Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

หนังสือสัญญาค้ำประกัน ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อรับรอง

หนังสือสัญญาค้ำประกัน คือ หนังสือที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารเพื่อรับรองว่า ธุรกิจนี้จะทำการจ่ายเงินหรือทำตามสัญญาต่างๆที่ทำกับคู่ค้าหรือทำกับลูกค้า จะคุ้มครองคนขายและคนซื้อได้ทั้ง 2 ฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนให้เอง หรือ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นลักษณะการให้บริการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบของลูกค้าต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นคู่สัญญาของลูกค้า ว่าหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทำไว้ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน

ประโยชน์ของหนังสือสัญญาค้ำประกัน คือ- หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่เป็นคู่ค้า จะได้รับการคุ้มครองจากธนาคารอีกชั้น หากเกิดกรณีผิดนัดไม่ทำตามสัญญา ธนาคารจะรับผิดชอบแทน

– หนังสือสัญญาค้ำประกันมีหลายประเภท ทำให้สามารถให้ความคุ้มครองได้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ

– การทำหนังสือสัญญาค้ำประกันนั้น ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าการค้ำประกันด้วยหลักทรัพย์

– ลูกค้าที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือ ติดต่อทำสัญญากับหน่วยราชการ หรือผู้รับประโยชน์อื่นๆ สามารถขอออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อนำไปวางเป็นประกันแทนการวางหลักทรัพย์อื่นได้ เช่น เงินสด พันธบัตร เป็นต้น

ประเภทหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารให้บริการ ส่วนใหญ่จะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน เช่น

แบงก์ชาติได้ฤกษ์รื้อซอฟต์โลน
ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยมีแนวโน้มเกินดุล ติดตามการระบาดของโควิด-19 ในไทย
• หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา หรือประมูลราคา (Bid Bond)

• หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) เช่น หนังสือค้ำประกันการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง หนังสือค้ำประกันการชำระค่าสินค้า และหนังสือค้ำประกันค่าไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้วงเงินของหนังสือค้ำประกันจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยระยะเวลาการค้ำประกันขั้นต่ำจะอยู่ที่ 90 วัน หลักประกัน เช่น เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 

เอกสารตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน เช่น เอกสารการประกวดราคาจัดซื้อ และ/หรือจัดจ้าง หนังสือสัญญา และ/หรือร่างสัญญา ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) เป็นต้น

ตัวอย่าง หรือแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันจากผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ

เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เช่น เอกสารแสดงตน , เอกสารทางการเงิน , เอกสารหลักประกัน (ตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด)

อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

ทุกวันนี้การขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับประโยชน์ อีกทั้งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก สะดวกในการใช้งาน และสามารถอนุมัติได้ฉับไว

 

 

การทำธุรกิจทุกวันนี้ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ความมีชื่อเสียง ประสบการณ์ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน ฯลฯ ซึ่งแน่นอนการมีประวัติกับธนาคารในด้านสินเชื่อย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีตามกันมา ซึ่งสินเชื่อที่จำเป็นกับการทำธุรกิจก็มีให้บริการอยู่หลากหลายประเภท และหนึ่งในนั้นก็มีสินเชื่อที่เราเรียกกันว่า หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) หรือ ตัวย่อ คือ LG วันนี้เราจะแนะนำหนังสือค้ำประกัน ให้ได้รู้จักกัน หนังสือสัญญาค้ำประกัน

ประเภทสัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญานายหน้าและตัวแทนฯ แบบเปิด และสัญญานายหน้าและตัวแทนฯ แบบปิด

ซึ่งสัญญาทั้งสองแบบนี้มีประเด็นความแตกต่างอยู่ที่บุคคลซึ่งจะมีสิทธิ์ขายหรือเป็นนายหน้าของอสังหาฯ นั้น ๆ โดยสัญญาฯ แบบปิดจะจำกัดสิทธิ์ผู้ที่ขายและเจาะจงนายหน้ามากกว่าสัญญาฯ แบบเปิด

สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบเปิด

ลักษณะของสัญญาประเภทนี้จะคล้าย ๆ กับการบอกขายอสังหาฯ ต่อ ๆ กันไปโดยไม่จำกัด เพียงแต่มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้อยู่ในรูปสัญญาเท่านั้น ระบุผลตอบแทนของนายหน้า และตั้งราคาขาย

โดยสัญญาแบบเปิดนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของอสังหาฯ หรือผู้ขาย สามารถใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนฯ ได้หลายรายพร้อม ๆ กัน โดยจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายหน้าหรือตัวแทนที่เป็นผู้ชี้ช่องทางไปสู่ผู้ซื้อและเกิดการซื้อขายได้เพียงรายเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้สัญญาฯ แบบเปิดยังเปิดโอกาสให้เจ้าของทรัพย์สามารถขายอสังหาฯ ด้วยตัวเองได้ และในกรณีที่เจ้าของขายอสังหาฯ ได้ด้วยตนเองก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่นายหน้าหรือตัวแทนฯ ใด ๆ ทั้งสิ้น

  • การทำงานกับนายหน้า หรือ ตัวแทนการขาย ต้องมีการทำรายละเอียด ข้อตกลง ที่ระบุในสัญญาขึ้น โดยจะแบ่งเป็นสัญญาแบบเปิด กับ สัญญาแบบปิด

  •  นายหน้า หรือ ตัวแทนการขาย สามารถให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานระหว่างตัวแทนฯ กับเจ้าของอสังหาฯ นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นจึงจำเป็นต้องมีการทำสัญญานายหน้าหรือตัวแทนอสังหาฯ ขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างสองฝ่ายในเรื่องหน้าที่ ระยะเวลาและผลตอบแทน

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

Related Articles