Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

Chinese (Simplified)EnglishThai

การทำสัญญา และ หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการทำสัญญาอย่างสบายใจ

การทำสัญญา ในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม สิ่งที่มีผลทางกฎหมายอย่าง “สัญญา” ถือว่ามีส่วนกำหนดความได้เปรียบ-เสียเปรียบในการทำธุรกิจได้ ดังนั้น หากเรารู้เท่าทันกฎหมาย การทำธุรกิจเราก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

เหตุผลที่ต้องรอบคอบทุกครั้งก่อนร่างสัญญา

สัญญา คือ นิติกรรมอย่างหนึ่งในสิ่งที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย บางกรณีหากมีพิพาทขัดแย้งระหว่างคู่สัญญาเกิดขึ้น ศาลจะไม่ดูหลักฐานอื่นใดเลยนอกจากสัญญาเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการ หรือ Startup ควรที่จะร่างสัญญาให้ละเอียดรัดกุม และทิ้งช่องว่างทางกฎหมายให้น้อยที่สุด จนมีคำกล่าวในกลุ่มนักกฎหมายว่า “ให้มองโลกในแง่ร้ายเสมอ” นั่นก็เพื่อให้ทำสัญญาทางกฎหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่ประมาท นั่นเอง

 

การทำสัญญานั้น มีหลายประการด้วยกัน คือ

1 วัตถุประสงค์ของสัญญาว่า ต้องการทำอะไร ควรระบุให้ชัดเจน

2 ชื่อที่อยู่ของคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ในการติดตามบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญา

3 ความสามารถของคู่สัญญา หากเป็นผู้เยาว์ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บิดามารดาของผู้เยาว์ให้ความยินยอมก่อน เป็นต้น

4 ถูกต้องตามแบบหรือไม่ เช่น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คือ ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน กู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นต้น

5 ความยินยอมของคู่สมรส หากเป็นการทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก เช่าซื้อ จำนอง ก่อให้เกิดภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน หรือนำเงินสินสมรสไปให้กู้ ต้องให้คู่สมรสของคู่สัญญาให้ความยินยอมด้วย มิฉะนั้น คู่สมรสอาจฟ้องเพิกถอนสัญญาในภายหลังได้

6 ค่าเสียหาย หรือเบี้ยปรับ เมื่อมีการผิดสัญญา ควรระบุให้ชัดเจน

7 ค่าธรรมเนียม ภาษี ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือให้รับผิดชอบร่วมกัน

8 ลายมือชื่อคู่สัญญา หากพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือต้องมีพยานรับรอง 2 คน จึงจะบังคับได้ การทำสัญญา

9 พยานที่รู้เห็นการทำสัญญา แม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้องมีพยาน แต่ก็ควรมีพยานไว้เพื่อเบิกความยืนยันการทำสัญญา เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น

 

***ข้อควรระวังในการทำสัญญามีดังนี้***

1 ควรมีหลักฐาน แม้กฎหมายจะให้ทำได้ด้วยวาจา ก็ควรทำเป็นหนังสือ เนื่องจากชัดเจนแน่นอนโต้แย้งได้ยาก

2 อย่าไว้วางใจ คือ อย่าเชื่อใจว่าเขาจะไม่โกง เพราะหากเขาโกงเราจะแก้ไม่ทัน ท่านอย่าเซ็นชื่อในกระดาษเปล่า หรือแบบพิมพ์ที่มิได้กรอกข้อความ ทุกครั้งที่มีการชำระหนี้การขอใบเสร็จหรือหลักฐานการรับชำระหนี้ หรือขอหลักฐานแห่งหนี้คืนมา หรือขีดฆ่าทำลายหลักฐานแห่งหนี้เสีย

3 อย่าเห็นแก่ได้ ประโยชน์ที่มากผิดปกติ ทรัพย์ที่ราคาต่ำผิดปกติ ผู้ที่ทำสัญญามาน่าจะมีทรัพย์เช่นนั้น หรือทำในเวลาผิดปกติ เช่น กลางคืน หรือในวันหยุด ท่านอาจมีความผิดฐานรับของโจร

4 ข้อความในสัญญาควรระบุให้ชัดเจน ไม่ใช้คำที่คลุมเครือหรือแปลได้หลายนัย

5 ควรมีคู่ฉบับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน ป้องกันมิให้ฝ่ายใดแก้ไขสัญญาเพียงฝ่ายเดียว

6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาภายหลัง อย่าตกลงด้วยวาจา ควรให้คู่สัญญาบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง มิฉะนั้น อีกฝ่ายอาจอ้างได้ว่าไม่มีการตกลงแก้ไข

________________________________________________________________

อ้างอิง จาก ท่าน รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

เพิ่มเติมจากทนายความ เกี่ยวกับ การกู้ยืมเงิน

DO

1 ทำสัญญากู้เงินถูกต้องตามกฎหมาย

2 เขียนตัวหนังสือกำกับตัวเลขเงินกู้

3 มีพยานน่าเชื่อถือลงชื่อในสัญญาอย่างน้อย 1 คน

4 ทำสัญญาเก็บไว้คนละ 1 ชุด

5 ควรมีหลักประกันการชำระหนี้ (คนค้ำประกัน / จดทะเบียนจำนองที่ดิน)

6 ก่อนลงชื่อในสัญญาอ่านให้เข้าใจและตรวจสอบให้ถูกต้อง

7 เก็บหลักฐานรับเงินและหลักฐานการใช้หนี้ไว้ทุกครั้ง

 

DON’T

1 อย่าเสียดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี

2 อย่ารับเงินน้อยกว่าที่ตกลงไว้ในสัญญา

3 อย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าและหนังสือที่เว้นบรรทัดไว้

4 อย่านำโฉนดที่ดิน นส3 ให้เจ้าหนี้ถือไว้เป็นประกันการกู้เงิน

5 อย่าเขียนจำนวนเงินในสัญญามากกว่าที่กู้

 

 

ห้ามละเลยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

หัวใจสำคัญในการร่างสัญญา คือ รายละเอียดเล็กน้อยต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลย รายละเอียดอย่าง ช่วงเวลา ระยะเวลา ตัวบุคคล สถานที่ ควรที่จะระบุลงในสัญญาอยู่เสมอ การทำธุรกิจบางอย่าง เช่น ธุรกิจด้าน FinTech จะมีกฎหมายเฉพาะตัว เพราะฉะนั้น Startup ควรที่จะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน

นอกจากนี้ สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ก็เป็นสิ่งที่เราจะตรวจสอบก่อนทำสัญญาด้วย (เช่น สถานะล้มละลาย) เพราะอาจส่งผลกับธุรกิจทีหลังได้

วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องชัดเจน

หลักการระบุวัตถุประสงค์ในสัญญานั้นต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักของกฎหมาย หรือต่อหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อีกข้อที่ต้องระวังก็คือ สิ่งที่ระบุนั้นต้องไม่เกินความเป็นจริงด้วย

เวลามีปัญหา สัญญาจะช่วยบอกว่า เราสามารถเรียกร้องอะไรจากคู่กรณีได้บ้าง

เมื่อมีข้อพิพาทหรือความเสียหายเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมา คือ การเรียกร้องหาการชดเชยทางกฎหมาย ซึ่งโดยปกติ ศาลจะพิจารณาว่าให้ชดเชยทางกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อ มีการผิดสัญญา หรือมีการละเมิดเกิดขึ้นนั่นเอง โดยการเรียกร้องทางกฎหมายมีหลายรูปแบบ เช่น ชดเชยค่าเสียหาย การถอดถอน (สิ่งก่อสร้าง) หรือ การยกเลิก (สัญญา)

ร่างสัญญาตามฟอร์มให้ถูกต้องตามแต่ละประเภท

สัญญาทางธุรกิจมีแบบฟอร์มกำหนดอยู่หลักๆ ประกอบด้วย

ส่วนนำ ได้แก่ วันและเวลาของการร่างสัญญา สถานที่ ชื่อเรื่อง และผู้ร่วมสัญญา

และส่วนเนื้อหา ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละประเภทของสัญญา โดยเนื้อหาที่พบบ่อยๆ ได้แก่ ผลตอบแทน คำยืนยันข้อเท็จจริง ระยะเวลาที่ครอบคลุมในสัญญา สิทธิ์ที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น

 

สำหรับองค์กรที่ต้องการ Document and Content Management Solution ที่สมบูรณ์แบบ พร้อม Professional Services ที่มีประสบการณ์ Implement Alfresco มามากกว่า 100 โครงการณ์ สามารถติดขอคำปรึกษากับ K&O Systems

ทั้งนี้บริษัทเคแอนด์โอ จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสาดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร ที่ท่านไว้ใจได้

สนใจรับคำปรึกษาด้านวางระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  EDMS โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก K&O ที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี รวมถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก ติดต่อ 0 2 – 8 6 0 – 6 6 5 9

Related Articles