพมือถือและการหยุดทำงาน อย่างที่คุณเพิ่งเรียนรู้การใช้งานแอพ ไม่รับประกันหลังจากดาวน์โหลด คุณบางคนอาจทราบถึงเรื่องนี้หากแอป ของคุณถูกนำออกสู่ตลาดแล้ว คุณอาจมีจำนวนการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นในช่วงแรก แต่คุณกำลังดิ้นรนหาเงิน เพราะผู้คนไม่ได้ใช้แอป เป็นปัญหาทั่วไป ที่ฉันพบเมื่อปรึกษากับเจ้าของแอป แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ? วิธีที่ดีที่สุดในการวัดนี้จะมีการเก็บรักษาและการปั่น […]

AdminP

January 6, 2021

การพัฒนาแอพมือถือ สถิติการดาวน์โหลด Apple App Store

การพัฒนาแอพมือถือ ไม่แน่ใจว่าจะสร้างแพลตฟอร์มใดก่อน? ด้วย BuildFire คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้น ขั้นตอนการพัฒนาแอพ ช่วยให้คุณสร้างแอพ iOS และ Android ได้พร้อมกัน คุณจึงสามารถเปิดตัวทั้งในร้านค้าและเพิ่มการดาวน์โหลดจากผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด สถิติการดาวน์โหลด Apple App Store เราได้ดูแล้วว่าทั้งสองร้านค้าแอปเปรียบเทียบกันอย่างไร แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำลายตัวเลขเหล่านี้ลงไปให้มากขึ้นและพิจารณาแต่ละแพลตฟอร์มอย่างละเอียด เริ่มกันที่สถิติการดาวน์โหลด Apple App Store หมวดหมู่ App Store ยอดนิยม เพื่อให้แอปของคุณประสบความสำเร็จคุณต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสร้างแอปใหม่ แอปของคุณอาจมีการปฏิวัติในแง่ของซอฟต์แวร์หรือแนวคิด แต่หากไม่มีตลาดสำหรับการใช้งานคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อดาวน์โหลด ขั้นแรกคุณควรทำความเข้าใจว่าแอปประเภทใดที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุด นี่คือหมวดหมู่ยอดนิยมใน Apple App Store โดยแบ่งตามความพร้อมใช้งาน   หมวดหมู่เกมครอง App Store แต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะสร้างแอปใหม่ตั้งแต่ต้นคุณอาจจะไม่มีเกม ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีร้านค้าอีคอมเมิร์ซ การเปิดตัวแอปเกมสำหรับธุรกิจของคุณไม่สมเหตุสมผลเพียงเพื่อให้แอปของคุณตกอยู่ในหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น หมวดหมู่แอปของคุณต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และหน้าที่ของแอปของคุณ ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของแอปสำหรับธุรกิจหรือไลฟ์สไตล์คุณจะจัดหมวดหมู่เป็นเกมเพื่อทดลองและดาวน์โหลดเพิ่มไม่ได้ อันที่จริงแล้วมันผิดหลักเกณฑ์การตรวจสอบของApp Storeหากคุณไม่เลือกหมวดหมู่สำหรับวัตถุประสงค์หลักของแอปของคุณ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อาจทำให้แอปของคุณถูกลบออกจาก App Store แน่นอนว่าจะไม่มีใครดาวน์โหลดแอปของคุณได้หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ดังนั้นอย่าพยายามหลอกล่อระบบ แอปของคุณยังคงประสบความสำเร็จแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ยอดนิยมก็ตาม ประเภทเหล่านั้นมีการแข่งขันมากขึ้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณคุณอาจกำหนดเป้าหมายหมวดหมู่เฉพาะที่อิ่มตัวน้อยกว่าและพยายามครองส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่าในตลาดขนาดเล็ก […]

AdminP

January 6, 2021

แอพมือถือปี 2021 การดาวน์และสถิติการใช้งาน

แอพมือถือปี 2021 ด้วยผู้ใช้สมาร์ทโฟนกว่า3.2 พันล้านคนทั่วโลกจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่อุตสาหกรรมแอพมือถือจะเฟื่องฟู การใช้งานแอปและสมาร์ทโฟนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัวลงในอนาคตอันใกล้ ตอนนี้คำนึงถึงผู้ใช้แท็บเล็ต 1.14 พันล้านคนทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 36% ในช่วงหกปีที่ผ่านมา หากคุณใช้เวลาสักวินาทีในการค้นหาจากโทรศัพท์ของคุณในระหว่างวันฉันแน่ใจว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าคนอื่น ๆ ก็จ้องมองไปที่อุปกรณ์มือถือเช่นกัน ในความเป็นจริงการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันโดยเฉลี่ยตรวจสอบโทรศัพท์ทุก ๆ 12 นาที 10% ของผู้คนตรวจสอบโทรศัพท์ทุกๆ 4 นาที เราใช้โทรศัพท์ในที่ทำงานที่บ้านบนถนนในขณะที่เรารับประทานอาหารอยู่บนเตียงและแม้แต่ในรถของเรา คุณอาจกำลังอ่านสิ่งนี้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ในขณะนี้ ทุกคนทำอะไรบนโทรศัพท์ ดี88% ของเวลาโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการปพลิเคชัน นี่เป็นข่าวที่ให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่เป็นเจ้าของแอปหรือมีแผนจะพัฒนาแอป แต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้ต้องมีสองสิ่งเกิดขึ้น ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแอปของคุณ ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้แอปของคุณ การกระทำที่ดูเหมือนเรียบง่ายทั้งสองนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเขียนคู่มือนี้ แน่นอนว่าเรารู้ว่าผู้คนใช้แอปมากขึ้นกว่าเดิม แต่นั่นเป็นเพียงแค่การขูดขีดพื้นผิวในแง่ของข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการใช้งานนี้ คุณไม่สามารถพัฒนาแอปจากข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว ก็เหมือนกับการพูดว่า“ คนชอบกินฉันก็เลยจะเปิดร้านอาหาร” หากคุณต้องการแข่งขันและเรียกร้องส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้คุณต้องมีความเข้าใจมากขึ้นว่าผู้คนดาวน์โหลดและใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไร ใช้การวิจัยที่ฉันได้ระบุในคู่มือนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาหรือปรับปรุงการตรวจสอบมือถือของคุณ สถิติแอพมือถือที่สำคัญ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่คาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า935 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2566 Apple App Store มีแอพให้ดาวน์โหลด1.96 ล้านแอพ มีแอพ 2.87 ล้านแอพให้ดาวน์โหลดบน Google Play Store 21% ของ […]

AdminP

January 6, 2021