Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

บริการ e-service ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน

บริการ e-service  ช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและความล่าช้าได้ จะเน้นที่การให้บริการภาครัฐในด้านบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดการให้บริการที่ดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ ตามสโลแกน 4 ท. คือ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของ e-government ซึ่งเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันเพราะ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาตามนโยบาย e-government

แม้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบัญญัติให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตได้กำหนดระยะทำงานไว้ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันรับเรื่อง และประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

แต่หน่วยงานบางแห่งเหลี่ยมจัดครับ พระราชกฤษฎีกาบัญญัติไว้ก็บัญญัติไป เพราะมีวิธีการหลบเลี่ยงอยู่แล้ว วิธีการเลี่ยงนั้นเขารู้กันทั้งบาง แต่อธิบดีของหน่วยงานนั้นกลับไม่เห็นหรือไม่ทราบ แล้วก็ไม่ได้ทำอะไร

ใหญ่ครับ…เขายิ่งใหญ่จริงๆ

วิธีการเลี่ยงพระราชกฤษฎีกานั่นหรือครับ สำหรับท่านที่ไม่เคยอ่าน การเลี่ยงกระทำกันเริ่มตั้งแต่ประชาชนไปยื่นเรื่องในครั้งแรกแล้วละครับ ยื่นนะยื่นได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าไว้ในระบบหรอกครับ

ใช้เวลาในตอนที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าระบบนี่แหละ สำหรับข้าราชการบางคนเป็นเวลาในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เพราะเอกสารที่ยื่นไป ทั้งๆ ที่เคยยื่นกันแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็ยังแก้แล้ว…และแก้อีก

การแก้เอกสารนั้น เจ้าหน้าที่บางคนไม่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขในคราวเดียวกันทั้งหมดหรอกครับ แก้จุดนี้แล้วอาจต้องไปแก้ที่จุดอื่นอีก แก้จนกระทั่งผู้ยื่นคำขอทนไม่ไหว เอาเงินเข้าไปช่วยแก้ก็เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงให้ไปยื่นคำขอเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องเข้าไว้ในระบบ

 

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการนำระบบ e-Service มาใช้กันหลายแห่ง แทบจะทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยที่มีบริการต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือบริการที่ทางหน่วยงานจัดเตรียมให้ผู้ใช้งานเข้ามาใช้บริการได้สะดวก จึงเป็นเหตุผล ให้ตอนนี้ เว็บไซต์หน่วยงาน ควรมี e-Service ตอนนี้เราจะมาดูว่ามีหน่วยงานที่ไหนบ้างที่มีการใช้งาน e-Service

1. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
ปัจจุบันมีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา การจัดซื้อแบบออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนบริษัทผู้ค้า การทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ทั้งในลักษณะที่เป็นระบบปิด เช่น อินทราเน็ต หรือระบบเปิด

ภาพเว็บไซต์ EGP เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

2. การชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Revenue)
การชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ด้วยการมีโครงการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริการให้แก่ผู้เสียภาษี และเพื่ออำนวย ความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้เสียภาษี เป็นการลดต้นทุนของผู้เสียภาษีในการเดินทางไปเสียภาษี และเป็น การลดภาระ ลดขั้นตอน และลดเวลาในการดำเนินงานรับแบบแสดงรายการเสียภาษี ชำระภาษี งานบันทึกข้อมูล และงานจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนคำใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

รวมทั้งลดตันทุนด้านบุคลากรของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งทำให้เกิดระบบงานเพื่อใช้ในการควบคุม ติดตามผล และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกระดับชั้นและทุกขั้นตอนการทำงาน และสร้างมาตรฐานในด้านการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเกิดความโปร่งใสในระบบงาน และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี

ภาพเว็บไซต์กรมสรรพกร

3. บริการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ (e-Service)
เนื่องจากในสมัยก่อนการทำเรื่องเอกสารจะต้องมีการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความล่าช้า และสิ้นเปลือง ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ต่าง ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญ และใส่ใจประชาชน จัดทำ e-Service ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถยื่นเอกสารและดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ก็สามารถ จัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดรายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น บริการ e-service

ภาพเว็บไซต์ e-Service

สรุปเรื่อง e-Service
ประเทศไทยหลังจากที่ได้มีการจัดทำ Web Site ในรูปแบบ One stop service แล้วก็จะมีการจัดให้มีบริการรวมอยู่ที่เดียวกัน ส่งผลดีแก่การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ถ้าประชาชนต้องการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การจัดหาและจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ตรวจค้นทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ บริการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าและแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมัน หรือยื่นเอกสารออนไลน์ ก็ไม่ต้องไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบล แต่สามารถเข้าไปใช้ได้เลยที่ www.eservice.inthai.info/public/ เป็นต้น

นอกจากนี้ก็มีการบริการบนเว็บไซต์คนไทยดอทคอม ของกรมการปกครอง ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการรัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การขอคัด รับรองสำเนาทะเบียนราษฎร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน การตรวจสอบประวัติบุคคล เป็นการรวมการให้บริการของส่วนราชการต่างๆที่ได้จดทะเบียนไว้กับทางราชการ ได้แก่ การตรวจสอบ รายการหนังสือเดินทาง การตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง เป็นต้น

ทั้งนี้อีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการของไทยในอนาคต คือ พัฒนาการให้บริการในขั้นต้นเริ่มจากการให้บริการแบบฟอร์มออนไลน์ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะของ On-Line Transaction จากที่บ้านโดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเอง ต่อมาค่อยๆพัฒนาเป็นรูปแบบ e-service อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

คำถาม : ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Government e-Service) คืออะไร
คำตอบ : ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คือ การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ เกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการ อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ครอบคลุมถึง

  • ระบบดังกล่าวมีการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอกหรือไม่ โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้ง ประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร
  • ระบบดังกล่าวมีการให้ข้อมูล สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานท่านหรือไม่

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

Related Articles