Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

การให้บริการ e-service การพัฒนาช่องทางใหม่ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการ e-service การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า สมาชิก หรือแม้แต่พนักงานในองค์กรเอง ตัวอย่างเช่น
– ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Service)
– การให้บริการชำระเงินออนไลน์ (Online Bill-Paying Service)

– การให้บริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service)

– การให้บริการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service)

– การให้บริการติดต่อสื่อสาร (Communities Service)

– การให้บริการด้านการศึกษา (E-Learning Service)

ก่อนหน้านี้ e-service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาช่องทางใหม่ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การให้บริการ e-service

การเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) ทำให้เกิดการพัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละกระทรวง กรมจังหวัดและอำเภอ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วยระบบ Web Servicesรวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปผ่าน Single Window อย่างต่อเนื่องทำให้การพัฒนาบริการรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอีกมาก เช่น ศูนย์บริการร่วม หรือ Service Link: SL ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ One Start One Stop Investment Center: (OSOS) ศูนย์กลางบริการภาครัฐ(e-citizen) ตลอดจนเคาน์เตอร์บริการประชาชน หรือ Government Counter Services :GCS / One Stop Servicesซึ่งการให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม (SL) และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ดังกล่าวสามารถโต้ตอบผ่านกระดานถามตอบ (Web Board) ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการเปิดมิติใหม่ในช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ทำให้ประชาชน  สามารถดำเนินธุรกรรมกับส่วนราชการทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ภายในที่เดียว (Single Point Service) ได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์กลางการบริการภาครัฐ (e-citizen.go.th) นอกจากนี้ในระดับชุมชน ยังมีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากชุมชนสู่สังคมโลก จากการจัดระบบบริการในลักษณะ e-Services แบบ One Stop Services ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกระดับ ตลอด24 ชั่วโมง เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากประชาชน การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งรายการข้อมูลประวัติการทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวทะเบียนทหาร หนังสือเดินทาง ประกันสังคม สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งรับจด รับแจ้ง การเกิด การตาย ได้ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ออกรายงานสถิติ เชิงวิเคราะห์ ผลการประชาคม ฯลฯ ได้ ซึ่งมีช่องทางเข้าถึงบริการของหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์กระทรวง ซึ่งเชื่อมต่อลงไปถึงกรม กอง และหน่วยงานในสังกัด  ส่วนราชการในต่างประเทศทั้งสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลก็มีเว็บไซต์ เป็นทางเชื่อมให้ประชาชนใช้เข้าถึงหน่วยงานของราชการไทยในต่างประเทศได้  ทั่วโลกเช่นเดียวกันด้วย

ข้อดี- ข้อเสียของ E-service
ข้อดี

– ไม่เสียเวลาในการเดินทาง
– มีข้อมูลให้เลือกหลากหลาย
– สะดวกรวดเร็ว

-ข้อเสีย
– ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ทั่วไปไม่สามารถให้บริการผู้พิการ
– บุคคลละเมิดความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมจัดเก็บขอมูลได้เติบโตแพร่หลายมากขึ้น ทำให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อองค์กร
– มีความเสี่ยงสุขภาพเกิดการบาดเจ็บ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
– เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคมและเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ยังสามารถเข้าถึงโดยบุคค ลในประเทศต่างๆไม่เท่ากัน

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

Related Articles