Chinese (Simplified)EnglishThai
Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

สร้างความสำเร็จ ให้องค์กรด้วยเครื่องมือสำคัญ (Design Thinking)

สร้างความสำเร็จ

การ สร้างความสำเร็จ ขององค์กรก็เหมือนความสำเร็จของทุกคนในองค์กรเช่นกัน องค์กรเติบโตมีกำไร พนักงานทุกคนก็ย่อมได้รับผลดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง หรืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทุกคน การ สร้างความสำเร็จ ก็ถือเป็นกลยุทธอย่างหนึ่งที่จะนำพาทุกคนในองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นควรเริ่มจากกระบวนการทางความคิด ซึ่งกลยุทธแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่อยากนำเสนอกันในวันนี้

อยากสร้างความสำเร็จ

ประเด็นสำคัญในการ สร้างความสำเร็จ ด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ

 

1. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

จะทำให้เรามองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคได้

 

2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

จะทำให้เรารู้จักมองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการทำงานต่างๆ ได้รอบทิศและรอบคอบขึ้น

 

3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ฝึกให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีลำดับการบริหารจัดการที่ดีไม่ว่าจะนำไปใช้กับการปฎิบัติงานอย่างไรก็ตาม 

ความสำเร็จที่ต้องสร้าง

4. สร้างความสำเร็จ

ทำไมองค์กรต้องเรียนรู้เรื่อง Design หรือ “การออกแบบ” ทั้งๆ ที่องค์กรไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสร้างสรรค์, ศิลปะ, ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ด้านสถาปัตยกรรมเลยแม้แต่น้อย ความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดดั้งเดิมแบบยุคเก่าที่ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของ “การออกแบบ” ใหม่ เพราะในยุคนี้การออกแบบหรือ Design นั้นเป็นได้มากกว่าแค่การคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ออกมาเป็นวัตถุจับต้องได้ แต่การออกแบบจริงๆ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเลยทีเดียว

 

5. การออกแบบที่กำลังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับองค์กรต่างๆ

นั้นก็คือ Design Thinking หรือ “กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ” นั่นเอง กระบวนการคิดนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรตลอดจนปลูกฝังระบบวิธีคิดรูปแบบนี้ให้กับบุคลากรในองค์กรที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองได้ด้วย ซึ่งกระบวนการคิดในรูปแบบนี้มีลักษณะและกระบวนการที่สร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ช่วยทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างดีทีเดียว

คิดแนวออกแบบ

6. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด การแก้ปัญหาบนพื้นฐานกระบวนการนี้จะเน้นยึดไปที่หลักของผู้ใช้/ผู้บริโภค (User-centered) เป็นหลัก โดยมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ตอบโจทย์ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

เพื่อความสำเร็จ

ประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบ

 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มีประโยชน์มากมาย ทั้งต่อบุคลากรไปจนถึงองค์กรเลยทีเดียว ซึ่งประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้นมีดังนี้

คิดเพื่อความสำเร็จ

1. ฝึกกระบวนการแก้ไขปัญหาตลอดจนหาทางออกที่เป็นลำดับขั้นตอน

 ปกติเราอาจจะมีการหาทางแก้ปัญหาแบบสะเปะสะปะ ไม่มีการหาสาเหตุ หรือไม่มีการมองรอบด้าน กระบวนการนี้จะทำให้เรามองอย่างรอบคอบและละเอียดมากขึ้น ทำให้เราเข้าใจปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และแก้ไขได้ตรงจุด

 

2. มีทางเลือกที่หลากหลาย 

การคิดบนพื้นฐานข้อมูลที่มีหลากหลาย ตลอดจนพยายามคิดหาวิถีทางหรือแชร์ไอเดียที่ดีออกมาหลากหลายรูปแบบ ทำให้เรามองเห็นอะไรรอบด้าน และมีตัวเลือกที่ดีที่สุด ก่อนนำไปใช้แก้ปัญหาจริง หรือนำไปปฎิบัติจริง

มีตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด: เมื่อเรามีตัวเลือกหลากหลายเราก็จะรู้จักคิดวิเคราะห์ และการคิดวิเคราะห์นี้เองจะทำให้เราสามารถเลือกทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดได้ มีประสิทธิภาพมากกว่า

 

3. ฝึกความคิดสร้างสรรค์

การแชร์ไอเดีย ตลอดจนระดมความคิดนั้น จะทำให้สมองเราฝึกคิดหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ หลากหลายมุมมอง และทำให้เรารู้จักหาวิธีแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ที่เป็นพื้นฐานที่ดีในการแก้ปัญหา ตลอดจนการบริหารจัดการเช่นกัน

ความสำเร็จสร้างได้

5. เกิดกระบวนการใหม่ตลอดจนนวัตกรรมใหม่

มีการคิดมากมายหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนแชร์ไอเดียดีๆ มากมาย การที่เราได้พยายามฝึกคิดจะทำให้เรามักค้นพบวิธีใหม่ๆ เสมอ หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้เช่นกัน

 

6. มีแผนสำรองในการแก้ปัญหา

การคิดที่หลากหลายวิธีนอกจากจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์เลือกวิธีที่ดีที่สุดได้แล้วนั้นก็ยังทำให้เรามีตัวเลือกสำรองไปในตัวโดยผ่านกระบวนการลำดับความสำคัญมาเรียบร้อยแล้ว ทำให้เราสามารถเลือกใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีหากวิธีการที่เลือกไม่ประสบความสำเร็จ

 

7. องค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ

เมื่อบุคลากรถูกฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบแบบแผนแล้วจะปลูกฝังระบบการทำงานที่ดี นั่นย่อมส่งผลให้องค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์กรไปในตัว

ความสำเร็จ

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)

 

การที่จะ สร้างความสำเร็จ ต้องทำความเข้าใจในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process)

จะสามารถทำให้เราลำดับการปฎิบัติการ ตลอดจนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปจนถึงสามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลลัพธ์เพื่อมาตอบโจทย์ที่ต้องการได้ ซึ่งกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ในรูปแบบสากลนั้นมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจและเป็นขั้นตอนดังนี้

อะไรสร้างความสำเร็จ

1. Empathize – เข้าใจปัญหา

ขั้นแรกต้องทำความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ในทุกมุมมองเสียก่อน ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไขนี้เพื่อหาหนทางที่เหมาะสมและดีที่สุดให้ได้ การเข้าใจคำถามอาจเริ่มตั้งด้วยการตั้งคำถาม สร้างสมมติฐาน กระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาให้ถ้วนถี่ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนให้ได้ การเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งถูกต้องนั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

สร้างความสำเร็จให้ได้

2. Define – กำหนดปัญหาให้ชัดเจน

เมื่อเรารู้ถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้ว ให้นำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อที่จะคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง กำหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฎิบัติการต่อไป รวมถึงมีแก่นยึดในการแก้ไขปัญหาอย่างมีทิศทาง

สร้างความสำเร็จ

3. Ideate – ระดมความคิด

การระดมความคิดนี้คือการนำเสนอแนวความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่มีกรอบจำกัด ควรระดมความคิดในหลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ ออกมาให้มากที่สุด เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะนำไปประเมินผลเพื่อสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเกิดจากความคิดเดียว หรือเลือกความคิดเดียว แต่เป็นการผสมผสานหลากหลายความคิดให้ออกมาเป็นแนวทางสุดท้ายที่ชัดเจนก็ได้ การระดมความคิดนี้ยังช่วยให้เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้านและละเอียดขึ้นด้วย รวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบได้ด้วยเช่นกัน

การคิดเป็นขั้นตอน

4. Prototype – สร้างต้นแบบที่เลือก

หากเป็นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขั้น Prototype นี้ก็คือการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบจริงก่อนที่จะนำไปผลิตจริง สำหรับในด้านอื่นๆ ขั้นนี้ก็คือการลงมือปฎิบัติหรือทดลองทำจริงตามแนวทางที่ได้เลือกแล้ว ตลอดจนสร้างต้นแบบของปฎิบัติการที่เราต้องการจะนำไปใช้จริง

คิดสร้างความสำเร็จ

5. Test – ทดสอบ

ทดลองนำต้นแบบหรือข้อสรุปที่จะนำไปใช้จริงมาปฎิบัติก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินผล เสร็จแล้วก็นำเอาปัญหาหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้จริงอีกครั้งนั่นเอง

ความสำเร็จสร้างได้

ทิ้งท้ายด้วยบทความโบนัส สร้างความสำเร็จ กับนิสัยคนสำเร็จ 5 อย่าง

ใครๆ ก็อยากเป็นคนรวย เป็นคนมีเงินเยอะๆ เป็นคนที่ใช้ชีวิตสบายๆ ได้ ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ ซื้ออะไรก็ได้ที่อยากซื้อ ใครๆ ก็อยากมีชีวิตสุขสบายครับ เรามักจะคิดว่าคนรวยส่วนใหญ่โชคดี ดวงดี แต่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้ว รวยได้ก็มาจากการทำงานตรากตรำคร่ำเครียดเป็นเวลาหลายๆ ปี กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ แล้วเขามีนิสัยอย่างไรบ้าง ที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้ตัวเอง เรามาดูกันครับ

 

1. เป้าหมายชัดเจน


ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และการทำงานนั้น จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตครับ คนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม จะทำให้สำเร็จได้ก็จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน หากเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหน แล้วเราจะวางแผนการเดินทางยังไง จริงไหมครับ แล้วเราค่อยนำเอาเป้าหมายหลักนั้น มาแบ่งย่อย ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน ถึงจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ในระยะเวลาที่เราวางแผนเอาไว้

 

2. สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำรายวัน


คนเราบางทีทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด วันๆ บางทีก็ลืมนะครับว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เราทำ จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ ดังนั้น สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือการมีรายการสิ่งที่เราจะต้องทำรายวันเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง กำลังทำอะไรอยู่ และจะต้องทำอะไรบ้าง ต้องทำแต่ละอย่างให้สำเร็จเมื่อไหร่ เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่ เป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้จริงๆ และเราไม่ได้เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น และไม่ได้ทำให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้ครับ

 

3. เสริมสร้างความรู้ให้ตัวเอง


คนรวยที่ประสบความสำเร็จจะหาเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสม่ำเสมอครับ นอกจากจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้ว การอ่านหนังสือ การหาความรู้เพิ่มเติม การศึกษาเพิ่มเติม การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญครับ ดังนั้น การค้นหาสิ่งใหม่ๆ การศึกษาหาความรู้ การฝึกทักษะใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญ หากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตครับ

 

4. ทุ่มเททำงาน


การจะประสบความสำเร็จ ไม่มีทางลัดครับ ไม่มีใครเดินขึ้นบันไดแทนเราได้ หากเราจะไม่เดินไปสู่เป้าหมายด้วยตัวเราเอง คนที่ประสบความสำเร็จต่างก็พยายามแล้ว พยายามอีก ขยันทำงาน ล้มเหลว แต่ไม่ล้มเลิก การทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อให้งานประสบความสำเร็จนั่นเองครับ

 

5. ทุ่มเทให้กับครอบครัว


ไม่ว่างานจะหนักหนาแค่ไหน คนประสบความสำเร็จจะไม่เคยลืมครอบครัวครับ ความสำคัญของครอบครัวมาเป็นอันดับแรก คนเหล่านี้รู้ดีว่า ไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหน ก็ใช้เงินซื้อความสุขกับการมีครอบครัวไม่ได้ ดังนั้น การให้ความสำคัญ ทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับ

 

6. ไม่หวังโชคลาภ


คนรวย คนประสบความสำเร็จจะไม่หวังโชคลาภครับ เพราะเขาเชื่อว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความพยายาม และการทำงานหนักนั่นเองครับ

เห็นมั้ยครับ ว่านิสัยของคนรวยก็ไม่ได้จะต่างจากนิสัยของเราเท่าไหร่ ดังนั้น เพียงเรารู้จักการสร้างวินัยในการออมเงิน เก็บเงิน การลงทุนเพื่อนำเงินมาต่อเงิน ทำงานเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เราก็สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเราได้เช่นกันครับ

Related Articles