Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

บริการอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกสำหรับสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป

อาจกล่าวได้ว่า บริการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา บริการอิเล็กทรอนิกส์

ความสำคัญของ E-SERVICE
ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจมีความสนใจในการที่จะสร้างเว็บไซต์ (Web Site) เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ (E-Business) หรือ ทำการค้า (E-Commerce) รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด (E-Marketing) ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ด้านการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เดิมทีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเว็บไซต์คือเป็นสื่อกลาง (Media) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปสู่ลูกค้า หรือเรียกว่า “E-Service” ด้วยประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตคือ “any time, any where, any person”
E-SERVICE นั้นสามารถมีอยู่ได้ในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชน เพราะจะทำให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย สามารถติดต่อกับภายนอกได้ ถ้าหน่วยงานไหนไม่ทำหน่วยงานที่มี E-Service หน่วยงานก็ที่ล้าสมัยทันที จะเป็นหน่วยงานที่ถูกทอดทิ้ง เพราะไม่สามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้
E-SERVICE นั้น อาจมีส่วนที่ย่อยๆๆ ลงไปได้ อาจมีหลายๆองค์ประกอบมารวมกัน อีกทั้งนี้ E-Service ก็ยังสามารถ เป็นองค์ประกอบย่อยของ E-Government หรือ E-University ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์หลักของ E – Services คือการมีกวีนิพนธ์ที่เลือกคัดตัดตอนมาจากหลายเล่มของเครือข่าย resident บริการซอฟต์แวร์เข้าถึงได้ผ่านทางโปรโตคอลมาตรฐานที่มีความหมายสามารถค้นพบอย่างสม่ำเสมอและรวมอยู่ในโปรแกรม การศึกษาพิเศษเสริมความหมายให้แก่ E – Service โดยการพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามารถอัจฉริยะเพื่อการ choreography อย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการจึงคำว่า “ฉลาด E – Services”

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการเสนอองค์ประกอบของอัจฉริยะ E – Service บริการในลักษณะที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในช่วงของการบริการที่เกี่ยวข้องกับหลายองค์กรอิสระเสมือน (หมวด) คาดว่ากรอบที่กำหนดและสนับสนุนองค์ประกอบของอัจฉริยะ E – Services จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งขององค์กรเสมือน dynamic (DVEs) เป็นสถานการณ์ธุรกิจสมัคร

เป้าหมาย
E-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

วิเคราะห์E – SERVICES กับสัมพันธ์กับสังคมปัจจุบัน

1.Electronic Banking Service

คือการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Service ) เป็นธุรกิจของธนาคารที่เปิดดำเนินการธุรกรรม ดังนี้ การโอนเงิน , ตรวจสอบยอดคงเหลือ , ตรวจสอบรายการทางการเงิน , การลงทุน, การซื้อพันธบัตรและ การยื่นขอเอกสารสินเชื่อ

2.Online Bill – Paying Service

คือ การให้บริการชำระเงินออนไลน์ ( Online Bill-Paying Service ) เป็นที่นิยมมากในทุกด้าน เช่น ธุรกิจธนาคาร, ธุรกิจประกันชีวิต , ธุรกิจค้าส่ง , ธุรกิจแฟรนไชส์และสถาบันการศึกษา

3.Job Marker Service

คือ การให้บริการตลาดนัดแรงงาน ( Job Market Service) เป็นสื่อกลางที่ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครงานและประกาศฝากรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่นเดียวกับผู้สมัครงานก็สามารถหางานตามตำแหน่งงานที่ตนเองต้องการ

4. Travel and Tourism Service

คือ การให้บริการเดินทางและท่องเที่ยว ( Travel and Tourism Service ) เป็นการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ( E-Travel ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ การให้บริการข้อมูลที่พักโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทรับจัดทัวร์ บริษัทวางแผนการท่องเที่ยว เส้นทางเดินรถ เบอร์โทรศัพท์เป็นต้น

5. Community Service

คือ การให้บริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส์( Communities Service ) ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Community )หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชุมชนเสมือน ( Virtual Communities ) หมายถึง สถานที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความสนใจในเรื่องนั้นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสนทนา( Chat Room )หรือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ( Web broad )

6. E-Learning Service

คือ เว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งเนื้อหาวิชาต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุก ซึ่งในขณะนี้ ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ รวมไปถึงคณาอาจารย์ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ กำลังรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่สนใจ และต้องการหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

 

ที่มา

https://www.gotoknow.org/posts/387824

http://marisa-ak.blogspot.com/

Related Articles