Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

บริการประชาชน ข่าวของการบริการสาธารณะของคนไทย

บริการประชาชน การให้บริการในมิติใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนนั้น กระทรวงมหาดไทยมีความภูมิใจในการปรับปรุง 2 ลักษณะ คือการจัดระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ และการเพิ่มเวลาการให้บริการ

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำขึ้น โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป การเสียภาษี ณ จุดเดียว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 17 สำนักงานเขต ได้แก่ ราชเทวี พญาไท บางพลัด จอมทอง บางเขน ราษฎร์บูรณะ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางกะปิ ประเวศ หนองจอก คลองเตย ห้วยขวาง บางกอกใหญ่ หนองแขม บางซื่อ และปทุมวัน

กรมการปกครอง ได้จัดให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยรวมงานต่างๆ ไว้ ณ จุดเดียว ซึ่งมีการจัดทำสำนักบริการแบบเบ็ดเสร็จ ต้นแบบ 8 แห่ง ได้แก่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานีและ อ.สะเดา จ.สงขลา

กรมการปกครอง พัฒนาการบริการโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายจากสำนักทะเบียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในระยะแรก 211 แห่ง ทำให้ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วขึ้น เช่น

– การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า จากเดิม 30 นาที ลดเหลือ 15 นาที

– การจดทะเบียนรับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม จากเดิม 3 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 30 นาที

– การเปลี่ยนชื่อตัว จาก 1 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 15 นาที

– การขออนุญาตมีอาวุธปืน จาก 15 วัน ลดลงเหลือ 5 วัน เป็นต้น

การไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 14 เขต ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประมวล รุจนเสรี) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยให้บริการในเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า การวางหลักประกันส่วนลดทหารผ่านศึก การโอนสิทธิ์ เปลี่ยนชื่อ การรับชำระค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและการติดต่อประสานงานเดินสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น

สำหรับการจัดให้บริการของศูนย์บริการร่วม ได้รวมหน่วยงานสาธารณูปโภค คือการขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา และขอเลขบ้านของกรุงเทพมหานครมาให้บริการด้วย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อสารมวลชนอย่างสม่ำเสมอ

 

การเพิ่มเวลาให้บริการ เน้นการเพิ่มเวลาให้บริการมากขึ้น โดยจังหวัดและอำเภอได้ขยายเวลาการบริการประชาชนในวันปฏิบัติราชการ ช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง) เพิ่มชั่วโมงทำงานในวันเสาร์ และวันหยุดสำคัญของทางราชการ เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะนี้ได้มีประชาชนมาใช้บริการเรื่องทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ร้องทุกข์ และอื่นๆ มากกว่า 29,076 ราย พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือบริการประชาชน แจกจ่ายเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 เล่ม

กรมที่ดิน จัดทำโครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน โดยเพิ่มเวลาบริการทั่วประเทศ 360 แห่ง ขณะนี้มีประชาชนมากกว่า 40,000 คน ได้รับความสะดวกในการให้บริการจากเวลาเดิม 08.30 น. – 16.30 น. เปลี่ยนเป็น 08.00 น. ถึง 18.00 น. การให้บริการดังกล่าว ได้แก่

การให้บริการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ พื้นที่ทุกประเภท

ยกเว้นการจดทะเบียนที่ต้องมีประกาศและรังวัด

โครงการเปิดช่องงานเบ็ดเตล็ด เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง เช่นให้บริการคำขอรับรอง

ราคาประเมิน คำขอแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล คำขอคัดค้าน เป็นต้น

3. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการ หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกมากขึ้น คือ

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เริ่มทดลองใช้โปรแกรมประกวดราคาทางอิเล็คโทรนิกส์ (E – Procurement Auction) เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2545 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประกอบการอย่างมาก ซึ่งจะต้องทำการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังพัฒนาการบริการโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ การรับชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ E – Banking และเว็บไซต์ของหน่วยงานไฟฟ้านครหลวง รวมทั้ง การขยายจุดรับชำระเงินไปยังไปรษณีย์ 160 แห่ง สำนักงานตัวแทน 1,100 แห่ง เป็นต้น

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ก็ได้พัฒนาการบริการ โดยรับชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ E – Banking และเพิ่มจุดรับชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

 

Related Articles