Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

อะไร? ที่ทำให้ e-Learning Platform เป็นที่นิยมในการศึกษาของ “สังคมไทย” มากขึ้น!!

สำหรับเมืองไทยนั้น การศึกษาแบบ e-learning ใน สังคมไทย เรียนผ่านสื่อทางวิทยุโทรทัศน์ได้มีมาช้านานแล้ว ซึ่งเป็นการศึกษา ด้วยตัวเองผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ผสมกับการเข้าห้องเรียนบ้าง เป็นบางครั้ง เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยู่ไกลสถานศึกษา หรือคนทำงาน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือเพิ่มระดับการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ทางวิทยุ โทรทัศน์ ตามเวลาที่ออกอากาศ ซึ่งผู้เรียนจะสามารถ ตรวจสอบเช็คตารางเวลา ของการเผยแพร่ทางสื่อเหล่านั้นได้จากตารางทางสถาบัน การเรียนด้วยวิธีนี้ เป็นการเรียนที่ใดก็ได้ ที่มีอุปกรณ์อย่างวิทยุ โทรทัศน์ ข้อดีของการเรียนแบบนี้ ก็คือ นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไปยังสถานศึกษา สามารถเรียนอยู่กับที่บ้านได้ แต่ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนของการเผยแพร่ข่าวสาร ซึ่งผู้เรียน ต้องคอยติดตามเอง ไม่สามารถเลือกเวลาด้วยตนเองได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ แต่อาจไม่สะดวกนัก ในแง่ของเวลาที่เรียน เพราะมีการกำหนดตายตัวโดยทางผู้สอน ไม่ใช่ผู้เรียน

เมื่อเราได้พิจารณาถึงปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระแสความนิยม การใช้ E-Learning ใน สังคมไทย กันอย่างแพร่หลาย อาจจะมีหลายอย่าง หลายหลักการ ซึ่ง K&O เราได้รวบรวมไว้ พอประมวลได้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนี้คะ

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระเเสความนิยมการใช้ e-learning Platform ในด้านการศึกษาของ “สังคมไทย” 

1. เนื่องจากนโยบาย 

ด้านการศึกษาของชาติ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญ ในการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา คุณภาพด้านการศึกษาของประเทศ โดยได้บัญญัติไว้ใน หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อัน ประกอบด้วย มาตรา 63, มาตรา 64, มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 67,มาตรา 68 และมาตรา 69 

2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

 การศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ ที่เข้าใจในเรื่องนวัตกรรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้กับการศึกษาอย่างเหมาะสม

3. ความรู้ความสามารถ

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ของครู/อาจารย์ในสถานการศึกษาทุกระดับ

4. ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร

5. ความพร้อมด้านซอฟแวร์ (Software)

ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคทางซอฟต์แวร์มีโปรแกรมสำเร็จรูปด้านต่าง ๆ จำหน่ายในราคาถูกลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสื่อสารที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ก็ได้พัฒนาไปมาก อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น

6. ความพร้อมของการใช้ สื่อประสม (Multimedia) ที่มีคุณภาพ

7. การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ E-Learning 

ในประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เกิดการใช้ E-Learning หรือพัฒนารูปแบบ ตามความต้องการ ที่จะใช้ได้อย่างหลากหลาย มีผู้รวบรวมประโยชน์ของ E-Learning ไว้ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โดยการใช้สื่อประสม (Multimedia) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และคลังความรู้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการเรียน การสอน ของครูและนักเรียน

  • เกิดเครือข่ายของความรู้ คลังความรู้ ที่ถูกสร้างและจัดเก็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้สามารถ แลกเปลี่ยน ความรู้กันและกันได้ และความรู้ จากแหล่งนี้ จะทันสมัยกว่าเอกสารตำราทั่วไป เพราะข้อมูลมีการปรับปรุง (update) เป็นประจำ

  • ส่งเสริมผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ สืบค้นวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อาศัยสื่อ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ทางการศึกษา โดยมีครู อาจารย์เป็นที่ปรึกษา และชี้แนะแนวทาง

  • สร้างความเท่าเทียม ทางการศึกษา ระหว่างชนบทและเมือง โดยฝึกอบรมครู/อาจารย์ในชนบทให้มีความสามารถเชื่อมต่อเข้าไป ศึกษาหาความรู้ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วย ให้เด็กในชนบท ได้เรียนรู้ ได้เครือข่ายสารสนเทศเพิ่ม และกระจาย โอกาสทางการศึกษาให้ คนไทยทั้งในเมืองและชนบท

  • ใช้ทรัพยากร ทางการศึกษาร่วมกัน เนื่องจากมีคลังความรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการ ให้คนทั่วโลก สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้

  • สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) มาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

Related Articles